Pravila


Na osnovi članka 9. stavak 1. i 2., a u svezi članaka 10. – 19. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) (dalje: Zakon), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 18.09.2018. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU LOTO 7

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.  
 
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Loto 7.
Preduvjeti za sudjelovanje u igri Loto 7 putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila internet sudjelovanja).
 
Članak 2. 
 
Lutrijska igra na sreću Loto 7 (dalje: igra Loto 7) je brojčana igra s izvlačenjem dobitne kombinacije putem naprave (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka.
 
Članak 3. 
 
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač) odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Loto 7 jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4. 
  
Uplata za igru Loto 7 može se primati na uplatnim mjestima, putem interneta ili putem samoposlužnih terminala.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru Loto 7.
Primanje uplata za igru Loto 7 putem interneta vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati igru.   Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima.
 
Članak 5. 
 
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Loto 7.
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom popunjavanja pomoćnog listića ili slučajnim odabirom brojeva (uplatna mjesta), odnosno odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva (samoposlužni terminali), te uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati igre Loto 7.
Za sudjelovanje u igri Loto 7 putem interneta ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva na internet stranici priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.
 
Članak 6. 
 
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Igračem u igri Loto 7 smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz članka 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, tj. da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
GLAVA II.

NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.  
 
Igra Loto 7 priređuje se trajno, po kolima, u pravilu dva puta tjedno i to kolo srijedom i kolo subotom.
U svakom kolu igre Loto 7 izvlači se sedam brojeva iz grupe brojeva od 1 do 35. 
Izvučeni broj ne sudjeluje u daljnjem izvlačenju.
Dobitnu kombinaciju čine izvučeni brojevi poredani aritmetičkim redom.
Nakon izvučenih sedam brojeva, izvlači se još i jedan dopunski broj, koji služi za određivanje druge, četvrte, šeste, osme i devete vrste dobitaka iz članka. 20. ovih Pravila.
Prilikom izvlačenja dobitne kombinacije igre Loto 7 u bubnju se uz kuglice označene brojevima od 1 do 35. 
  
Na kuglici s otisnutim brojem 6 (radi razlikovanja od kuglice s brojem 9), ispod broja 6 mora biti otisnuta točka. Na kuglici s otisnutim brojem 9 (radi razlikovanja od kuglice s brojem 6), ispod broja 9 mora biti otisnuta crtica.
Priređivač ima mogućnost priređivanja posebnih, prigodnih kola u redovitim ili izvanrednim terminima o čemu će pravovremeno obavijestiti Ministarstvo financija.

Primanje uplata na uplatnom mjestu
 
Članak 8.
 
Uplate za sudjelovanje u igri Loto 7 na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem ON-LINE sustava, očitavanjem popunjenog pomoćnog listića, slučajnim odabirom brojeva ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića.
Pri uplati na uplatnom mjestu rabe se dvije vrste pomoćnih listića: pomoćni jednostavni listić za pojedinačno odigravanje kombinacija i pomoćni sistemski listić.
a)    Na pomoćnom jednostavnom listiću nalaze se skupna polja.
Svako popunjeno skupno polje predstavlja jednu kombinaciju.
U pojedinoj kombinaciji igrač pogađa kojih će sedam brojeva biti izvučeno u određenom kolu između brojeva od 1 do 35.
Pomoćni jednostavni listić popunjava se tako da se u pojedinom skupnom polju znakom  "x" označava sedam brojeva.
b)    Na pomoćnom sistemskom listiću nalazi se samo jedno skupno polje za pogađanje izvučenih brojeva i određivanje varijante punog sistema, te kontrolni niz kvadratića sa upisanim brojevima sistema.
Pomoćni sistemski listić popunjava se po punom sistemu tako da se u skupnom polju označava 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ili 15 brojeva, kao i odgovarajući broj u kvadratiću u nizu, ovisno od odigrane varijante punog sistema.
Na obje vrste pomoćnih listića (jednostavnom i sistemskom), nalaze se kvadratići za igranje više kola unaprijed (pretplata) te sudjelovanje u igri Joker.
Pojedinačne i sistemske kombinacije brojeva moguće je odigrati i slučajnim odabirom brojeva koje na zahtjev igrača određuje računalni program. Ovisno o volji igrača, moguće je odigrati i dodatnu igru Joker.
Odabrane kombinacije brojeva na načine opisane u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka, moguće je odigrati za više kola unaprijed (pretplata).
Igrač ima mogućnost sudjelovanja u igri Loto 7 uplatom iznosa za neku od ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom, a čija je struktura unaprijed određena od strane priređivača. U ovom slučaju odabir brojeva vrši se metodom slučajnog odabira od strane računalnog programa priređivača.

