Opća pravila sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem Interneta

Na osnovi članka 3. stavak 3. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 01. veljače 2017. godine, donijela je 

OPĆA PRAVILA SUDJELOVANJA U IGRAMA HRVATSKE LUTRIJE PUTEM INTERNETA


TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1. 
Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije d.o.o. putem interneta (u daljnjem tekstu: Općim pravilima) utvrđuju se i reguliraju ugovorni odnosi između Hrvatske Lutrije (u daljnjem tekstu: priređivača) i fizičke osobe registrirane kao sudionika u igrama (u daljnjem tekstu: igrača).
 
Članak 2. 
Ugovorni odnosi između priređivača i igrača stupaju na snagu uspješnim zaključenjem registracije (čl. 5. i 6. Općih pravila) kroz koju igrač prihvaća ova Opća pravila. Ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana ga može otkazati (čl. 21.  Općih pravila). 
Registrirani igrač prihvaća ova Opća pravila činom pristupa svom HL računu.
 
 
Članak 3. 
Ova Opća pravila i pravila pojedinih igara te zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje priređivanja igara na sreću, čine cjelokupni pravni okvir za priređivanje i sudjelovanje u igrama putem interneta. 

DEFINICIJE POJMOVA


Članak 4. 
U smislu ovih Općih pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
 
Igranje putem interaktivnih komunikacijskih kanala (igranje na daljinu, on-line igranje) - jest sudjelovanje u igrama na sreću putem interneta, SMS-a ili drugih interaktivnih kanala ili uređaja, putem kojih igrač može odigrati igru samostalno u interakciji sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača.
Sustav priređivanja - jest računalni sustav ili sustav računala priređivača pomoću kojih se igra priređuje, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku.
Korisničko ime - jest jedinstvena kombinacija znakova (naziv) pod kojom sustav evidentira igrača, a zajedno s lozinkom koristi se za pristup sustavu priređivanja te samostalno pri uplati sredstava na HL račun.
Lozinka - jest kombinacija brojki i slova koja predstavlja potvrdu identiteta igrača prilikom pristupa i korištenja sustava priređivanja.
HL račun - jest jedinstveni virtualni račun igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sustavu priređivanja.  Unutar HL računa evidentiraju se sve financijske transakcije i transakcije igara (e-potvrde) kao i svi podaci i parametri koje je igrač dostavio pri registraciji ili naknadno promijenio.
Tekući račun - jest transakcijski bankovni račun igrača na koji se vrše isplate sredstava sa njegova HL računa.
Identifikacijski broj igrača - jest jedinstveni 9-znamenkasti broj igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sustavu priređivanja.
Elektronička potvrda o uplati (e-potvrda) - jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koja se nalazi na HL računu igrača u centralnom sustavu priređivača.
Broj HL računa (poziv na broj) – jest  11-znamenkasti broj koji jednoznačno određuje HL račun igrača, a koristi se pri uplati sredstava na HL račun.
HL bon - jest potvrda kupljena na uplatnom mjestu s naznačenom vrijednošću u kunama i aktivacijskim kodom. Unosom aktivacijskog koda na internet stranici priređivača igrač evidentira naznačenu vrijednost kao uplatu na svoj HL račun.
Bonusi - predstavljaju sredstva za promociju igara koje dodjeljuje priređivač na HL račun igrača. Bonusi se mogu koristiti samo za uplatu igara i ne mogu biti isplaćeni sa HL računa.  Priređivač propisuje uvjete korištenja bonusa za pojedinu promociju. Priređivač ima pravo uskratiti igraču eventualne ostvarene bonuse, kao i na temelju istih ostvarene dobitke, ukoliko navedeni bonusi nisu  ostvareni sukladno uvjetima korištenja pojedine promocije (npr. višestruko dobiven bonus,  neispunjavanje uvjeta iz čl. 7. ovih Općih pravila kao i u svakom drugom slučaju propisanom odredbama ovih Općih pravila, pravila pojedinih igara te pozitivnih pravnih propisa RH). U slučaju zlouporabe, priređivač zadržava pravo prijevremeno završiti promociju i uskratiti bonuse pojedinim ili svim igračima te igraču ograničiti raspolaganje HL računom.
Nadimak - jest javno ime registriranog igrača koje mu automatizmom dodijeljuje Priređivač a igrač ga može samostalno mijenjati. Nadimak služi za zaštitu pravog identiteta igrača te ga Priređivač smije objaviti u marketinške svrhe prilikom objave liste poretka u natjecanjima, objavi najvećih dobitaka u razdoblju, na chatu i slično.
SMS kod – jest kombinacija znakova koja igraču služi za provjeru dobitka tj. statusa pojedine potvrde.
Hoću JACKPOT- jest brz način odigravanja unaprijed definiranih kombinacija igara za određeni iznos uz slučajni odabir brojeva i slova.
Quick pick (QP) - jest način slučajnog odabira kombinacije (brojeva i slova) od strane računalnog programa.
 
REGISTRACIJA IGRAČA
 
Uvjeti za registraciju

Članak 5.
 
Za igranje putem interaktivnih komunikacijskih  kanala mogu se registrirati samo punoljetne osobe koje posjeduju važeću e-mail adresu i OIB. 
      
