Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10.-19. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 27.09.2019.  godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU
BL-03 „MOJ PRVI MILIJUN“

TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.  
 
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću, brojčane lutrije BL-03 „Moj prvi milijun“.
 
Članak 2.
 
Ova Pravila jesu isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Moj prvi milijun.
Ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuje se između Hrvatske Lutrije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) i sudionika na osnovi prihvata uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji sudionika tj. zahtjevu istoga za sudjelovanjem u igri te uplati iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati igre.
Potvrdom u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati kao i elektronička potvrda o uplati, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan u centralnom sustavu Priređivača na neizbrisivi medij prije izvlačenja dobitne kombinacije, tj. da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.
 
Članak 3. 
 
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Moj prvi milijun jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4. 
 
Uplata za igru Moj prvi milijun prima se na uplatnim mjestima Priređivača. Priređivač pridržava pravo uplatu primati i putem interneta kao i putem samoposlužnih terminala, ovisno o poslovnoj odluci. 
 
NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 5. 
 
Moj prvi milijun je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj igrač saznaje ishod nakon izvlačenja dobitnih sretnih brojeva pomoću generatora slučajnih brojeva (GSB).
 
Članak 6.
 
Početak prodaje igre Moj prvi milijun je 28.10.2019., a završetak prodaje je 26.12.2019.
U igri Moj prvi milijun kroz 60 dana izvlači se ukupno 601 dobitni sretni broj iz grupe brojeva od 000001 do 150000.
Svaki dan u 9:00 sati, počevši od 29.10.2019. do 26.12.2019. (od 1. do 59.  izvlačenja), održava se jedno izvlačenje u kojem se izvlači po 10 dobitnih sretnih brojeva za dobitke II. vrste,  između svih sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim prethodni dan od dana izvlačenja.
 Iznimno, 27.12.2019., održat će se dva izvlačenja, jedno u 9:00 sati (60. izvlačenje) u kojem se izvlači 10 dobitnih sretnih brojeva za dobitke II. vrste između svih sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim prethodni dan od dana izvlačenja te drugo u 10:00 sati (završno izvlačenje) u kojem se izvlači 1 dobitni sretni broj za dobitak I. vrste između svih neizvučenih sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim tijekom cijelog trajanja igre. Ukupni fond dobitaka igre kao i fondovi dobitaka pojedinog izvlačenja definirani su čl. 11. ovih Pravila.
U slučaju iznimnih situacija, kada cijela serija bude rasprodana u ranijoj fazi igre i igru više nije moguće uplatiti pa pojedina izvlačenja nisu mogla biti održana  ili kada u pojedinom izvlačenju sudjeluje manje sretnih brojeva od predviđenog broja dobitaka u tom izvlačenju, postoji mogućnost odstupanja od broja izvučenih dobitnih sretnih brojeva sukladno novonastalim okolnostima. U tom slučaju način izvlačenja, broj i redoslijed izvlačenja jest reguliran odredbama čl. 13. ovih Pravila.

PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA
 
Članak 7.  
 
Igra Moj prvi milijun priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 8. 
 
Igračem u igri Moj prvi milijun smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 2. ovih Pravila.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
Potvrda glasi na donositelja.

POJEDINAČNA CIJENA IGRE

Članak 9.  
 
Cijena pojedine potvrde za sudjelovanje u igri Moj prvi milijun iznosi 20,00 kuna.
 
KOLIČINA I NOVČANA VRIJEDNOST IGRE
 
Članak 10. 
 
Emisija ukupnog broja potvrda u igri Moj prvi milijun iznosi 150.000 komada, od kojih svaka pojedina potvrda sadrži sretni broj od 000001 do 150000. Pojedini sretni broj može biti sadržan isključivo i samo na jednoj potvrdi.
Novčana vrijednost emisije iz st. 1. ovog članka u igri Moj prvi milijun iznosi 3.000.000,00 kuna.

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

Članak 11.  
 
Ukupni fond dobitaka iznosi 59,26 % od izdane vrijednosti umanjene za naknadu za priređivanje lutrijskih igara tj. 1.600.000,00 kuna, a iznos se dijeli na 601 dobitak. U slučaju da prodajom igre priređivač ne prikupi dovoljno sredstava za isplatu dobitaka, potrebna razlika biti će nadomještena iz sredstava neisplaćenih dobitaka drugih igara.
 
