Pravila

Na osnovi članka 9. st. 1. i 2., članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), članka 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima (NN br. 38/10), na automatima i uplatnim mjestima kladionica, kao i čl. 3. Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN br. 8/10), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o. donijela je dana 05.06.2020. godine

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH PRAVILA KLAĐENJA

Članak 1.
U Općim pravilima klađenja, koja je odobrilo Ministarstvo financija RH, klasa: UP/I-461-01/17-01/79, ur. broj:  513-07-21-01/17-3 od 17.08.2017. godine u članku 14. dodaje se točka F koja glasi:

F) KLAĐENJE NA VREMENSKE PRILIKE

Priređivač može prirediti klađenje na vremenske prilike (npr. visina temperature, kiša, snijeg, sunce i dr. na određenim lokacijama).
Kod ovog oblika klađenja priređivač određuje vremenske prilike koje mogu biti predmet oklade, lokaciju na koju se navedene vremenske prilike odnose, vremenski termin do kada je moguće izvršiti uplatu kao i vremenski termin koji se uzima kao relevantan za utvrđivanje vremenskih prilika na zadanoj lokaciji.
Ishod oklada na vremenske prilike utvrđuje se isključivo sukladno informacijama objavljenim na službenoj stranici DHMZ-a (Državnog hidrometeorološkog zavoda), www.meteo.hr, a koje se odnose lokaciju te vremenski termin koji čine predmet oklade.
U slučaju da radi tehničkih ili bilo kojih drugih razloga  priređivač nije bio u mogućnosti sa sigurnošću utvrditi ishod oklade, isti pridržava pravo okladu proglasiti ništavom te na istu obračunati koeficijent 1,00.    
Za sve ostale situacije koje nisu predviđene ovim člankom, primjenjuju se opće odredbe ovih Pravila.

Članak 2.
Ove izmjene i dopune općih pravila klađenja stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 06.07.2020. godine tj. po dobivenom rješenju o odobrenju od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ove Izmjene i dopune pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/20-01/79, ur. broj 513-07-21-01-20-2 od 10. srpnja 2020. godine.

Pravila

Na osnovi članka 9. st. 1. i 2., članka 54. st. 1. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), članka 44. Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima (NN br. 38/10), na automatima i uplatnim mjestima kladionica, kao i čl. 3. Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN br. 8/10), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o. donijela je dana 17.07.2017. godine:

OPĆA PRAVILA KLAĐENJA

I. TEMELJNE ODREDBE 
 
 
Članak 1.
Ovim Pravilima potanje se uređuju uvjeti priređivanja igara klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač). 
Preduvjeti za sudjelovanje u igri klađenje putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila  Internet sudjelovanja). 
 
Članak 2.
Klađenje je igra na sreću u kojoj sudionik (dalje: igrač) pogađa ishode sportskih i drugih događaja i njihovih izvedenica te ishode u pravilu inozemnih izvlačenja (dalje: izvlačenja) brojeva Lota i drugih igara, Bingo, Keno i sl. (dalje: Loto klađenje) predloženih od priređivača, a iznos mogućeg dobitka je određen visinom koeficijenta po kojem je zaključena oklada i iznosom uloga. 
Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima i općim moralnim načelima.
 
Članak  3.
Uplata za igru klađenje može se primati na uplatnim mjestima,putem interneta ili putem samoposlužnih terminala. 
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru klađenje. 
Primanje uplata za igru klađenje putem interneta vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati  igru. 
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima. 
 
Članak 4.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u klađenju (adhezijski ugovor). 
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz stavka 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta (ponude) sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom uplate iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati. 
Za sudjelovanje u igri klađenje putem interneta ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabrane kombinacije na Internet stranici priređivača. 
Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.
 
Članak 5.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda). 
Igračem u raznovrsnim klađenjima smatra se punoljetna fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 4. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije početka odigravanja događaja zapisanih na istoj, te da su računalni ispis na potvrdi i zapis na neizbrisivom mediju identični. Kod klađenja uživo, sadržaj potvrde može biti zapisan na neizbrisivi medij i tijekom odigravanja događaja , a prije odigravanja pojedinog dijela događaja na koji se ista odnosi.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri. 
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid 
važeću osobnu ispravu. 
Djelatnicima priređivača neposredno uključenim u rad kladionice nije dopušteno klađenje 
kod priređivača. 
 
II. OPIS I VRIJEME TRAJANJA KLAĐENJA

Članak 6.
Priređivač priređuje klasično klađenje (uplate se zaprimaju do početka određenog događaja ili do vremena označenog na kladioničkoj listi) i klađenje uživo (uplate se zaprimaju prije početka i za vrijeme trajanja određenog događaja). 
Priređivač ne smije nuditi oklade na događaje u kojima su natjecatelji u vlasništvu ili suvlasništvu priređivača. 
Klađenje se priređuje trajno. 
 
Primanje uplata na uplatnom mjestu
 
Članak 7.
Uplate za sudjelovanje u igri klađenje na uplatnom mjestu primaju se  isključivo putem  ON-LINE sustava uz posredovanje predstavnika priređivača očitavanjem popunjenog pomoćnog listića ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića. 
  
Primanje uplata putem interneta
 
Članak 8.
Za sudjelovanje u igri klađenje putem interneta, igrač se mora registrirati kod priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima Internet sudjelovanja, prihvatiti ista  i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje HL račun) za pokriće uplate igre. 
Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj. 
Uplate za sudjelovanje u igri klađenje putem interneta primaju se isključivo na Internet stranici priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate. 

Primanje uplata putem samoposlužnog terminala

  
Uplate za sudjelovanje u igri klađenje putem samoposlužnog terminala primaju se putem ON-LINE sustava, bez prisustva predstavnika priređivača na način da igrač samostalno vrši uplatu sredstava, bira događaje za klađenje i unosi potrebne podatke u samoposlužni terminal.

Kladionička lista
 
Članak 9.
Uplate oklada primaju se na temelju javno objavljene (na uplatnom mjestu, u sklopu objekta u kojem se nalazi samoposlužni terminal ili  u samom samoposlužnom terminalu, teletekst i internet stranicama priređivača) kladioničke liste. 
Kladionička lista je skup svih događaja (izvlačenja) i njihovih izvedenica za koje priređivač organizira (omogućuje) klađenje. 
Kladionička lista sadrži  najmanje sljedeće podatke: 
- naziv događaja (izvlačenja), 
- šifru događaja (izvlačenja), 
- koeficijente, 
- oznaku kola kod Loto klađenja (ne uzima se kao relevantna oznaka koju je odredio stvarni priređivač pojedine igre tj. izvlačenja, izuzev za igru „Italija 10e Lotto 20/90“, već oznaka kola koju određuje HL), 
- datum i vrijeme početka događaja (izvlačenja). 
Podaci na kladioničkoj listi su informativnog karaktera, te su podložni promjenama. 
U slučaju da se naknadno ustanovi kako dodatne obavijesti informativnog karaktera, koje služe kao pomoć igračima (podloga u tenisu, neutralni teren, rezultat prve utakmice, broj kola i dr. ) nisu bile točne, zaprimljene oklade se uzimaju u obzir, neovisno o toj činjenici. 
Koeficijente ponuđene na kladioničkoj listi utvrđuje priređivač, uzimajući u obzir relevantne podatke o ekipama ili pojedincima koji sudjeluju u događaju. 
U slučaju očiglednih pogrešaka (npr. pogrešan unos koeficijenta 250 umjesto 2,50, obrnuto postavljeni hendikepi i koeficijenti i sl., značajna odstupanja od prosjeka na kladioničkom tržištu, kada se uplatom na sve tipove pojedinog događaja ostvaruje siguran dobitaka i dr.) prilikom ispisa kladioničke liste, prikazu ponude za igrače, na potvrdi o uplati ili prilikom unosa podataka u računalo priređivača, priređivač zadržava pravo na poništenje takvih oklada ili prema vlastitoj prosudbi na isplatu takvih oklada po ispravnom koeficijentu čak i ukoliko je pogreška uočena nakon završetka događaja. 
Na relevantnost podataka kladioničke liste ne utječu pogreške u redoslijedu slova u nazivu ekipe (npr. FC Barcelona – CF Barcelona), izvlačenja (Belgija 6/42 – Beligija 6/42) ili pojedinca (npr. Santoro – Samtoro), ili eventualnog mjesta održavanja događaja, ako ne zadiru u bit oklade i ne utječu na važeći rezultat, pa je takva oklada važeća. Oklada nije važeća ako drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu, izuzev, ako taj teren nije prijavljen, kod službenog organizatora natjecanja, kao službeni teren prvonavedenog natjecatelja (ekipe i dr.). U tom slučaju zaprimljene oklade  se uzimaju u obzir. Kao službeni teren može biti prijavljen matični teren, ali (iz različitih razloga npr. nedostatak tehničkih uvjeta) i neki drugi teren. 
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na tzv. neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, kvalifikacije za prvenstva mladih momčadi, završnice regionalnih natjecanja, olimpijske igre, univerzijada i sl.). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava. 
Oklada je važeća u slučaju kad drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu, ali je organizator natjecanja odredio prvonavedenog natjecatelja kao službenog domaćina (npr. u finalu Lige prvaka igraju Real-Chelsea, i oklada je važeća ako je UEFA odredila Real kao službenog domaćina iako se igra na službenom stadionu Chelsea). 
Oklada nije važeća ako pogreška u nazivu mijenja njezinu bit (npr. Manchester Utd. – 
Manchester City, Hrvatska – 20Hrvatska, Cibona-Cibona mladi, Bayern – Bayern II, Florida 6/53 – Florida Fantasy 5/36).           
U slučaju da iz tehničkih razloga priređivač na kladioničkoj listi nema mogućnost prikaza podataka relevantnih za pojedini događaj u punom opsegu (npr. imena sudionika teniskih mečeva u paru i sl.) isti zadržava pravo koristiti kratice. 
U slučaju možebitnih nejasnoća u vezi događaja (izvlačenja) navedenih na kladioničkoj listi (npr. kratice imena sudionika u slučajevima tehničke nemogućnosti prikazivanja istih u punom opsegu, točna vremena početka pojedinih događaja i dr.) igrač ima mogućnost zatražiti pojašnjenje istih od strane djelatnika Odjela podrške igračima, a putem e-mail adrese podrska@lutrija.hr. 
 