Primanje uplata putem interneta
 
Članak 9.
 
Za sudjelovanje u igri Loto 7 putem interneta, igrač se mora registrirati kod priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima internet sudjelovanja, prihvatiti ista i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje: HL račun) za pokriće uplate igre.
Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj
Uplate za sudjelovanje u igri Loto 7 putem interneta primaju se isključivo na internet stranici priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva.
Pri uplati igre putem interneta igraču su na raspolaganju različite opcije odabira pojedinačnih i sistemskih kombinacija, slučajnog odabira brojeva (QP), prethodno spremljenih ili već odigranih listića, dodatnih igara i pretplate.

Primanje uplata putem samoposlužnog terminala
 
Uplate za sudjelovanje u igri Loto 7 pomoću samoposlužnog terminala primaju se putem ON-LINE sustava, u sklopu objekata u kojima se isti nalazi, bez prisustva predstavnika priređivača, na način da igrač samostalno odabire ponuđene opcije za odigravanje, potvrđuje uplatu odabranih brojeva i vrši uplatu sredstava.

PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA
 
Članak 10.  
 
Igra Loto 7 priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 

Članak 11.  
 
Pomoćni listić se popunjava kemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja, odnosno tako da znak "x" ne prijeđe okvir kvadratića u pojedinom skupnom polju, i time dovede u sumnju kojem broju znak "x" pripada.
Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri.
 
Članak 12.
 
Primanje uplate na uplatnom mjestu počinje popunjavanjem i očitavanjem pomoćnog listića, iskazanim zahtjevom igrača za slučajnim odabirom brojeva ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja u centralnom sustavu priređivača, te izdavanjem  potvrde o uplati.
 
Potvrda o uplati
 
Članak 13.
 
Potvrda o uplati je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Potvrda o uplati sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci.
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje):
-        "Hrvatska Lutrija d.o.o.",
-        adresa priređivača,
-        osobni identifikacijski broj i žiro-račun priređivača,
-        telefon i internet adresa priređivača,
-        tekst "Potvrda o uplati",
-        "LOTO 7", broj tekućeg kola,
-        uplatni broj,
-        SMS kod (jedinstveni kod za provjeru dobitnosti potvrde),
-        tekst "Kombinacije" i ispis odigranih kombinacija,
-        tekst "Joker broj", šesteroznamenkasti broj s troznamenkastim predbrojem, datum izvlačenja  "Joker broja", ako je uplaćena ta igra,
-        tekst "Iznos uplate" i ukupni iznos uplate u kn,
-        šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
-        kontrolni kod (u obliku brojeva i bar koda).
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije.
 
Elektronička potvrda o uplati – e-potvrda
 
Članak 14.
 
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta.
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 13. ovih Pravila nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača.
 
Članak 15. 
 
Igrač u igri Loto 7 na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati. U protivnom, naknadni prigovori ne važe.
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
 
Članak 16. 
 
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pravovremeno pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu.
Pravovremenim pohranjivanjem neizbrisivog medija u riznicu smatra se pohranjivanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre Loto 7.

POJEDINAČNA CIJENA KOMBINACIJE IGRE
 
Članak 17.  
 
Cijena jedne kombinacije za sudjelovanje u pojedinom kolu igre Loto 7 iznosi 7,00 kn.

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA POJEDINOG KOLA IGRE

Ukupna vrijednost uplate pojedinog kola 

Članak 18.
 
Uplatu pojedinog kola igre Loto 7 čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedino kolo, sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu priređivača (članak 16. ovih Pravila), umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre Loto 7.

Visina fonda dobitaka
 
Članak 19.  
 
Fond dobitaka pojedinog kola igre Loto 7 utvrđuje se od osnovice koju čini uplata iz članka 18. ovih Pravila.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Loto 7 iznosi 55% osnovice iz stavka 1. ovog članka.
Iznos fonda dobitaka po pojedinom kolu može biti objavljen prije izvlačenja brojeva.
 
Vrste dobitaka

Članak 20.

