Pravila lutrijske igre na sreću -
TV Bingo 15 od 90

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 31.03.2014. godine, donijela je 

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU TV BINGO 15 OD 90

GLAVA I.
 
 
TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilima propisuju se uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću TV BINGO 15 od 90. Preduvjeti za sudjelovanje u TV BINGO 15 od 90 putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću TV BINGO 15 od 90 (dalje: igra TV BINGO 15 od 90) je brojčana igra s izvlačenjem brojeva putem uređaja (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka.
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač), odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. Za isplatu dobitaka igre TV BINGO 15 od 90 jamči Republika Hrvatska.
           
Članak 4.
Uplata za igru TV BINGO 15 od 90 može se primati na uplatnim mjestima ili putem interneta. Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru TV BINGO 15 od 90. Primanje uplata za igru TV BINGO 15 od 90 putem interneta vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati igru.
 
 
                                                                                                                                  
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri TV BINGO 15 od 90. Na uplatnim mjestima, ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom uplate iznosa za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90, ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati. Za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 putem interneta ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre na Internet stranici priređivača. Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.                     
 
Članak 6.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda). Sudionikom u igri TV BINGO 15 od 90 smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije te da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični. Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
 
GLAVA II.
 
 
 NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE TV BINGO 15 od 90
 
Članak 7.
Igra TV BINGO 15 od 90 priređuje se trajno po kolima, u pravilu jednom tjedno. U svakom kolu igre TV BINGO 15 od 90 izvlače se brojevi iz grupe brojeva od 1 do 90, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna kombinacija sa svih petnaest pogođenih brojeva, sukladno čl. 26. ovih Pravila.
Priređivač ima mogućnost priređivanja posebnih, prigodnih kola u redovitim ili izvanrednim terminima o čemu će pravovremeno obavijestiti Ministarstvo financija.
 
Članak 8.
Izvlačenje brojeva obavlja se putem uređaja (bubnja) u kojoj je smješteno 90 kuglica s ispisanim brojevima, od broja 1 do broja 90. 
  
  
 
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA TV BINGO 15 od 90
 
Članak 9.
Igra TV BINGO 15 od 90 priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
 
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI TV BINGO 15 od 90 Primanje uplata na uplatnom mjestu
 
Članak 10.
Uplate za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem ON-LINE sustava očitavanjem pomoćnog listića ili odabirom ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom. Svaki pomoćni listić mora sadržavati šest različitih kombinacija brojeva i sve brojeve od 1 do 90 u šest kombinacija od po petnaest brojeva. Pri uplati na uplatnom mjestu rabe se dvije vrste pomoćnih listića: listić s jednim i listić s tri Bingo plus broja. Razlikuju se samo po broju otisnutih Bingo plus brojeva i kvadratića za sudjelovanje u igri Bingo plus. U svemu ostalom listići su identični. 

Pomoćni listić za igru TV BINGO 15 od 90 sadrži šest (6) kombinacija brojeva za igru. Svaka se kombinacija sastoji od dvadeset sedam (27) polja poredanih u tri jednaka reda u kojima je otisnuto petnaest (15) različitih brojeva od 1 do 90, po pet brojeva u svakom redu i najmanje jednim brojem u svakom od 9 stupaca. U svakoj kombinaciji mora biti isključivo petnaest (15) upisanih brojeva.

Svi upisani brojevi moraju biti od broja 1 do broja 90,
u prvom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 1 do 9,
u drugom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 10 do 19,
u trećem stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 20 do 29,
u četvrtom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 30 do 39,
u petom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 40 do 49,
u šestom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 50 do 59,
u sedmom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 60 do 69,
u osmom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 70 do 79,
u devetom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 80 do 90.
U svakom redu mora biti isključivo pet brojeva.
Osim navedenoga, na pomoćnom listiću otisnuti su još i sljedeći podaci:
tekst: "TV Bingo! 15od90",
logotip priređivača,
sjedište i internet adresa priređivača,
tekst „Bingo plus“,
tekst „Da„
jedan ili tri (3) kvadratića za sudjelovanje u igri Bingo plus  DA,
jedan ili tri (3) Bingo plus broja - sedmeroznamenkasti broj,
tekst „Pretplata“,
sedam kvadratića s brojevima od 2 do 8,
serijski broj listića (sedmeroznamenkasti broj),
broj serije (troznamenkasti broj),
kontrolni broj listića (jednoznamenkasti broj),
šest kombinacija brojeva,
redni broj kombinacija (jednoznamenkasti broj),
prostor za promidžbene poruke.
Igru TV BINGO 15 od 90 moguće je odigrati za više kola unaprijed (pretplata). Ukoliko igrač uz igru TV BINGO 15 od 90 odigra i igru BINGO PLUS, pretplata se odnosi na obje igre za onoliko kola koliko je označeno na pomoćnom listiću.
 