Načini klađenja, simboli 
 
Članak 10.
Klađenja su moguća  na sljedeće načine: 
- pojedinačno (solo), 
- zbirno (akumulirano), 
- sistemsko. 
Za označavanje ishoda klađenja upotrebljavaju se simboli: "1", "2", "X", "12", "1X", "X2", “D2“ i “G2“ koji u pravilu znače: 
"1" - pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao prvi po redoslijedu, 
"2" - pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao drugi po redoslijedu, 
"X" - tip bez pobjednika (neodlučeno, odnosno neriješeno), 
"12" - pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao prvi ili drugi po redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće 1 i 2), 
"1X" - neporaženog natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao prvi po redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće 1 i X), 
"X2" - neporaženog natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao drugi po redoslijedu (na pomoćnom listiću  u stupcu 6 (ishodni tip) prekrižiti kvadratiće X i 2). 
“D2“ - pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao prvi po redoslijedu sa 2 ili više golova razlike
“G2“ - pobjedu natjecatelja (ekipe i sl.) koji je u ponudi naveden kao drugi po redoslijedu sa 2 ili više golova razlike
Iznimno ti simboli mogu imati i drugačije značenje od gore navedenog (posebno izraženo kod izvedenica), što će na kladioničkoj listi biti naznačeno u vidu napomene (pr. NAPOMENA:1=1.mj. X=1-3.mj.  2=1-6.mj., zbroj golova 1=manje, x=točno, 2=više i dr.). 
Za označavanje posebne vrste ishoda klađenja upotrebljavaju se simboli: "11", "12", 
"13","14", "15", "16", "17", "18" i "19", čije će značenje na kladioničkoj listi biti naznačeno u vidu napomene (pr. NAPOMENA: Točan rezultat 11 – 0:0, 12 – 1:0, 13 – 2:0, 14 – 0:1, 15 – 1:1, 16 – 2:1, 17 – 0:2, 18 – 1:2, 19 – ostali rezultati).

Članak 11.
Pojedinačno (solo) klađenje je oklada na ishod samo jednog odabranog događaja (ili izvedenice), koji je karakteriziran koeficijentom klađenja, pod uvjetom da nije označen ograničenjem (npr. aku 3, +3 i sl.). 
Pravo na dobitak je ostvareno pogađanjem točnog ishoda odigranog događaja (ili 
izvedenice). 
Ukoliko je događaj (ili izvedenica) završio bez službenog rezultata (nije ni započeo, nije 
završen, klađenje je bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog događaja…), igrač ima pravo na preračunati dobitak sukladno čl. 13. i  14. ovih Pravila. 
Zbirno (akumulirano) klađenje je oklada na ishod više pojedinačnih događaja (ili izvedenica) na jednom listiću. 
U akumuliranom klađenju može se igrati maksimalno 30 događaja ili izvedenica (više pomoćnih listića). U pravilu, pravo na dobitak je ostvareno točnim pogađanjem ishoda svih igranih događaja (ili izvedenica). 
Moguće je kombinirati sve ponuđene događaje ili izvedenice, ukoliko nisu označeni ograničenjem (npr. "samo solo", "ne može se kombinirati međusobno" i sl.). Npr.: klađenje na događaj Real Madrid-Barcelona tip 1 i događaj Karlović-Hewitt tip 1. 
Ne mogu se udruživati međusobno ovisni događaji (i/ili izvedenice) kao na primjer klađenje na poredak natjecatelja sa klađenjem na pobjedu istog u pojedinačnom susretu istog natjecanja, osim u iznimnim situacijama ). Npr.: Karlović "1-4" u kombinaciji s Karlović-Hewitt tip 1 na istom turniru. 
Minimalni broj kombinacija na određeni događaj određuje priređivač.
Ukupni koeficijent je umnožak pojedinačnih koeficijenata tipova ishoda događaja koji je uvijek zaokružen na dvije decimale. Pravo na dobitak ostvareno je samo uz pretpostavku da igrač točno pogodi tipove svih odabranih događaja ili izvedenica. Npr.: Arsenal-Liverpool tip 1, Milan-Inter tip X. Pravo na dobitak ostvareno je ako pobijedi Arsenal, a utakmica Milan-Inter završi neodlučeno. 
Ukoliko je jedan ili više događaja završio bez službenog rezultata (nije ni započeo, nije završen ili je klađenje bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog događaja) a kada  su pogođeni ishodi za ostale događaje ili izvedenice u akumuliranom klađenju, igrač ima pravo na preračunati dobitak sukladno čl. 13. i 14.  ovih Pravila. 
Sistemsko klađenje je oklada na ishode različitih kombinacija odigranih događaja(ili izvedenica) koja omogućava ostvarivanje dobit(a)ka čak i ako nisu pogođeni ishodi svih događaja (ili izvedenica). Sve pojedine kombinacije izrađuje računalo. Npr.: ako je na listiću odigrano 9 događaja i naznačeno da se igra sistem 6 od 9, računalo generira 84 kombinacije sa 6 akumuliranih događaja. Igrač ostvaruje dobitak ako pogodi najmanje 6 bilo kojih događaja iz sistema, kao i 7, 8 i svih 9 događaja. Sistem je nedobitni ako ima manje od 6 pogođenih događaja. 
U "sistemu" igrač može igrati fiksne (konstantne) događaje ili izvedenice koji će se ponavljati u svakoj kombinaciji. Pri tome broj kombinacija u sistemu neće se mijenjati, već će se povećati broj događaja ili izvedenica u pojedinoj kombinaciji. Ukoliko pritom igrač promaši samo jedan od fiksnih događaja ili izvedenica, cijeli listić tj. potvrda o uplati nije dobitna. 
Ulog po svakoj kombinaciji unutar jednog sistema jednak je za svaku kombinaciju.      
Ulog po kombinaciji izračunava se dijeljenjem ukupnog uloga sistema i broja kombinacija. 
Na svaku pojedinu kombinaciju unutar sistemskog klađenja na odgovarajući  način primjenjuju se odrednice o zbirnom (akumuliranom) klađenju. 
Na jednom listiću (potvrdi o uplati)  može se odigrati više sistema (npr. sistem 3,4,5,6/6 što je 
istovjetno odigravanju četiri zasebna listića s sistemima 3/6, 4/6, 5/6 te jednog listića zbirnog klađenja). 
 
