Nadzorni odbor

Temeljna zadaća Nadzornog odbora je nadzor vođenja poslova Društva. Odbor je, kao i svaki njegov član dužan štititi interes Društva. Skupština je imenovala dva člana, a predstavnika radnika imenuje Radničko vijeće.

Članovi Nadzornog odbora:

  • Ivana Ravlić Ivanović
  • dr.sc. Hrvoje Šimović
  • struč.spec.oec. Jasminka Lojen