Članak 11.
U igri TV BINGO 15 od 90 sudjeluju samo kombinacije brojeva koje su ispisane na potvrdama o uplati i e-potvrde uplaćene putem interneta.
Ako postoje neslaganja između kombinacija ispisanih brojeva na potvrdi o uplati s onima koji su zapisani na neizbrisivom mediju, važi zapis na neizbrisivom mediju.
 
Članak 12.
Primanje uplate na prodajnom mjestu počinje očitavanjem pomoćnog listića, a završava zapisom njegovog sadržaja u centralnom sustavu priređivača, uplatom iznosa ispisanog na potvrdi o uplati te izdavanjem iste. 

Primanje uplata putem interneta

Članak 13.
Za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 putem interneta, igrač se mora registrirati kod priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima Internet sudjelovanja, prihvatiti ista i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje HL račun) za pokriće uplate igre.

Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj. Uplate za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 putem interneta primaju se isključivo na internet stranici priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre. 
Pri uplati igre TV BINGO 15 od 90 putem interneta igraču su na raspolaganju opcije odabira odigravanja jednog ili više listića te dodatnih igara i pretplate.
 
 
Potvrda o uplati
 
Članak 14.
Potvrda sudjeluje u onom kolu igre TV BINGO 15 od 90 za koje je izvršena uplata, sukladno čl. 6. ovih Pravila. 

 
Potvrda o uplati za uplate putem prodajnog mjesta
 
Članak 15.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci te kao takva predstavlja isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje):
-skraćeni naziv priređivača ("Hrvatska Lutrija d.o.o."),
-adresa priređivača,
-osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača,
-telefon i internet adresa priređivača,
-tekst: "POTVRDA O UPLATI",
-tekst: "TV BINGO 15 od 90",
-redni broj tekućeg kola,
-uplatni broj,
-SMS kod (jedinstveni kod za provjeru dobitnosti potvrde)
-tekst: "KOMBINACIJE",
-ispis odigranih kombinacija: 90 različitih brojeva u šest kombinacija, svaka
od 15 brojeva,
-tekst „Bingo plus broj“ i jedan, dva ili tri  sedmeroznamenkasta Bingo plus broja, sukladno broju odigranih Bingo plus brojeva, ako je uplaćena ta igra,
-tekst: "Serijski broj listića", broj serije (troznamenkasti broj), serijski broj listića
(sedmeroznamenkasti broj),
-tekst: "Iznos uplate" i ukupni iznos uplate u kn,
-šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
-kontrolni kod (u obliku brojeva i barcoda).
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije.
 
 
Potvrda o uplati za uplate putem interneta - elektronička potvrda (e-potvrda)
 
Članak 16.
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta.
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju. U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 15. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača.
 
Članak 17. 
Igrač u igri  TV BINGO 15 od 90 na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati. U protivnom, naknadni prigovori ne važe. Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
 
 
 
Članak 18.
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pravovremeno pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu. Pravovremenim pohranjivanjem neizbrisivog medija u riznicu smatra se pohranjivanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre TV BINGO 15 OD 90.
 
 
JEDINIČNA CIJENA IGRE
 
Članak 19.
Jedinična cijena potvrde za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 s odigranih obaveznih šest kombinacije iznosi 10,00 kn.
 
 
VISINA FONDA DOBITAKA I VRSTE DOBITAKA
 
 
Ukupna vrijednost uplate pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90
 
Članak 20.
Uplatu pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90 čini ukupna vrijednost primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu priređivača (čl.18. Pravila) umanjen za obvezu naknade za priređivanje. Uplata iz st.1 ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90.
 