Vrste klađenja (oklada)
 
Članak 12.
Priređivač omogućuje slijedeće vrste oklada: 
a) događaje sa dva moguća ishoda ("1" i "2"), 
b) događaje sa tri moguća ishoda ("1", "2" i "X"), 
c) pobjeda pojedinca (ekipe i sl.) u kratkotrajnim i dugotrajnim natjecanjima 
d) poredak pojedinca (ekipe i sl.) u kratkotrajnim i dugotrajnim natjecanjima 
e) "SVI OSTALI" i "OSTVARUJE PLASMAN", 
f) ostalo 
  
Članak 13.
a) Klađenje na događaje sa dva moguća ishoda 
Kod ovakvih klađenja igrač pogađa točan ishod događaja, pri čemu u obzir dolaze dva moguća ishoda ("1" i "2") npr.: 
- na utakmicama bez određenog redovnog vremena igre kada o pobjedi odlučuje propisani broj bodova ili setova (tenis, odbojka i dr.), 
  
b) Klađenje na događaje sa tri moguća ishoda
Kod ovakvog klađenja igrač pogađa točan ishod događaja, pri čemu u obzir dolaze tri moguća ishoda ("1", "X", "2"), npr.: nogomet, hokej, rukomet i dr. 
Posebna vrsta klađenja na događaje (utakmice) sa tri moguća ishoda su tzv. dvotipovi. Pod dvotipom se podrazumijeva simultano klađenje na dva ishoda. 
Npr.: dvotip (1X) znači klađenje na pobjedu i/ili neodlučno ekipe koja je navedena kao prva u poretku.  Igrač gubi samo u slučaju pobjede ekipe označene kao druge u poretku. 
 
c) Klađenje na pobjedu u dugotrajnim i kratkotrajnim natjecanjima
 Kod ove vrste klađenja igrač pogađa pobjednika natjecanja određene discipline. Npr.: igrač tipuje pobjedu Karlovića na US Open-u  s koeficijentem 10. Za navedeno klađenje nebitno je pod kojim okolnostima će do toga doći. Ukoliko tipovani natjecatelj iz bilo kojeg razloga ne pobijedi, izuzev nenastupanja, klađenje je izgubljeno. 
 
d) Klađenje na poredak u dugotrajnim i kratkotrajnim natjecanjima
 Pri klađenju na poredak igrač određuje mjesto u poretku pojedinca,  odnosno ekipe u granicama navedenim prema službenoj listi rezultata. 
  
e) Klađenje tipa "SVI OSTALI" i "OSTVARUJE PLASMAN"
Klađenje "SVI OSTALI“ znači okladu na pojedinca, momčad ili rezultat koji nisu pojedinačno naznačeni u ponudi. 
Klađenje na "OSTVARUJE  PLASMAN" (npr.: "NE 1-2" znači da će natjecatelj biti ispod  drugog mjesta). 
  
 f) Ostale oklade
Izvedenice i sl. :   
- točan rezultat odabranog događaja, 
- rezultat poluvremena i kraja događaja, rezultat nakon 5 inninga, 
- klađenje na dio događaja (poluvrijeme, set…), 
- pobjeda pojedinca ili ekipe uz unaprijed određenu razliku – hendikep, 
- strijelac prvog ili nekog drugog unaprijed određenog zgoditka u određenom događaju, 
- ukupan broj golova, koševa, kornera itd. određenog događaja, 
- broj pogodaka u određenom natjecanju ili broj pogodaka u grupi događaja (jednom  kolu, tjednu, natjecanju…), 
- najbolji strijelac natjecanja, 
- dueli pojedinaca ili ekipe(tko da više golova, koševa), 
- kod klađenja uživo: sljedeći korner, prekršaj, karton itd., 
 Loto klađenje i dr. 
 
Utvrđivanje ishoda događaja
 
Članak 14.
Kod događaja koji imaju čvrsto određeno vrijeme igranja, kao važeći rezultat se uzima u obzir ishod određen (ostvaren, postignut) u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog natjecanja i eventualna sudačka nadoknada), osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da se za neki događaj uzima u obzir samo konačni rezultat ili rezultat određenog dijela. Iznimno, regularno vrijeme igre može biti i skraćeno ako zadovoljava kriterije zadane od službenih tijela organizatora dotičnog natjecanja. 
Kod događaja koji nemaju čvrsto određeno vrijeme igranja, službenim se rezultatom smatra onaj rezultat kada su postignuti propisani bodovi, setovi itd. 
Nikakve kasnije izmjene ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Ako je događaj prekinut ili nedovršen u događajima koji nemaju točno određeno vrijeme igre (skijanje, skijaški skokovi, auto-moto utrke…), a usprkos tomu je objavljen vrijedeći službeni rezultat, dobici će se isplaćivati sukladno objavljenom rezultatu. 
Sve dodatne odredbe (napomene) koje su definirane na kladioničkoj listi smatraju se 
važećima prilikom određivanja rezultata i odnose se isključivo na onaj tip klađenja (grupu događaja) ispod koje su napisane. Iznimno, sve napomene koje se odnose na osnovni događaj (klađenje na susret, poredak…) vrijede i za sve izvedene događaje (tipove klađenja). 
U slučaju prestanka odigravanja događaja,važeće su sve oklade na koje nastavak događaja ne bi mogao imati utjecaja na ishod oklade (npr. prvi gol, prvi set, zbroj golova, zbroj gemova, rezultat poluvremena itd.). Na primjer Teniski meč koji se igra na dva dobivena seta prekinut je pri rezultatu 6:0 1:6 4:4. Kod tipa klađenja "zbroj gemova" s granicom X=22 dobitni tipovi su 2 i X2 (više od zadane granice) jer bi u eventualnom nastavku navedenog meča, a kako god treći set završio (6:4, 7:5, 7:6, 6:7, 5:7, 4:6) ukupan zbroj gemova bio veći od zadane granice. U ovom slučaju tipovi 1, X i 1X su nedobitni.  Kod tipa klađenja  "hendikep", a u kojem prvi natjecatelj u prije navedenom teniskom meču ima od strane priređivača zadan hendikep od -3 gema dobitni tip bi bio X2 jer bi u eventualnom nastavku navedenog meča, a kako god treći set završio (6:4, 7:5, 7:6, 6:7, 5:7, 4:6) drugi natjecatelj imao ili više ili jednaki broj osvojenih gemova  od prvog natjecatelja. U ovom slučaju tipovi 1X, X i 2 bi bili ignorirani (na njih bi se obračunavao koeficijent 1,00.) jer bi u eventualnom nastavku meča u nekim situacijama ti tipovi mogli bili nedobitni, a u nekim dobitni. Tip 1 bi bio nedobitni jer u eventualnom nastavku meča prvi natjecatelj niti u jednoj situaciji ne bi mogao imati veći broj osvojenih gemova od drugog natjecatelja. 
U slučaju da je pojedini događaj započeo prije vremena objavljenog na kladioničkoj listi kao i u slučaju da priređivač zaprimi uplatu nakon stvarnog vremena početka događaja, oklada je za taj događaj ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Za događaje kod kojih je došlo do prekida, predaje ili odgode, a od strane organizatora natjecanja je službeno potvrđeno da navedeni događaj neće početi ili se nastaviti u roku 48:00:01 sati, priređivač može i prije isteka navedenog roka na te događaje obračunati koeficijent 1,00 i isplatiti eventualne dobitke. 
U slučaju žalbe igrača zbog slučaja tzv. "nemoguće oklade" na sve tako obuhvaćene događaje obračunava se koeficijent 1,00. Npr: tipovanje na istovremenu pobjedu dva natjecatelja na istom teniskom turniru. 
Ukoliko za pojedini događaj organizator natjecanja putem svoje službene stranice ili sličnih 
izvora ne objavi rezultat ili objavi pogrešan rezultat te isti nije moguće s sigurnošću utvrditi pomoću drugih relevantnih izvora, na taj događaj obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju kad se sportski događaj odigrava na način koji ne odgovara uobičajenim pravilima određenog sporta, a priređivač s time nije bio pravovremeno upoznat, isti pridržava  pravo takve oklade proglasiti nevažećima  (npr., neoubičajena duljina perioda, neuobičajeno brojanje bodova, neuobičajen format utakmice, neuobičajen način rangiranja natjecatelja i sl.). 
Kod klađenja na učinak igrača (broj golova igrača u nogometu, rukometu, vaterpolu, broj koševa igrača u košarci itd.), oklada je važeća samo ako je igrač ušao u igru. U slučaju da je igrač bio na klupi za pričuve (nije aktivno sudjelovao u igri), oklada na taj događaj je ništavna i na nju se obračunava koeficijent 1,00. U slučaju da oba igrača službeno sudjeluju u utakmici, a postignu jednak broj poena, dobitni tip je X (neriješeno), osim u slučaju kada neriješeno nije u ponudi. U tom slučaju oklada je nevažeća i na nju se obračunava koeficijent 1,00.

