EL Certifikat odgovornog priređivača igara na sreću

Hrvatska Lutrija je prva lutrijska organizacija s Certifikatom odgovornog priređivača udruženja European Lotteries u ovom dijelu Europe  te je uz njega dobila pravo korištenja odgovarajućeg znaka odnosno logotipa.
 
Dobivanje Certifikata početkom 2012. zahtijevalo je poticanje i potporu istraživanja i znanstvenih uradaka o problemu ovisnosti o igrama na sreću te kontinuirano praćenje i prikupljanje njihovih rezultata. Prikupljeni podaci komunicirani su kroz javne istupe naših djelatnika, proslijeđeni su dionicima, a primijenjeni su u edukaciji koju smo proveli za sve zaposlenike i prodavače igara HL, te u edukaciji i informiranju korisnika naših usluga – igrača. Korišteni su prilikom dizajna igara i kreiranja našeg kodeksa oglašavanja. Pružali smo potporu onima koji pomažu u liječenju ovisnosti o igrama na sreću, kontinuirano komunicirali s dionicima, uključivali ih i izvještavali. Sve učinjeno je praćeno i ocjenjivano, a procjena usklađenosti poslovanja sa Standardima izvršena je u prvoj reviziji od strane neovisnog revizora (KPMG Hrvatska, 2011 . godine). 

Dobivanje Certifikata izraz je nastojanja poslovne organizacije HL da već danas, a još više sutra, kao punopravna članica Europske unije, omogući sigurnu konzumaciju svojih usluga i zaštitu građana u području svoje djelatnosti. 
Certifikat je potvrda ocjene da smo naše ukupno djelovanje uskladili s europskim standardima odgovornog priređivanja igara na sreću te još više učvrstili svoju poziciju odgovornog priređivača na tržištu igara na sreću u odnosu na operatere čiji je jedini motiv djelovanja – profit. 

Dobivanjem Certifikata nisu prestale sve naše aktivnosti na ovom planu. Svake tri godine provode se recertifikacije  kako bi dokazalo usklađenje sa Standardima EL-a i kontinuirano poslovanje  na odgovoran način te kako bi se zadržali postignuti nivo i u proteklom vremenu poboljšala izvrsnost temeljem preporuka revizora.