 
Visina fonda dobitaka
 
Članak 21.
Fond dobitaka pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90 utvrđuje se od osnovice koju čini uplata iz čl. 20. ovih Pravila. Fond dobitaka u pojedinom kolu igre TV BINGO 15 od 90 iznosi 50% osnovice iz st. 1. ovog članka. Iznos fonda dobitaka za pojedino kolo mora biti objavljen prije izvlačenja brojeva.
 
Članak 22.
Fond dobitaka dijeli se na ove omjere:
-BINGO 45 %
-DESET POGODAKA 15 %
-PET POGODAKA 40 %
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli s ukupnim brojem dobitaka te vrste. 
  
  
  
Vrste dobitaka 
 
Članak 23.
U igri TV BINGO 15 od 90 postoje tri vrste dobitaka:
 
1. dobitak prve vrste - BINGO
 
Ako je na jednoj od kombinacija ispisanih na potvrdi pogođeno svih petnaest do tada izvučenih brojeva, počevši od:
- 15. (petnaestog) do zaključno 30. (tridesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak SUPERBINGO. Iznos SUPERBINGA sastoji se od iznosa BINGA 33 i 40% neostvarenog iznosa fonda dobitka BINGO iz prethodnih kola,
- 31. (tridesetprvog) izvučenog broja do zaključno 33. (tridesettrećeg) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 33. Iznos BINGA 33 sastoji se od fonda dobitka BINGO tekućeg kola i 60% neostvarenog iznosa fonda dobitka BINGO iz prethodnih kola,
- 34. (tridesetčetvrtog) do zaključno 36. (tridesetšestog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 36. Iznos BINGA 36 sastoji se od 50% fonda dobitka BINGO tekućeg kola,
- 37. (tridesetsedmog) do zaključno 39. (tridesetdevetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 39. Iznos BINGA 39 sastoji se od 40% fonda dobitka BINGO tekućeg kola,
- 40. (četrdesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 40+. Iznos BINGA 40+ sastoji se od 25% fonda dobitka BINGO tekućeg kola.
 
Neostvareni dio fonda dobitka BINGO jest dio fonda dobitka BINGO koji preostane ukoliko se u kolu ostvare dobici: BINGO 36 ili BINGO 39  ili BINGO 40+ . Neostvareni dio fonda dobitka BINGO prenosi se u dobitak SUPERBINGO, odnosno dobitak BINGO 33, na gore opisan način.
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniži iznos dobitka SUPER BINGO i BINGO 33 kao i povećati dobitke bilo koje vrste (npr. jamčeni dobitak „deset  pogodaka“, jamčeni dobitak „pet pogodaka“).
 
2. dobitak druge vrste - DESET POGODAKA
 
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak SUPER BINGO ili BINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 10 brojeva u bilo koja dva od tri reda kombinacije ispisane na potvrdi.
 
3. dobitak treće vrste - PET POGODAKA
 
Ostvaruje se zaključno sa 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak SUPER BINGO ili BINGO 33 odnosno BINGO 36 prije 35. izvučenog broja, ako je pogođeno svih 5 brojeva u bilo kojem redu kombinacije ispisane na potvrdi.
 
Članak 24.
Dobitak BINGO raspoređuje se sukladno odredbama čl.23. kroz onoliko kola koliko jest potrebno da se neostvareni dio iznosa fonda dobitka BINGO ovim načinom raspodjele uveća od iznosa 4.000.000,00 ili manje do iznosa od 20.000.000,00 kn ili više.
Kada neostvareni dio iznosa fonda dobitka BINGO iz prethodnih kola dostigne iznos od 20.000.000,00 kn ili više dobitak BINGO se raspoređuje sukladno odredbama čl.25. Raspodjela dobitka BINGO sukladno odredbama čl. 25. primjenjuje se kroz onoliko kola koliko je potrebno da se neostvareni dio iznosa fonda dobitka BINGO ovim načinom raspodjele umanji od iznosa 20.000.000,00 kn ili više do iznosa 4.000.000,00 kn ili manje.
 