A)     NOGOMET, RUKOMET, KOŠARKA, VATERPOLO, HOKEJ, AMERIČKI NOGOMET, RUGBY, ODBOJKA, MALI NOGOMET, HOKEJ NA TRAVI…
  
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48:00:01 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i nije ponovo počeo niti je nastavljen u roku od 48:00:01 sati, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i u roku od 48:00:01 sati je nastavljen (odigravanje događaja od trenutka prekida do regularnog kraja), u obzir se uzimaju odigrani koeficijenti. 
Ako je događaj prekinut prije isteka regularnog vremena i u roku od 48:00:01 sati je ponovno počeo (odigravanje događaja od prve minute do regularnog kraja)  prilikom utvrđivanja ishoda u obzir se uzima samo i isključivo prvi (prekinuti) događaj tj. ne uzima se u obzir drugi događaj koji je ponovno počeo od prve minute). 
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio, oklada ostaje važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, olimpijada, univerzijada i sl...). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava. 
 Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
U nogometu crveni i žuti kartoni dodijeljeni osobama koji nisu aktivni igrači na terenu (igrači koji su izašli iz igre zbog zamjene, igrači na klupi koji nisu ušli u igru, treneri i ostale osobe u stručnom stožeru i sl.) ili su dodijeljeni nakon završetka regularnog vremena ne uzimaju se u obzir. Kod oklada na učinak igrača ukoliko pojedini igrač postigne autogol, to se neće računati kao gol tog igrača nego samo kao autogol.

B)       OSTALI SPORTOVI
 
TENIS, STOLNI TENIS, SNOOKER
  
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (predaja…), ili diskvalifikacije, ili dvoboj nije ni počeo zbog odustajanja jednog od natjecatelja, na ishod meča se obračunava koeficijent 1,00, osim za oklade na koje nastavak ne bi imao utjecaja. 
Ako je događaj prekinut ili ne počne u predviđeno vrijeme, ali je završen u tijeku službenog trajanja turnira, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Ako je pri definiranju događaja eksplicite navedeno da se utakmica igra na 2 dobivena seta (Pr: NAPOMENA: Igra se na 2 seta.) a stvarno se igra  na 3 dobivena seta, ili obrnuto, sve oklade na taj susret i sve njegove izvedenice smatraju se nevažećima i na njih se obračunava koeficijent 1,00. 
Ako se o pobjedniku meča odlučuje na način da se igra meč tie-break (npr. u slučaju rezultata 1:1 u setovima i o pobjedniku meča se odlučuje meč tie-breakom, koji se igra do 10 poena na dva razlike) taj meč  tie-break ima status trećeg seta. Svaki tie-break i meč tie-break računa se kao jedan gem. 
Kod reprezentativnih natjecanja (Davis Cup, Fed Cup i sl.) priređivač nije dužan staviti na ponudu domaćeg igraća kao prvonavedenog.

SKIJANJE, SKIJAŠKI SKOKOVI, SKELETON, SANJKANJE, BOB
 
Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
U slučaju da prijavljeni natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Sudjelovanjem u natjecanju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, izuzev nastupa na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama. 
Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju. 
U slučaju da je natjecanje otkazano ili odgođeno i nije održano na istom terenu u roku od 48:00:01  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju da je natjecanje prekinuto i nije ponovo održano na istom terenu u roku od 48:00:01 sati, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako se natjecanje održi u roku 48:00:01 sati na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Kod klađenja na duel pojedinca, oklada je nevažeća ukoliko oba natjecatelja odustanu u prvoj vožnji, ili ostvare istovjetni plasman. 
U slučaju da oba natjecatelja u duelu odvoze jednaki broj vožnji, pobjednik duela je onaj natjecatelj koji je bio bolje plasiran nakon posljednje odvožene vožnje (serije, skoka). 
U slučaju odustanka oba natjecatelja u različitim vožnjama, pobjednik duela je onaj natjecatelj koji je odvozio više vožnji. 
U slučaju da natjecatelj A odustane u tijeku prve vožnje (iz bilo kojeg razloga ne završi), a natjecatelj B završi prvu vožnju (bez obzira koje je mjesto zauzeo), pobjednik duela je natjecatelj B. 
U slučaju da natjecatelj A završi prvu ali se ne plasira u drugu vožnju, a natjecatelj B se plasira u drugu vožnju i u toj drugoj vožnji odustane iz bilo kojeg razloga, pobjednik duela je natjecatelj B. 
 
NATJECANJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTORIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA
 
Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni redoslijed, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48:00:01 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju da natjecatelj odustane prije početka natjecanja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Sudjelovanjem u natjecanju ne smatra se nastup na treninzima, kvalifikacijama i probnim serijama. 
Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je sudjelovao u događaju. 
Ako događaj ponovo počne na istom terenu u roku 48:00:01 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Kod klađenja na duel pojedinaca pobjednikom se smatra bolje plasirani natjecatelj. 
U slučaju odustanka oba natjecatelja, pobjednikom duela smatra se onaj natjecatelj koji je ostvario plasman, a ukoliko su to učinila obojica, pobjednikom duela smatra se onaj natjecatelj koji je prešao veći broj krugova, a u slučaju istog broja krugova obračunava se koeficijent 1,00. 
Kod klađenja tipa završava/ne završava utrku, smatra se da je natjecatelj završio utrku ukoliko je ostvario službeni plasman prema važećim pravilima federacije koja je organizirala natjecanje. 
Ako utrka započne iza sigurnosnog automobila („Safety car“) iz bilo kojeg razloga, to se neće računati kao izlazak sigurnosnog automobila za vrijeme utrke. Pod sigurnosni automobil („Safety car“) ne uzima se u obzir pojavljivanje virtualnog sigurnosnog automobila („Virtual safety car“).
 
BORILAČKI SPORTOVI
  
Pobjednikom događaja smatra se natjecatelj koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. 
U slučaju da su natjecatelji prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od natjecatelja (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent. 
Ako je događaj završio neriješenim rezultatom, a na kladioničkoj listi nije postojala mogućnost oklade na isti, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48:00:01  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako se događaj prekine i ne počne ponovo u roku od 48:00:01  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u roku od 48:00:01  sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
  
ATLETIKA, PLIVANJE
  
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja osim u slučaju kada se radi o ispravci pogrešno objavljenog rezultata od strane organizatora natjecanja. 
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako se  događaj  prekine i ne počne ponovo u roku od 48:00:01  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, obračunava se koeficijent 1,00. Ako događaj ponovo počne u roku od 48:00:01 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Sudjelovanjem u natjecanju smatra se službeni start svakog pojedinog natjecatelja, izuzev nastupa na treninzima i probnim serijama. 
Ukoliko dva natjecatelja u duelu nastupaju u više utrka do kraja programa tog dana, kao pobjednik duela uzima se bolje plasirani u kasnijoj utrci. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja obračunava se koeficijent 1,00. Ako natjecatelj bude diskvalificiran (npr. zbog pogrešnog starta, ulaska u tuđu prugu, prijestupa ili slično) ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo u roku od 48:00:01  sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Kod klađenja na duel pojedinca oklada se odnosi samo na sudionike iste utrke (grupe, serije itd.). Ukoliko natjecatelji ne nastupaju u istoj utrci (grupi, seriji itd.) oklada je nevažeća. 
 
GOLF
  
Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat, određen prvim službenim objavljivanjem organizatora natjecanja  (što vrijedi i u slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa).    
Kasnije izmjene, odluke pojedinca ili komisije uzimaju se u obzir ukoliko priređivač bude upoznat s njima prije objave svojih službenih rezultata. 
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od  48:00:01 sati od zadnjeg objavljenog vremena na kladioničkoj listi, oklada za taj događaj je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od natjecatelja, obračunava se koeficijent 1,00. 
Ako događaj ponovo počne u roku od  48:00:01 sati, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. 
Ako natjecatelj bude diskvalificiran ili odustane u vrijeme događaja, smatra se da je natjecatelj sudjelovao u događaju.

