Opća pravila igara na sreću na automatima u Casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

Na osnovi članka 9. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 17. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN br. 78/10), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana  3.4.2015. godine donijela je

 

OPĆA PRAVILA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U CASINU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuju se opći uvjeti za sudjelovanje u igrama na sreću na automatima u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (dalje u smislu ovih pravila: iCasino igre).
Ova pravila primjenjuju se nastavno na Opća pravila sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila internet sudjelovanja).

Članak 2.

Za obveze prema sudionicima iz čl. 1. ovih Pravila (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija d.o.o (dalje: priređivač) odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim pravilima.
Za isplatu dobitaka u iCasino igrama jamči Republika Hrvatska.

Članak 3.

Uplate za iCasino igre primaju se putem interneta, na internet stranici Priređivača putem koje igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom Priređivača odigrati iste.
Za uplatu iCasino igre igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije kroz opciju odabira cijene tj. uloga za sudjelovanje u pojedinoj igri te potom opcije za pokretanje igre.
Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI

Članak 4.

Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u iCasino igrama te kao takva obvezuju ugovorne strane.
Ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i  igrača, na osnovi prihvata ovih Pravila te Općih pravila Internet sudjelovanja, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate igre po slobodno izraženoj volji igrača kojom isti ujedno potvrđuje i da je u potpunosti upoznat s načinom odigravanja i detaljima igre.
Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.

Članak 5.

Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.

Članak 6.

Kod igara koje simuliraju igru na sreću na automatima, ponašanje simulacije mora biti istovjetno očekivanom ponašanju fizičkog automata za igre na sreću.
Za svaku pojedinu pojedine iCasino igru igraču su ponuđene opcije odigravanja stvarne ili probne (demo) igre. U stvarnoj igri igrač može ostvariti navedeni dobitak, dok u probnoj igri navedeni dobitak igrač ne osvaja. Odigravanje probne igre ne smatra se sudjelovanjem u pojedinoj iCasino igri.
Uz svaku pojedinu iCasino igru nalaze se informacije koje se odnose opis igre, upute o načinu odigravanja te ostale detalje vezane uz igru.

CIJENA IGRE

Članak 7.

Raspon cijena za sudjelovanje u igri određuje Priređivač. Igrač odabire cijenu pojedine igre unutar ponuđenog raspona.
Ulog u pojedinu igru može se ostvariti prijenosom vrijednosti novca u bodove, kovanice, linije, kredite i dr.  ovisno o igri, a prema naznačenim odnosima i denominacijama.

REZULTAT IGRE

Članak 8.

U sklopu grafičkog prikaza svake pojedine iCasino igre ispisana je shema dobitnih kombinacija.
Rezultat pojedine igre prikazuje se u sklopu grafičkog prikaza iste.

PRAVO NA DOBITAK I ISPLATA DOBITKA

Članak 9.

Igrač stječe pravo na dobitak onda kada u igri ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija.
Dobitak koji igrač ostvari u iCasino igri pripisuje se na njegov HL račun.
U slučaju tehničke neispravnosti sustava poništavaju se sve uplate i isplate koje se odnose na igre u tijeku.
U slučaju dobitaka ostvarenih temeljem tehničke pogreške Priređivač zadržava pravo neisplate istih uz povrat uloženih sredstava igraču. 
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila).
Vrijednost ostvarenih dobitaka na automatima iznosi najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u igrama.

JACK POT DOBICI

Članak 10.

Priređivač pridržava pravo određivanja postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka (npr. jamčeni, progresivni, grupni i dr.)

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za rješavanje sporova koji proizađu iz sudjelovanja u iCasino igrama , mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja na Internet stranici priređivača, a nakon prethodnog rješenja o odobrenju od strane Ministarstva financija.

 

Hrvatska Lutrija d.o.o. 
 
član Uprave
Dražen Kovač, dipl. iur.

 

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa: UP/I-461-01/15-01/39, ur. broj: 513-07-21-01/15-2 od 15. travnja 2015. godine.