Članak 25.
Raspodjela dobitka prve vrste BINGO u slučaju ispunjenja uvjeta iz čl. 24. st. 2. ovih Pravila:
Ako je na jednoj od kombinacija ispisanih na potvrdi pogođeno svih petnaest do tada izvučenih brojeva, počevši od:
- 15. (petnaestog) do zaključno 30. (tridesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak SUPERBINGO. Iznos SUPERBINGA sastoji se od 100% neostvarenog iznosa fonda dobitka BINGO iz prethodnih kola i 100%  fonda dobitka BINGO tekućeg kola,
- 31. (tridesetprvog) izvučenog broja do zaključno 33. (tridesettrećeg) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 33. Iznos BINGA 33 iznosi 30% od iznosa dobitka SUPERBINGO.
- 34. (tridesetčetvrtog) do zaključno 36. (tridesetšestog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 36. BINGO 36 iznosi 1.000.000,00 kn, a podmiruje se iz iznosa dobitka SUPERBINGO,
- 37. (tridesetsedmog) do zaključno 39. (tridesetdevetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 39. BINGO 39 iznosi 1.000.000,00 kn, a podmiruje se iz iznosa dobitka SUPERBINGO,
- 40. (četrdesetog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak BINGO 40+. BINGO 40+ iznosi 1.000.000,00 kn a podmiruje se iz iznosa dobitka SUPERBINGO. 
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniži iznos dobitka BINGO 33.
 
 
Tijek izvlačenja
 
Članak 26.
Izvlačenje se obavlja sve dok se ne ostvari dobitak BINGO.
Ako se dobitak SUPERBINGO ostvari počevši od 15. (petnaestog) izvučenog broja do zaključno 30. (tridesetog) izvučenog broja, ili BINGO 33. počevši od 31. (tridesetprvog) izvučenog broja, do zaključno 33. (tridesettrećeg) izvučenog broja, izvlačenje se završava i utvrđuju se dobici prve, druge i treće vrste.
Ako se dobitak BINGO ne ostvari sa zaključno 33. (tridesettrećim) izvučenim brojem, tada se izvlačenje nastavlja dok se ne ostvari dobitak prve vrste kako slijedi:
-BINGO 36, počevši od 34. (tridesetčetvrtog) izvučenog broja do zaključno 36.
(tridesetšestog) izvučenog broja,
-BINGO 39, počevši od 37. (tridesetsedmog) izvučenog broja do zaključno 39.
(tridesetdevetog) izvučenog broja,
-BINGO 40+, počevši od 40. (četrdesetog) izvučenog broja do ostvarenja tog dobitka. 

Dobici druge i treće vrste utvrđuju se zaključno s 35.(tridesetpetim) izvučenim brojem osim u slučaju kada se dobitak BINGO ostvari prije istoga. 
Priređivač pridržava pravo priređivanja „prigodnih kola“ igre TV BINGO 15 od 90, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva financija, a o čemu će sudionike pravovremeno izvijestiti. Na jednoj od kombinacija brojeva za igru TV BINGO 15 od 90 moguće je ostvariti samo jednu vrstu dobitka, s time da dobitak više vrste isključuje dobitak tj. dobitke niže vrste.

U slučaju kada je dobitak niže vrste veći od dobitka više vrste, ti se fondovi zbrajaju i dijele zbrojem ostvarenih dobitaka tih vrsta. Ako se u pojedinom kolu igre TV BINGO 15 od 90 ne pojavi dobitak niže vrste, fond namijenjen toj vrsti dobitaka pridodaje se fondu dobitaka više vrste i dijeli se brojem ostvarenih dobitaka te (više) vrste.
 
 
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI TV BINGO 15 od 90
 
Članak 27.
Uplate za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 primaju se do roka određenog posebnom odlukom priređivača. O krajnjem roku zaprimanja uplate priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem pisane obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima.
 
 
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
 
Način isplate
 
Članak 28. 
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
- Isplata u iznosu do 20.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
- Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
 
Članak 29.
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati. Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem ON-LINE sustava.
           
Članak 30.
Za uplatu primljenu putem interneta:
- Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
- Isplaćeni dobitak odmah se umanjuje za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu
- Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 31.
Na dobitke ostvarene u igri TV BINGO 15 od 90 dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama. 

 
Rok isplate
 
Članak 32.
Isplate dobitaka pet pogodaka i deset pogodaka obavljaju se u pravilu dan nakon javnog izvlačenja. Isplate dobitaka Superbingo, Bingo 33, Bingo 36, Bingo 39 i Bingo 40 + obavljaju se (počinju) u roku od 10 (deset) dana od dana javnog izvlačenja. Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
 
Neisplaćeni dobici
 
Članak 33.
Nakon isteka roka iz čl. 32. ovih Pravila, Povjerenstvo iz čl. 19. cit. Zakona utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik. Zapisnik iz stavka 1. ovog članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka roka za isplatu dobitaka.

Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od sljedećih kola igre TV BINGO 15 od 90 ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
 
GLAVA III.
 
 
NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
 
 
Izvlačenje dobitaka i nadzor
 
Članak 34.
Javno izvlačenje brojeva igre TV BINGO 15 od 90 obavlja se pred Povjerenstvom od tri člana (predsjednik i dva člana) koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog predstavnika  Ministarstva financija i javnog bilježnika. Svi navedeni prate tijek izvlačenja te o tome vode zapisnik (s izuzetkom predstavnika Ministarstva financija). Tehnikom izvlačenja brojeva na uređaju za izvlačenje rukuju operateri izvlačenja koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika. Broj se smatra izvučenim kada kuglica sa brojem napusti prostor za miješanje.

U slučaju kvara na uređaju za izvlačenje, Povjerenstvo donosi odluku o nastavljanju izvlačenja  ručnim izvlačenjem brojeva. Prije početka izvlačenja Povjerenstvo imenuje/odabire osobu zaduženu za obavljanje pojedinih radnji tijekom ručnog izvlačenja. Ručno izvlačenje brojeva obavlja se tako da odabrana osoba pod nadzorom predsjednika Povjerenstva sa postolja na kojem se nalazi 90 brojeva izuzme neizvučene kuglice sa pripadajućim brojevima te ih stavlja u prozirnu posudu namijenjenu za daljnje ručno izvlačenje.

Prije početka izvlačenja brojeva, vjerodostojnosti radi, odabranoj osobi stavlja se neprozirni povez preko očiju, nakon čega ta osoba rukom nakratko miješa preostale kuglice s brojevima. Zatim, ta osoba rukom izvlači jednu kuglicu s brojem, pokazuje je Povjerenstvu, te predaje voditelju koji javno priopćava tako izvučeni broj. Broj se smatra izvučenim kada ga odabrana osoba izvuče iz posude i pokaže Povjerenstvu.
Sve tako izvučene kuglice s brojevima odlažu se na posebno, za to određeno mjesto. Postupak izvlačenja se nastavlja dok se ne ostvari dobitak BINGO. Izvučena kuglica s brojem ne sudjeluje ponovo u izvlačenju. Rad Povjerenstva se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu i prenosi izravno putem TV.
 
Članak 35.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik, (sukladno čl.15 cit. Zakona), a potpisuju ga nazočni članovi Povjerenstva, operateri izvlačenja, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik.
 
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 36.
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač. Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu sukladno čl. 18. ovih Pravila. Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
 
 
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 37.
Izvješće o iznosu fonda dobitaka pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90 objavljuje se u sklopu javnog izvlačenja brojeva toga kola, neposredno prije početka samog izvlačenja. Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola igre TV BINGO 15 od 90 objavljuje se nakon javnog izvlačenja putem TV. Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima priređivača.
 
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 38.
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
-redni broj kola i datum izvlačenja,
-rezultate izvlačenja,
-iznos uplate i fond dobitaka,
-broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama,
-rok zastare isplate dobitaka.
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama priređivača , u roku od 7 dana od dana izvlačenja. Konačno izvješće ovjerava uprava priređivača.
 
 
GLAVA IV.
 
 
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
 
Članak 39. 
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.
 
Članak 40.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača. Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri TV BINGO 15 od 90 priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
 
GLAVA V.
 
 
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
 
Članak 41.
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati priređivanje.
 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 42.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa. Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri TV BINGO 15 od 90, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 43.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri TV BINGO 15 od 90, mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 
  
 
Članak 44.
Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja, a primjenjuju se od dana 07.04.2014. u 18.20 sati, sukladno članku 10. i 11. Zakona o igrama na sreću. Stupanjem na snagu ovih Pravila stavljaju se van snage Pravila lutrijske igre na sreću TV Bingo 15 od 90 na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-04/12-01/170 od 05.11.2012. godine, ur.br. 513-07-21-07/12-2, te Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću TV Bingo 15 od 90 na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-01/13-01/72, ur.br. 513-07-21-01/13-2 od 14. studenog 2013. godine. 

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Danijel Ferić
 
Hrvatska Lutrija d.o.o.
član Uprave
Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/14-01/14, ur. broj: 513-07-21-01/14-2 od 2. travnja 2014.  godine.