BASEBALL
            
Svaka baseball utakmica definirana je imenima obje ekipe i danom početka utakmice po lokalnom vremenu (pod lokalnim vremenom se smatra vremenska zona u kojoj se susret odigrava). 
Za konačan i službeni rezultat baseball utakmice smatra se onaj rezultat do kojeg se došlo i nakon eventualnog produžetka. 
Ukoliko se utakmica u baseballu neće odigrati u objavljenom danu, ili  iz bilo kojeg razloga završi nerješenim rezultatom, ili je prekinuta a trenutačni rezultat nije priznat kao službeni, obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju prestanka odigravanja događaja, regularne su sve oklade na koje nastavak događaja ne bi mogao utjecati na tip ishoda oklade (npr. rezultat nakon prvih 5 inninga, zbroj bodova i sl.). 
Igraju li međusobno iste ekipe istog dana (po lokalnom vremenu u vremenskoj zoni u kojoj se utakmica odigrava) dvije baseball utakmice, predmet klađenja je utakmica koja je prva odigrana, osim ako nije drugačije navedeno.
Ukoliko je istoga dana predviđeno da međusobno iste ekipe odigravaju dvije baseball utakmice, od kojih je jedna nastavak prethodno započete utakmice, a druga zakazana u cijelosti, predmet klađenja je utakmica zakazana u cijelosti. 
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije navijestio, oklada ostaje važeća, osim kada drugonavedeni natjecatelj igra na svom službenom terenu. Tada je oklada ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Pravilo iz prethodnog stavka se ne odnosi na natjecanja na neutralnom terenu (razni turniri, svjetska, europska prvenstva, olimpijada, univerzijada i sl.). Svi sudionici takvih natjecanja će se smatrati da igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države u kojoj se  takvo turnirsko natjecanje održava. 
Ako momčad odustane prije početka događaja, oklada na pobjedu je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
  
C)       LOTO KLAĐENJE
               
Priređivač priređuje klađenje na izvlačenja brojeva u pravilu inozemnih izvlačenja brojeva lota (i drugih igara). 
Igrač ima mogućnost jednostavnog ili sistemskog klađenja. Kod sistemskog Loto klađenja ne postoji mogućnost odigravanja fiksnih (konstantnih) brojeva. 
Maksimalan broj brojeva pojedinog izvlačenja na koje se igrač može kladiti jest u pravilu jedan broj manje od broja brojeva koji se izvlače, osim u slučajevima kada se izvlači manje od pet brojeva. 
Igrač ima mogućnost odigrati pretplatu(više kola unaprijed) oklade pojedine igre. Navedeno se ne odnosi na razrade igara. 
Priređivač javno objavljuje rezultate, po završetku izvlačenja pojedine igre. 
Za točan rezultat klađenja na loto i druge igre u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati pojedine igre (objavljeni od strane stvarnog priređivača iste), a vrijede isključivo osnovni brojevi. Dopunski brojevi ne uzimaju se u obzir. 
Nije moguće kombinirati Loto klađenje na izvlačenje pojedinog lota (ili druge igre) s ponuđenim sportskim događajima, s ponuđenim izvlačenjima nekog drugog Lota (ili druge igre), kao niti s međusobno ovisnom događajima tj. razradama (npr. klađenje na  brojeve pojedinog Lota i na ponudu više parnih ili više neparnih brojeva istog izvlačenja). 
Moguće je kombinirati razrade Loto klađenja s sportskim događajima. 
Uplate oklada za pojedini događaj (izvlačenje) primaju se najkasnije do vremena istaknutog na kladioničkoj listi. 
U slučaju da se izvlačenje najavljenog kola dogodi ranije od termina istaknutog na kladioničkoj listi, vrijede uplate do stvarnog početka izvlačenja. Sve ostale oklade su ništavne te se na iste obračunava koeficijent 1,00. 
Ukoliko je izvlačenje otkazano, završilo bez službenog rezultata tj. nije ni započelo, nije završeno ili je klađenje bilo zaključeno nakon završetka predmetnog događaja ili tijekom tog događaja ili iz bilo kojeg drugog razloga nije regularno oklade su ništavne te se na iste obračunava koeficijent 1,00. 
Ukoliko je došlo do odgode izvlačenja, a isto nije održano u roku od 12 sati od zadnjeg objavljenog termina na kladioničkoj listi, oklada je ništavna i obračunava se koeficijent 1,00. 
Ukoliko se istog dana, iz nepredviđenih razloga dogode dva ili više izvlačenja (kola) iste igre, primljene oklade vrijede za izvlačenje koje je održano u vrijeme naznačeno na kladioničkoj listi. U suprotnom tj. ako se uslijed prethodno spomenute situacije istoga dana ne održi izvlačenje u vrijeme koje jest bilo posljednje navedeno na  kladioničkoj listi , na zaprimljene oklade se obračunava tečaj 1,00. Ova odredba ne odnosi se na brze igre.
Za izračun vremena relevantno je vrijeme u državi priređivača pojedine igre. 
Najveći mogući dobitak u jednostavnoj igri odnosno ukupna isplata  bilo kojem igraču ili skupini igrača u igri Loto klađenje, uključujući oklade iz istog izvora ne može biti veći od 1.000.000,00 kuna. 
Najveći mogući ukupni dobitak u sistemskoj igri odnosno ukupna isplata  bilo kojem igraču ili skupini igrača u igri Loto klađenje, uključujući oklade iz istog izvora ne može biti veći od 1.000.000,00 kuna. 
Ukoliko umnožak uloga i koeficijenta premašuje ovim Pravilima predviđeni iznos najvećeg mogućeg dobitka, priređivač se isključivo obvezuje isplatiti iznos do ovim Pravilima predviđenog maksimalnog dobitka. 
Brzim igrama u smislu ovih Pravila smatraju se sve igre koje imaju više od 10 izvlačenja u jednom danu (npr. Win for Life Classico 10/20, Italija 10e Lotto 20/90, Slovačka eKlub Keno 20/80, Poljska Keno 20/7 i sl.). Za brze igre (uz izuzetak igre Italija 10e Lotto 20/90) relevantno je samo vrijeme izvlačenja koje kao takvo navedeno i na potvrdi o uplati, a u slučaju da se izvlačenje održi u vremenskom terminu različitom od onog koji je naveden na potvrdi o uplati (npr. termin izvlačenja je 10:15, a izvlačenje se održi u 10:19) zaprimljene oklade su  ništavne i obračunava se koeficijent 1,00.
Iznimno, kod igre „Italija 10e Lotto 20/90“ kolo izvlačenja navedeno na kladioničkoj listi je istovjetno oznaci kola službenog priređivača izvlačenja, a vrijeme izvlačenja je informativnog karaktera. U slučaju da priređivač promjeni vremenski termin izvlačenja navedene igre, relevantno je samo kolo izvlačenja.
Za sve ostale situacije koje nisu predviđene ovim člankom, primjenjuju se opće odredbe ovih Pravila. 