A)     Dobitak I. vrste:
-          1 x 1.000.000,00 kn
           
B)     Dobitak II. vrste:
-       600 x 1.000,00 kn 

Ukupni fond dobitaka igre Moj prvi milijun:
  
tablica_mpm_493a.jpg

OPIS POTVRDE

Članak 12.
 
Potvrda je jedini i isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Potvrda sudjeluje u izvlačenju za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
Opis potvrde (odozgo prema dolje):
- "Hrvatska Lutrija d.o.o.",
- adresa priređivača,
- OIB i IBAN priređivača,
- telefon i internet adresa priređivača,
- tekst „Potvrda o uplati“
- BL-03 Moj prvi milijun
- uplatni broj,
- vrijeme izvlačenja,
- sretni broj,
- serijski broj
- iznos uplate,
- šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
- kontrolni kod,
Potvrda može sadržavati i druge informacije.
 
UTVRĐIVANJE DOBITAKA
 
Članak 13.
 
Na svakoj potvrdi ispisan je jedinstveni šesteroznamenkasti sretni broj od 000001 do 150000. Sretni broj određen je od strane računalnog programa Priređivača. Igrač nema mogućnost vlastitog odabira sretnog broja.
Izvlačenje dobitnih sretnih brojeva obavlja se putem GSB-a, u Zagrebu, u dane izvlačenja sukladno odredbama čl. 6. ovih pravila, bez nazočnosti povjerenstva, ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika, a sukladno odredbama čl.14. st.3. Zakona o igrama na sreću.
U izvlačenju za dobitke II. vrste (od 1. do 60. izvlačenja) izvlači se 10 dobitnih sretnih brojeva između sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim dan ranije od dana izvlačenja. Dobitak II. vrste ostvaruje potvrda koja ispunjava navedeni kriterij te uz to sadrži sretni broj u potpunosti istovjetan dobitnom sretnom broju izvučenom na način kako je prethodno navedeno. Izvučeni dobitni sretni broj u pojedinom izvlačenju ne sudjeluje u daljnjim izvlačenjima iz čega proizlazi kako je temeljem jedne potvrde moguće ostvariti samo jedan dobitak.
U završnom izvlačenju za dobitak I. vrste izvlači se 1 dobitni sretni broj između svih neizvučenih sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim tijekom cijelog trajanja igre. Dobitak I. vrste ostvaruje potvrda koja ispunjava navedeni kriterij te uz to sadrži sretni broj u potpunosti istovjetan dobitnom sretnom broju izvučenom na način kako je prethodno navedeno.
Dobitni sretni brojevi izvučeni putem GSB-a biti će objavljeni javno, na prodajnim mjestima kao i na Internet stranici Priređivača i/ili samoposlužnim terminalima.
Zahtjev za izvlačenje dobitnih sretnih brojeva putem GSB-a ovjerava se vremenskim žigom prije samog izvlačenja. Vremenski žig i elektronički potpis izdaje FINA TSA (Time Stamp Authority), kao davatelj usluge javne vremenske ovjere.
Zapisnik o rezultatu izvlačenja (sukladno čl. 15. cit. Zakona) generira se iz računala i sadrži uz ostalo informaciju o vremenu, generiranju zahtjeva i elektroničkim potpisima.
Igrač ima pravo na povrat nominalne vrijednosti uplaćene potvrde tj. 20,00 kuna ako ista ne sadrži elemente iz članka 12. ovih Pravila.
 