 
            U igri Loto 7 postoje devet vrste dobitaka:
1.    dobitak prve vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno svih sedam (7) izvučenih brojeva ("Sedmica"),
2.    dobitak druge vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno šest od sedam izvučenih brojeva te dopunski broj, 6+1 ("Šestica plus dopunski broj"),
3.    dobitak treće  vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno šest (6) od sedam izvučenih brojeva ("Šestica"),
4.    dobitak četvrte vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno pet od sedam izvučenih brojeva te dopunski broj, 5+1 ("Petica plus dopunski broj"),
5.    dobitak pete vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno pet (5) od sedam izvučenih brojeva ("Petica"),
6.    dobitak šeste vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno četiri od sedam izvučenih brojeva te dopunski broj, 4+1 ("Četvorka plus dopunski broj"),
7.    dobitak sedme vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno četiri (4) od sedam izvučenih brojeva ("Četvorka"),
8.     dobitak osme vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno tri od sedam izvučenih brojeva te dopunski broj, 3+1 ("Trojka plus dopunski broj"),
9.     dobitak devete vrste
-          ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji nije pogođen niti jedan od sedam izvučenih brojeva, ali je pogođen dopunski broj, 0+1 ("Nula plus dopunski broj"),
 
Članak 21.
 
Fond dobitaka iz članka 19. ovih Pravila dijeli se na ove omjere:

"Sedmica"

33%

"Šestica plus dopunski broj"

13%

"Šestica" 

16%

"Petica plus dopunski broj"

1,50%

"Petica"

11%

"Četvorka plus dopunski broj"

3%

"Četvorka" 

14,50%

"Trojka plus dopunski broj"

7%

"Nula plus dopunski broj"

7,00 kn (fiksni iznos)

"Pričuvni fond"

1%

 
Fond dobitaka pojedinog kola računa se na način da se od ukupnog fonda dobitaka tog kola prvo oduzima ukupan iznos jednak zbroju svih dobitaka devete vrste "Nula plus dopunski broj" tog kola, a potom se preostali dio fonda dobitaka raspoređuje na način sukladno navedenom u st. 1. ovog članka.
Priređivač može posebnom odlukom povećati dobitke bilo koje vrste (npr. jamčeni JACKPOT, jamčeni dobitak "Šestica plus dopunski broj", jamčeni dobitak "Petica" i dr.).
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli ukupnim brojem dobitaka te vrste, uz izuzetak pojedinog dobitka "Nula plus dopunski broj" koji uvijek iznosi 7,00 kn
Izuzetno, ako je dobitak niže vrste veći od dobitka više vrste, ti se fondovi zbrajaju i dijele s ukupnim brojem dobitaka niže i više vrste.
U jednoj kombinaciji moguće je ostvariti samo jednu vrstu dobitka, s time da dobitak više vrste isključuje dobitak niže vrste.
Pričuvni fond se koristi za isplatu dobitaka druge do devete vrste u slučaju kada je priređivač posebnom odlukom jamčio ili povećao pojedine (ili sve) dobitke druge do devete vrste kao i u slučaju možebitnih novih vrsta dobitaka, ukoliko iste budu dodane. Ukoliko u pričuvnom fondu nema dovoljno sredstava ista će biti nadomještena iz fonda neisplaćenih dobitaka.
Ukoliko je fond za "Sedmicu" manji od jamčenog iznosa dobitka prve vrste "Sedmica", razlika do jamčenog ili povećanog iznosa će biti nadomještena iz fonda neisplaćenih dobitaka.
 
Članak 22.
           
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak "Sedmica", onda se ukupan fond dobitaka za "Sedmicu" prenosi u sljedeće kolo u fond za "Sedmicu" (JACKPOT).
U slučaju više "Sedmica", JACKPOT se dijeli na jednake iznose.
Ukoliko iznos fonda dobitka prve vrste "Sedmica" u pojedinom kolu premaši iznos od  10.000.000,00 kn, višak se pribraja iznosu fonda dobitka druge vrste "Šestica plus dopunski broj".
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak "Šestica plus dopunski broj", onda se ukupan fond dobitaka za "Šestica plus dopunski broj" prenosi u sljedeće kolo u fond za "Šestica plus dopunski broj".
U slučaju više dobitaka "Šestica plus dopunski broj" fond te vrste se dijeli na jednake iznose.
Ukoliko iznos fonda dobitka druge vrste "Šestica plus dopunski broj"u pojedinom kolu premaši iznos od  10.000.000,00 kn, višak se pribraja iznosu fonda dobitka prve sljedeće niže vrste u kojoj je dobitak ostvaren.  
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak treće do sedme vrste, onda se fond dobitaka raspoređuje u osmu vrstu dobitaka.
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak osme vrste dobitaka onda se fond dobitaka raspoređuje u prvu višu vrstu dobitaka u kojoj je isti ostvaren.
Ukoliko u pojedinom kolu nije utvrđen niti jedan dobitak od 1.do 9. vrste, fond dobitaka tog kola raspoređuje se na način da se fond dobitaka "Šestica plus dopunski broj" i Pričuvni fond  pune sukladno odredbama članka 21., a preostali dio fonda dobitaka tog kola prenosi se u slijedeće kolo u fond za "Sedmicu".

KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 

Članak 23.
 
Uplate za sudjelovanje u igri Loto 7 primaju se do roka određenog posebnom odlukom priređivača.
O krajnjem roku za primanje uplata, priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem pisane obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima i na internet stranici priređivača.
Uplata se može primati i pretplatom za više kola unaprijed. U slučaju kada je igrač igru Loto 7 uplatio za više kola unaprijed tj. putem pretplate, a Priređivač je tijekom trajanja iste donio izmjene i dopune pravila igre Loto 7 ili nova pravila iste igre, smatra se da igrač navedene akte automatizmom prihvaća ukoliko odredbe istih ne idu na njegovu štetu.

NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

Način isplate
 
Članak 24.
 
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima, isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
 
Članak 25.
 
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati.
Dobitna potvrda o uplati je ona za koju se provjerom putem ON-LINE sustava utvrdi da je dobitna.
Uz predaju potvrde o uplati, radi provjere punoljetnosti, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.
 
Članak 26.
           
Za uplatu primljenu putem interneta:
Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
Dobitak se prije isplate umanjuje za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu.
Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 27.
 
Na dobitke ostvarene u igri LOTO 7 dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama.
 
Rok isplate
 
Članak 28.
 
Isplate dobitaka Šestica”, “Petica plus dopunski broj”, “Petica”, “Četvorka plus dopunski broj”, “Četvorka”, “Trojka plus dopunski broj”, “Nula plus dopunski broj obavljaju se u pravilu dan nakon javnog izvlačenja.
Isplata dobitka "Sedmica" i Šestica plus dopunski broj” obavlja se (počinje) deseti dan od dana javnog izvlačenja.
Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja.

Neisplaćeni dobici
 

Članak 29.
 
Nakon isteka roka iz članka 28. ovih Pravila, Povjerenstvo iz članka 19. Zakona, utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.
Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od sljedećih kola igre Loto 7 ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
GLAVA III.

NAČIN, POSTUPAK I NADZOR  IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
 
Izvlačenje dobitaka

Članak 30. 
 
Izvlačenje dobitne kombinacije igre Loto 7 obavlja se javno pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, u nazočnosti ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika. 
Tehnikom izvlačenja brojeva na uređaju za izvlačenje rukuju operateri izvlačenja, koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika.
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu i prenosi izravno ili se emitira snimka izvlačenja putem TV.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik (sukladno članku 15. Zakona), a potpisuju ga nazočni članovi Povjerenstva, operateri izvlačenja, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik.
 
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 31.
 
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač.
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu sukladno članku 16. ovih Pravila.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
 
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE (UTVRĐIVANJA DOBITAKA)
 
Članak 32.
 
Izvješće o iznosu fonda dobitaka pojedinog kola igre Loto 7 objavljuje se neposredno prije početka samog izvlačenja.
Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola Loto 7 objavljuje se nakon javnog izvlačenja.
Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima priređivača, odnosno samoposlužnim terminalima priređivača.

Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 33.
 
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
-          redni broj kola i datum izvlačenja,
-          rezultate izvlačenja,
-          iznos uplate i fond dobitaka,
-          broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama,
-          rok zastare isplate dobitaka.
            Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama priređivača, najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
Konačno izvješće ovjerava ovlaštena osoba priređivača.
 
GLAVA IV.

NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 34.
 
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.
 
Članak 35.
 
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Loto 7 priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
GLAVA V.

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 36.
 
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 37.
 
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju najmanje godinu dana, računajući od dana održanog izvlačenja određenog kola.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Loto 7, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 38.
 
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri Loto 7, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 39.
 
Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od 10.10.2018. godine u 18.30 sati, sukladno članku 10. i 11. Zakona.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila lutrijske igre na sreću Loto 7/39 koje je odobrilo Ministarstvo financija Rješenjem klasa: UP/I-461-01/16-01/44, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 19. travnja 2016. godine, Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Loto 7/39 koje je odobrilo Ministarstvo financija Rješenjem klasa: UP/I-461-01/17-01/86, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 28. kolovoza 2017. godine. kao i Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Loto 7/39 koje je odobrilo Ministarstvo financija Rješenjem klasa: UP/I-461-01/18-01/77, ur. broj: 513-07-21-01/18-3 od 22. svibnja 2018. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-460-02/18-01/587, ur. broj: 513-07-21-01/18-3 od 24. rujna 2018.  godine.