D)     KLAĐENJE UŽIVO

Priređivač može prirediti klađenje tijekom trajanja događaja (klađenje uživo). 
Kod klađenja uživo, uplate oklada se primaju prije početka i tijekom odigravanja događaja kako na sami događaj tako i na njegove izvedenice (sljedeći gol, poluvrijeme, tko osvaja određeni poeni i dr.). Nevažeće su oklade zaprimljene po završetku događaja kao i oklade zaprimljene  kada je ishod događaja ili njegove izvedenice već poznat. 
Koeficijenti na kladioničkoj listi za pojedini (isti) događaj kod klasičnog klađenja i klađenja uživo mogu biti različiti. 
Koeficijenti pojedinog događaja i njegovih izvedenica su promjenjivi tijekom odigravanja događaja, a informacije o promjenama koeficijenata priređivač će učiniti dostupnim igračima. 
Koeficijenti koji su bili važeći u trenutku primanja uplate oklade mogu biti promijenjeni do trenutka ispisa potvrde o uplati. U tom slučaju važeći je koeficijent ispisan na potvrdi o uplati. 
Ishode događaja i njihovih izvedenica utvrđuje priređivač samostalno, na osnovu TV snimke i službenih rezultata i statistika, ili ih dobiva od vanjskog partnera. Službeni rezultati i statistike relevantni su, osim u slučaju kad su isti očito pogrešni te se utvrđivanje ishoda tada može vršiti pomoću drugih relevantnih izvora.
U slučaju prekida događaja iz bilo kojeg razloga (npr. neredi na borilištu, predaje ili diskvalifikacije natjecatelja i dr.). oklade zaprimljene do trenutka nastanka prekida važeće su i obračunavaju se prema koeficijentu ispisanom na potvrdi o uplati ukoliko je rezultat događaja ili izvedenice na koji se oklada odnosi formalno poznat do trenutka prekida. U slučaju kada je rezultat događaja ili izvedenice izvjestan ali nije i formalno poznat priređivač pridržava pravo oklade na takve događaj ili izvedenice proglasiti nevažećima te na iste obračunati koeficijent 1,00. Npr u tenisu kod klađenja na zbroj gemova, smatra se da je rezultat formalno poznat ako je postavljena granica zbroja gemova dosegnuta. Npr., ako je granica zbroja gemova 22,5, a rezultat je 6-4 4-6 0-1 i nakon toga uslijedi predaja, oklade na zbroj gemova se poništavaju jer zbroj od 22,5 nije dosegnut iako je izvjestan. Ako je, u istom primjeru, predaja uslijedila pri rezultatu 6-4 4-6 2-2, smatra se da je rezultat događaja ili izvedenice na koji se  oklada odnosi formalno poznat, jer je zbroj dosegnut i shodno tome, oklada na manje gemova je gubitna, a na više gemova dobitna. 
Sve oklade koje se odnose na izvedenice pojedinog događaja (klađenje koje se odnosi na poene, gemove, setove, golove, kornere i sl.) koje se nisu ostvarile jer je isti  završio su nevažeće te se na iste obračunava koeficijent 1,00. Npr. oklada „Tko osvaja 8. gem prvog seta“ se poništava ako je prvi set završio npr. 6-1 jer osmi gem nije odigran.
U slučaju smetnji tijekom prijema, prekida prijema televizijskog  prijenosa ili drugog gubitka veze priređivača sa mjestom odigravanja događaja, oklade na događaje i njihove izvedenice za koje postoji službeni rezultat su važeće, a oklade za koje ne postoji službeni rezultat smatraju se nevažećim. 
Priređivač pridržava pravo proglasiti nevažećima oklade zaprimljene po nastanku promjena ključnih činjenica tijekom događaja s kojima isti nije bio pravovremeno upoznat (npr, postojanje crvenog kartona ili pogrešna evidencija istih, odstupanje od stvarnog vremena trajanja događaja, pogrešno stanje rezultata, dosuđen kazneni udarac, postignut zgoditak i dr.). 
Za sve situacije kod klađenja uživo koje nisu predviđene ovom točkom (čl.14. D,) primjenjuju se opće odredbe ovih Pravila.  

Nogomet

Kod oklada koje se odnose na kartone, kartoni dodijeljeni nakon završetka utakmice ne uzimaju se u obzir. Također, u obzir se uzimaju samo kartoni dodijeljeni igračima koji su  u igri tj. ne uzimaju se u obzir kartoni igračima koji se nalaze na klupi za pričuve. 
Kod oklada na zbroj kartona, kartoni se računaju na sljedeći način: žuti karton računa se kao 1 karton, a direktni crveni karton kao 2 kartona. Također, drugi žuti karton (i posljedično crveni) računaju se kao 2 kartona. Dakle, jedan igrač maksimalno može dobiti 3 kartona.  
Kod oklada na zbroj bodova kartona vrijedi sljedeće: žuti karton računa se kao 10 bodova, a direktni crveni karton 25 bodova.  Također, drugi žuti karton (i posljedično crveni) računaju se kao 25 bodova. Dakle, jedan igrač maksimalno može dobiti 35 bodova. 
Kod oklada na kornere i sl., ne uzimaju se u obzir korneri koji su dosuđeni, ali nisu izvedeni. 
Kod oklada na strijelce ne priznaju se autogolovi. Oklade su važeće u odnosu na igrače koji su sudjelovali u igri, a u odnosu na one koji nisu ulazili u igru smatraju se nevažećima. U slučaju da gol postigne igrač koji nije naveden u ponudi, oklade su važeće tj. iste se ne poništavaju. Npr. za okladu „tko daje prvi gol?“ u ponudi je određen broj igrača. Ukoliko prvi gol postigne igrač koji nije bio naveden u ponudi oklade su važeće neovisno o toj činjenici. 

Tenis

Kod klađenja na hendikep gemova, u slučaju predaje ili diskvalifikacije natjecatelja, oklade će biti proglašene nevažećima. 
U slučaju odgode meča, čeka se početak (nastavak) i sve oklade su važeće. 
U slučaju kaznenih bodova koje dodjeljuje sudac, sve oklade na koje se isto odnosi su važeće. 
Ako se o pobjedniku meča odlučuje na način da se igra meč tie-break, meč  tie-break isti ima status trećeg seta. Svaki tie-break i meč tie-break računa se kao jedan gem. 

Američki nogomet

U slučaju odgode ili prekida  utakmice, čeka se početak (nastavak) i sve su oklade važeće ako je utakmica odigrana unutar istog NFL tjedna prema lokalnom vremenu (NFL tjedan traje od četvrtka do slijedeće srijede. 

Baseball 

Dodatni inninzi (produžeci) ne uzimaju se u obzir osim za tipove klađenja „Tko osvaja navedeni bod“ i „Prvi do navedenog broja bodova“ osim ako je na kladioničkoj listi drugačije naznačeno. 
Ako je događaj odgođen ili prekinut te je počeo (nastavljen) isti dan, sve oklade su važeće. 

Rukomet

Sve oklade odnose se na regularni dio, osim tipova klađenja „Tko postiže navedeni gol“ i „Prvi do navedenog broja golova“, osim ako je na kladioničkoj listi drugačije naznačeno. Navedeno se ne odnosi na eventualno izvođenje sedmeraca kojima se odlučuje o konačnom pobjedniku događaja. 

Odbojka i odbojka na pijesku

Na zaprimljene oklade eventualno odigravanje zlatnog seta ne uzima se u obzir. 

Pikado

U slučaju kada događaj iz bilo kojeg razloga nije odigran do kraja, sve oklade čiji ishod nije formalno poznat  do trenutka prekida smatraju se nevažećima. 

Snooker

U slučaju kada događaj iz bilo kojeg razloga nije odigran do kraja, sve oklade čiji ishod nije formalno poznat  do trenutka prekida smatraju se nevažećima.
  
E)     KLAĐENJE NA  VIRTUALNE DOGAĐAJE 
Priređivač može prirediti klađenje na ishode događaja i njihovih izvedenica koji se odnose na virtualne igre (dalje: virtualni događaji) kao što su npr. virtualne utrke konja, virtualne utrke pasa, virtualni nogomet, virtualna košarka, virtualni tenis i sl. 
Virtualni događaji odvijaju se na način (npr. parcijalni prikaz nekih vrsta događaja) i u vremenskom trajanju prilagođenom priređivanju ovakve vrste klađenja. 
Virtualni događaji, sudionici istih te podaci koji se koriste nisu niti u kakvoj vezi s stvarnim događajima ili sudionicima stvarnih događaja te je svaka možebitna sličnost slučajna. 
Na pojedinoj potvrdi nije moguće kombinirati virtualne događaje s stvarnim događajima. 