Izvlačenja u slučaju nastupa iznimnih situacija iz čl. 6. ovih Pravila:
U slučaju nastupa iznimnih situacija, izvlačenje za neizvučene dobitke II. vrste u prethodnom izvlačenju održati će se u sklopu prvog sljedećeg izvlačenja između svih neizvučenih sretnih brojeva sadržanih na potvrdama koje sudjeluju u tom izvlačenju (npr. ako je 50. izvlačenju uplaćeno samo 5 potvrda te izvučeno samo 5 dobitnih sretnih brojeva u 51. izvlačenju izvlačiti će se 15 dobitnih sretnih brojeva između sretnih brojeva sadržanih na potvrdama za 51. izvlačenje).
Ukoliko je iznimnom situacijom obuhvaćen i zadnji dan prodaje (26.12.2019.), tada će izvlačenje za sve neizvučene dobitke II. vrste prethodnog/prethodnih dana održati u terminu  završnog izvlačenja,  između svih neizvučenih sretnih brojeva sadržanih na potvrdama uplaćenim tijekom cijelog trajanja igre.
U navedenim slučajevima utvrđuje se ukupan broj neizvučenih dobitaka II. vrste te se pristupa izvlačenju još onoliko dobitnih sretnih brojeva koliko jest utvrđeno neizvučenih dobitaka II. vrste.
Dobitni sretni broj za dobitak I. vrste izvlači se tek nakon što budu izvučeni svi sretni brojevi za dobitak II. vrste, tj. posljednji prema redoslijedu izvlačenja dobitnih sretnih brojeva u završnom izvlačenju, između svih neizvučenih sretnih brojeva koji se nalaze na potvrdama uplaćenim tijekom cijelog trajanja igre. Dobitak I. vrste ostvaruje potvrda koja sadrži sretni broj u potpunosti istovjetan dobitnom broju koji je posljednji izvučen putem GSB-a.
Dobitak II. vrste ostvaruje potvrda koja sadrži sretni broj u potpunosti istovjetan broju koji je izvučen prije izvlačenja dobitka I. vrste. Broj sretnih brojeva koji se u ovom slučaju izvlači ovisi o količini neizvučenih dobitaka II. vrste iz prethodnog/prethodnih izvlačenja.
 
Članak 14. 
 
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu.
           
NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA
 
Članak 15.
 
Za uplate primljene na uplatnim mjestima sudionik je dužan predati priređivaču dobitnu punovrijednu potvrdu. Dobitna punovrijedna potvrda je ona koja sadrži elemente navedene u članku 12. ovih Pravila tako da se nedvojbeno može utvrditi dobitak, te da je sadržaj iste istovjetan s podacima zapisanim na neizbrisivom mediju priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se kao relevantan uzima zapis u centralnom sustavu priređivača.
Dobitke isplaćuju:
-  prodajna mjesta Hrvatske Lutrije d.o.o. i poslovne suradnje do 30.000,00 kuna
- sve dobitke blagajna Hrvatske Lutrije d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72 i sjedišta regija Hrvatske Lutrije d.o.o.
Za uplatu primljenu putem interneta, isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima, isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima regija ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se kao relevantan uzima zapis u centralnom sustavu priređivača.
Dobitnu potvrdu kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.

Članak 16.
 
Porez na dobitke od lutrijskih igara plaćaju fizičke osobe koje stječu dobitke, sukladno važećim poreznim propisima, a obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač.
 
Članak 17. 
 
Isplata dobitaka obavlja se zaključno do 25.2.2020. godine. Svi dobici koji nisu isplaćeni do propisanog roka, smatraju se neisplaćenim dobicima. Isplate dobitaka II. vrste u pravilu počinju prvi slijedeći dan nakon izvlačenja.
Isplata dobitka I. vrste obavlja se (počinje) deseti dan od dana završnog izvlačenja.
Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 dana od završnog izvlačenja.
Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo koje imenuje priređivač utvrđuje koji dobici nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sačinjava zapisnik.
Zapisnik iz stavka 4. ovog članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija u propisanom roku.
Ukoliko dobitnik u igri ne zatraži isplatu dobitka u roku sukladno odredbama st. 1. ovog članka, priređivač će iznos neisplaćenog dobitka koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 18.
 
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača te će biti objavljena na internetskim stranicama priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Moj prvi milijun priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 19.
 
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje ili prekinutu priređivanje.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 20. 
 
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju najmanje godinu dana, računajući od dana održanog izvlačenja određenog kola.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri MB, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 21. 
 
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri Moj prvi milijun mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 22. 
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjivat će se od 28.10.2019. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I- 460-02/19-01/607 , ur. broj: 513-07-21-01-19-2  od 7. listopada 2019. godine.