Vrste virtualnih igara i mogućih oklada:


Virtualni nogomet : 

·         Na konačni ishod događaja 
·         Na ishod događaja nakon prvog poluvremena 
·         Tko postiže prvi gol na utakmici) 
·         Zbroj  golova na utakmici 
·         Točan rezultat događaja nakon regularnog dijela (npr. 0:0, 3:3…) 
·         Hendikep 
  
Virtualna košarka: 
·         Na ishod konačnog događaja 
·         Na ishod događaja nakon prvog poluvremena 
·         Period sa najviše postignutih poena (Q1 – prva četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q2 – druga četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q3 – treća četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena, Q4 – četvrta četvrtina regularnog dijela sa najviše postignutih poena) 
·         Zbroj  poena na utakmici 
·         Pobjeda s razlikom – (predviđanje s koliko poena  razlike će pobijediti pojedina ekipa) 
·         Pobjeda s razlikom u 1.poluvremenu) – 
(predviđanje s koliko poena razlike će pojedina ekipa biti u vodstvu nakon prvog poluvremena) 
·         Hendikep 
·         Hendikep 1.poluvrijeme 
·         Tko prvi do X poena (primjer, koja momčad prva postiže 20, 40 ili 60 poena, zavisno od zadane granice) 
·         Broj poena momčadi (tip „Više“ zbroj poena iznad zadane granice za navedenu momčad, tip „Manje“ zbroj poena ispod zadane granice za navedenu momčad) 

Virtualni tenis :

·         Pobjednik prvog gema u prvom setu susreta 
·         Pobjednik prvog seta 
·         Točan rezultat prvog gema 
·         Točan rezultat prvog seta (npr. 6:0; 6:1; 6:2; 6:3…) 
·         Zbroj gemova u prvom setu (tip „Više“ zbroj gemova iznad navedene granice, tip „Manje“ zbroj gemova ispod navedene granice) 
·         Paran/neparan broj gemova u prvom setu 
·         Pobjednik meča 
·         Točan rezultat susreta u setovima (2:0; 2:1 – 0:2; 1:2) 
·         Zbroj gemova u meču (manje/više) 

Virtualne utrke konja:

·         Pobjednik  – oklada da će odabrani konj osvojiti utrku 
·         Neće pobijediti – oklada da odabrani konj neće osvojiti utrku 
·         Među tri  – oklada da će odabrani konj utrku završiti na jednom od prva tri mjesta 
·         Neće ući među tri - oklada da odabrani konj neće završiti utrku na jednom od prva tri mjesta 
·         Prva dva – ispravan poredak – oklada da će dva odabrana konja završiti utrku u prva dva mjesta uz točan redoslijed 
·         Prva dva – svaki poredak - oklada da će dva odabrana konja završit utrku u prva dva mjesta, redoslijed nije bitan 
·         Prva tri – ispravan poredak -  oklada da će tri odabrana konja završiti utrku na prva tri mjesta uz točan redoslijed 
·         Prva tri – svaki poredak – oklada da će tri odabrana konja završiti utrku u prva tri mjesta, redoslijed nije bitan 

Virtualne utrke pasa :

·         Pobjednik  – oklada da će odabrani pas osvojiti utrku 
·         Među dva  – oklada da će odabrani pas utrku završiti u prva dva mjesta 
·         Među tri  – oklada da će odabrani pas utrku završiti u prva tri mjesta 
·         Prva dva – ispravan poredak – oklada da će dva odabrana psa završiti utrku u prva dva mjesta, uz točan redoslijed 
·         Prva dva – svaki poredak  - oklada da će dva odabrana psa završit utrku u prva dva mjesta, redoslijed nije bitan 
·         Prva tri – ispravan poredak -  oklada da će tri odabrana psa završiti utrku na prva tri mjesta uz točan redoslijed 
·         Prva tri – svaki poredak – oklada da će tri odabrana psa  završiti utrku u prva tri mjesta, redoslijed nije bitan 
  
Priređivač pridržava pravo naknadno ukloniti pojedinu od navedenih vrsta oklada, odnosno dodati novu vrstu oklade. 
Igrač može izvršiti uplatu oklade sve do početka odigravanja pojedinog virtualnog događaja, osim u slučaju kada Priređivač odredi neki drugi termin o čemu će igrači biti pravovremeno obaviješteni. 
Sve oklade zaprimljene nakon početka virtualnog događaja su ništavne. 
Rezultat virtualnog događaja (npr.  konačni poredak  utrke i dr.) jest onaj koji je kao takav utvrđen od strane računalnog programa te se smatra službenim rezultatom, a objavljuje se u pravilu po završetku događaja, te se kao takav pohranjuje u centralnom sustavu priređivača. 
Maksimalni dobitak po potvrdi kod klađenja na virtualne događaje iznosi 100.000,00 kn te je limitiran od strane računalnog programa. 
Za sve situacije kod klađenja na virtualne događaje koje nisu predviđene ovom točkom (čl.14. E) primjenjuju se  opće odredbe ovih Pravila.  
 
III. PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE KLAĐENJE
  
Članak 15.

Klađenje se priređuje na teritoriju RH, osim u slobodnim zonama. 
 
IV. UVJETI I VRIJEME POD KOJIMA SUDIONIK U KLAĐENJU MOŽE ODUSTATI OD IZVRŠENE UPLATE
 
Članak 16.
 
Uplatna mjesta  i samoposlužni terminali          
  
Igrač može odustati od izvršene uplate (stornirati, poništiti) najkasnije u roku od 5 minuta od trenutka zaprimanja uplate na uplatnom mjestu ili putem samoposlužnog terminala (datuma i vremena zapisanog na potvrdi o uplati), pod uvjetom da događaj nije u međuvremenu započeo. 
Iznimno kod klađenja uživo i klađenja na virtualne događaje oklada je zaključena ispisom potvrde i igrač je ne može mijenjati ili otkazati tj.stornirati. 
Obavijest igračima o uvjetima i vremenu u kojem mogu odustati od izvršene uplate mora biti istaknuta na vidnom mjestu na svim uplatnim mjestima priređivača. 
 
Internet 
 
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. 
Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti. 
  
V. MINIMALNA VISINA UPLATE PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU (POTVRDI O UPLATI)
 
Članak 17.
Minimalna uplata po potvrdi o uplati iznosi 1,00 kuna. Promjena i ograničenje iznosa uplate je u nadležnosti priređivača.        
Kod svake uplate Priređivač može obračunati manipulativni trošak. Promjena visine ili ukidanje naplate manipulativnog troška je u nadležnosti Priređivača. 
    
VI. NAJVEĆI MOGUĆI IZNOS DOBITKA PO JEDNOM UPLAĆENOM LISTIĆU (POTVRDI O UPLATI), ODNOS UPLATA - DOBITAK TIJEKOM IGRE I NAČIN IZVJEŠTAVANJA O ISTOM
  
Članak 18.
Najveći mogući iznos dobitka po listiću (potvrdi o uplati), odnosno kombinaciji u sistemskom klađenju, uvjetovan je brojem prognoziranih ishoda događaja, pa shodno tome iznosi: 
               
               - do             50.000,00 kn                                        1 do   3 događaja 
               - do           100.000,00 kn                                        4 do   6 događaja 
               - do           350.000,00 kn                                        7 do 10 događaja 
               - do           500.000,00 kn                                      11 do 15 događaja 
               - do        1.000.000,00 kn                                      16 do 30 događaja. 
                                 
Najveći mogući dobitak po sistemskom listiću(potvrdi o uplati) ne može biti veći od 1.000.000,00 kuna.  
Promjena i ograničenje najvećeg mogućeg iznosa dobitka je u nadležnosti priređivača. 
Za Loto klađenje primjenjuju se odredbe čl. 14. C., a za klađenje na virtualne događaje odredbe čl.14 E. 
 
 VII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODGODE DOGAĐAJA KOJI JE PREDMET PONUDE KLAĐENJA
 
Članak 19.
U slučaju otkazivanja ili odgode događaja koji je predmet ponude klađenja primjenjuju se odrednice članka 14. ovih Pravila. 
 
VIII. OPIS POTVRDE O UPLATI I E-POTVRDE 
 
Potvrda o uplati 
 
Članak 20.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci. 
Potvrda o uplati sadrži slijedeće podatke: 
a) potvrda o uplati za solo ili zbirno (akumulirano) klađenje 
 - logo priređivača,
- skraćeni naziv priređivača (Hrvatska Lutrija d.o.o.), 
- adresa priređivača, 
- osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača, 
- telefon i Internet adresa priređivača, 
- adresa uplatnog mjesta, 
- potvrda o uplati, 
- naziv igre (npr. Klađenje, Loto klađenje ili Virtualne igre) 
- redni broj važećeg kola tj. tjedna (osim kod Loto klađenja), 
- uplatni broj, 
- broj (sezona, turnir ili utrka kod klađenja na virtualne događaje), opis igranih događaja i koeficijent svakog događaja (kod Loto klađenja: šifra događaja, kolo, vrijeme izvlačenja, naziv događaja, odigrani brojevi), 
- (ukupni) koeficijent, 
- (ukupni) ulog, 
- iznos manipulativnog troška, 
- ukupna uplata, 
- eventualni dobitak, porez  te isplata, 
- šifra prodajnog mjesta, 
- datum i vrijeme uplate, 
- kontrolni kod. 
  
b) potvrda o uplati za sistemsko klađenje 
 - logo priređivača
- skraćeni naziv priređivača (Hrvatska Lutrija d.o.o.), 
- adresa priređivača, 
- osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača, 
- telefon i Internet adresa priređivača, 
- adresa uplatnog mjesta, 
- potvrda o uplati, 
- naziv igre (npr.Klađenje , Loto klađenje ili Virtualne igre), 
- redni broj važećeg kola tj. tjedna (osim kod Loto klađenja), - uplatni broj, 
- broj (sezona, turnir ili utrka kod klađenja na virtualne događaje), opis igranih događaja i koeficijent svakog događaja(kod Loto klađenja: šifra događaja, kolo, vrijeme izvlačenja,  naziv događaja, odigrani brojevi, koeficijent), 
- broj kombinacija, 
- ulog po kombinaciji, 
- ukupni ulog, 
- iznos manipulativnog troška, 
- ukupna uplata, 
- eventualni maksimalni dobitak, porez  te isplata, 
- šifra prodajnog mjesta, 
- datum i vrijeme uplate, 
- kontrolni kod. 
Potvrde o uplati mogu sadržavati i druge informacije. 
Potvrda o uplati je isključivi dokaz sudjelovanja u klađenju prilikom uplate na uplatnom 
mjestu ili putem samoposlužnih terminala, te mora sadržavati sve navedene podatke. 
Potvrde o uplati koje nemaju podatke iz prethodnog stavka su nevažeće. 
Ako postoje neslaganja između potvrde i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. 
 
Elektronička potvrda o uplati – e-potvrda 
   
Članak 21.
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta. 
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju. 
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 20. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača. 
 
IX.  NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA DOBITAKA I REZULTATA KLAĐENJA (OKLADA)
 
Članak 22.
Izvješće o rezultatima (ishodima) klađenja pojedinog dana (službeni rezultati) priređivač će objaviti javno, u pravilu idućeg dana, na oglasnim pločama uplatnih mjesta, te na svojim Internet stranicama. 
Rezultati na teletekst stranicama HL su informativnog karaktera te kao takvi se ne uzimaju kao službeni rezultati klađenja.
Izvješće iz prvog stavka obvezno sadrži: šifru događaja; naziv događaja; tip događaja. 
Izvješće o rezultatima Loto klađenja obvezno sadrži šifru događaja (izvlačenja); naziv događaja (izvlačenja); izvučene brojeve; kolo za Loto klađenje. 
  
X. NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA 
  
Članak 23.
Igrač ima pravo na isplatu dobitka ukoliko je točno prognozirao ishode događaja (izvlačenja) na potvrdi o uplati (listiću), u svemu sukladno članku 11. i  14. ovih Pravila. 
Za okladu koja je ništavna (nevažeća), obračunava se koeficijent 1,00. 
U slučaju da su oklade na listiću (potvrdi o uplati) za sve događaje ništavne, igrač ima pravo na povrat ukupne uplate (ulog+manipulativni trošak). 
 
Članak 24.
Dobici se u pravilu isplaćuju nakon objavljivanja službenih rezultata, a najkasnije u roku 30 dana od objave. 

Članak 25.
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:        
Dobici u iznosu do 30.000,00 kn isplaćuju se u pravilu na uplatnom mjestu na kojem je uplaćena oklada, a sve dobitke priređivač isplaćuje u svom sjedištu, odnosno u sjedištima prodajnih područja, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. 
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti isplaćeni u objektu u kojem se isti nalazi, na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. 
 
Članak 26.
Pri isplati dobitka igrač je dužan priređivaču predati ispravnu (neoštećenu) potvrdu o uplati, koja u potpunosti sadrži sve elemente navedene u čl. 20. ovih Pravila. Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti. 
Sklapanjem ugovora s priređivačem sukladno čl. 4. ovih Pravila te posljedično prihvatom ovih Pravila igrač daje privolu priređivaču da ga identificira (predajom na uvid važeće osobne iskaznice)  prilikom isplate dobitka na prodajnom mjestu. 
Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem ON-LINE sustava. 
Priređivač ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu nastalu igraču do koje je došlo kao posljedica kvara sustava, komunikacije ili opreme koji je izvan nadzora priređivača (viša sila). 
U slučaju sumnje na postojanje bilo kakvih oblika kaznenih djela vezano uz uplaćene potvrde i/ili događaje koji su predmet klađenja, priređivač pridržava pravo ne izvršiti isplatu dobitka do okončanja postupka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske. 
  
Članak 27.
Za uplatu primljenu putem interneta: 
- Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak. 
- Isplaćeni dobitak odmah se umanjuje je za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu 
- Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana. 
 
Članak 28.
Na dobitke, ostvarene u igri klađenja dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama 
 
Članak 29.
Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 60 dana od dana objave izvješća o rezultatima klađenja, odnosno događaja na dobitnoj potvrdi. 
             
Članak 30.
Za obveze prema igračima priređivač odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. 
Za isplatu dobitaka ostvarenih klađenjem temeljem ovih Pravila jamči RH.                                                                                   
                                                                       
Članak 31.
Igrači koji smatraju da su ostvarili neki od dobitaka a priređivač ih nije utvrdio, imaju pravo podnijeti prigovor najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za isplatu dobitaka iz čl. 29. ovih Pravila. 
Prigovor se dostavlja priređivaču preporučenom pošiljkom, e-mailom na adresu podrska@lutrija.hr  ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača. 
Pravovremeno podnijeti prigovor je onaj koji je primljen kod priređivača u roku iz stavka 1. ovog članka. 
Prigovori primljeni nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka smatraju se nepravovremenim i odbacuju se. 
 
Članak 32.
Pravovremeno primljene prigovore razmatra Komisija imenovana od priređivača. 
Nakon provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija o nađenom sastavlja zapisnik, te odlukom obavještava igrača. 
 
XI. NAČIN UPOZNAVANJA IGRAČA S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 33.
 Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača, po dobivenom rješenju  Ministarstva financija RH kojima se ista odobravaju. 
  
Članak 34.
Ova Pravila nalaze se na prodajnim mjestima priređivača. 
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenjima priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid. 
 
XII. OBVEZNE EVIDENCIJE
 
Članak 35.
Tijekom priređivanja raznovrsnih klađenja predviđenih ovim Pravilima, priređivač je obvezan voditi mjesečne evidencije sukladno čl. 51 Zakona o igrama na sreću. 
  
XIII. UVJETI POD KOJIMA PRIREĐIVAČ MOŽE ODREĐENIM OSOBAMA PRIVREMENO ILI STALNO ZABRANITI ILI OGRANIČITI SUDJELOVANJE U KLAĐENJU
  
Članak 36.
Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti klađenje, a naročito u slučajevima: 
- eventualne pogreška priređivača (pogreška na kladioničkoj listi, krivo upisani događaji ili koeficijenti, povučen događaj iz ponude ili slično) 
- kada postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda sportskih događaja ili ukoliko postoji sumnja da igrač, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod sportskog događaja čine izvjesnim 
- kada igrač na bilo koji način ometa tijek klađenja 
- kada je igrač pod utjecajem alkohola, odnosno opijata 
- kada je iz bilo kojeg razloga ugrožen interes priređivača 
U tim i sličnim slučajevima priređivač ima pravo zaustaviti zaprimanje klađenja svih vrsta, odnosno može na razne načine ograničiti klađenje. 
 
 XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  
Članak 37.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju u skladu s poreznim propisima. 
Dobitne i poništene potvrde priređivač mora sigurnosno arhivirati i čuvati do roka određenoga za čuvanje uplate za klađenje. 
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u klađenju, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog  postupka. 
 
Članak 38.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u klađenju, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu. 
  
Članak 39.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se s početkom prvog slijedećeg kola po dobivanju rješenja Ministarstva financija RH kojima se ista odobravaju. 
 
Članak 40.
Početkom primjene ovih Pravila prestaju važiti Opća pravila klađenja koja je odobrilo Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/16-01/57, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 2. kolovoza 2016.  godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
direktor
Mario Musa, MBA 

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I-461-01/17-01/79, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 17. kolovoza 2017. godine.