Postupak registracije

Članak 6. 
Registracija igrača je proces preuzimanja i pohrane podataka o igraču u računalni sustav priređivanja. Za uspješnu registraciju potrebno je točnim podacima popuniti obvezna polja. S obzirom na internet stranicu (puna ili mobilna) na kojoj se obavlja registracija obvezna polja mogu se razlikovati. Općenito, korisnički profil obuhvaća 4 skupa podataka:
1.       OSOBNI PODACI: ime i prezime, OIB, naslov, datum rođenja, adresu, mjesto i poštanski broj. Ponuđen je tekst ovih Općih pravila i polje za njihovo prihvaćanje.
2.       KONTAKT PODACI: korisničko ime, lozinku, sigurnosno pitanje i odgovor na njega, e-mail adresa, telefon (ako želi) i način komunikacije.
3.       FINANCIJSKI PODACI: naziv banke i broj tekućeg (transakcijskog) računa za isplate dobitka. Ove podatke igrač je obvezan popuniti tek prije isplate sa HL računa.
4.       MOJA OGRANIČENJA: ako igrač odluči postaviti svoja ograničenja, mora odabrati vremensko razdoblje ograničenja i iznos raspoloživ za igru ili gubitka dozvoljenog gubitka.
Pri registraciji priređivač identificira osobu putem elektroničke usluge provjere osobnih podataka i utvrđuje se je li osoba punoljetna fizička osoba. Tek po uspješno završenoj provjeri nastavlja se postupak registracije. Igrač koji ne prihvati ova Opća pravila ne može se registrirati.
Kod registracije putem pune Internet stranice Priređivač šalje aktivacijski e-mail igraču, koji klikom na link u e-mailu potvrđuje ispravnost svoje e-mail adrese. Tek nakon potvrde linka iz aktivacijskog e-maila igrač se može prvi put prijaviti u sustav priređivanja. Kod registracije putem mobilne Internet stranice Priređivač šalje aktivacijski SMS kod igraču, koji unosom istoga potvrđuje ispravnost broja svog mobitela. Tek nakon potvrde igrač se može prvi put prijaviti u sustav priređivanja.
 
UPRAVLJANJE HL RAČUNOM
 
Pristup HL računu

Članak 7.
 
Igraču je dozvoljeno upravljati samo jednim HL računom (onim koji glasi na njega), kojem može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke. 
Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku. Igrač sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja HL računom kao i za njegovu zlouporabu od strane neovlaštenih osoba.   
Igrač osigurava i obvezuje se da neće:
-          koristiti interaktivne kanale za igranje na načine koji nisu u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske,
-          djelovati u ime druge osobe,
-          uplaćivati sredstva stečena preko kriminalnih i/ili drugih nelegalnih aktivnosti,
-          isplaćivati sredstva na tekuće račune koje nije ovlašten koristiti.
 
Moj novčanik

Članak 8.
 
Priređivač će u rubrici Moj novčanik igraču pružiti pregled svih financijskih transakcija,  uplata na HL račun, isplata sa HL računa sa vremenom izvršenja transakcija, eventualna ograničenja po transakciji te zbirni uvid u strukturu tih sredstava.
                Iz rubrike Moj novčanik kreiraju se nalozi za uplatu novčanih sredstava na HL račun i nalozi za isplatu novčanih sredstava sa HL računa. 
  
Uplate na HL račun

Članak 9.
 
Novčana sredstva u svrhu uplate igara igrač može uplatiti na HL račun podržanim načinima uplate. Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se evidentiraju na HL računu igrača. 
Prilikom uplate sredstava na HL račun, priređivač ne naplaćuje naknadu osim u slučajevima kada se uplata vrši putem drugih sustava elektronskog plaćanja. 
Pri uplati podržanim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama, već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate. Svi podaci o kartici koji se predaju u postupku njezine autorizacije razmjenjuju se direktno sa bankom putem zaštićene stranice korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. 
U postupku autorizacije pojedinih kartica podržani su sigurnosni standardi dodatne 3D autorizacije  „MasterCard SecureCode“ i „Verified by Visa“.
 
Uplata igre sa HL računa

Članak 10. 
Prije uplate igre, igrač mora imati evidentirana dostatna sredstva na svom HL računu. 
Činom višestruke potvrde uplate igre, igrač potvrđuje svoje sudjelovanje u igri. Uplata igre evidentira se kao financijska transakcija umanjenja stanja HL računa. Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti. 
Ukoliko igrač raspolaže sredstvima za igru iz različitih izvora (uplate koje je izvršio na HL račun, dobici i bonusi), sustav priređivanja prvo će koristiti bonuse, zatim uplaćena sredstva i na kraju sredstva od dobitaka. Iznimka od navedenog postoji prilikom sudjelovanja u igrama na sreću na automatima i stolovima, turnirima u igrama na sreću (npr. Poker) koji se odvijaju u sklopu casina putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, kada će sustav priređivanja prvo koristiti uplaćena sredstva, zatim bonuse i na kraju sredstva od dobitaka.
 
Isplata dobitka na HL račun

Članak 11.
 
Svaki dobitak igrača sustav priređivanja evidentirati će na HL računu istoga. 
Priređivač će obračunati i naplatiti porez na dobitke u trenutku isplate dobitka na HL račun igrača. 
Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitaka na HL račun igrača. 
Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na HL račun igrača ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te izvršiti povrat pogrešno doznačenih (evidentiranih) sredstava.
 
Isplata sa HL računa

Članak 12. 
Sa HL računa mogu se isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu.  U sredstva raspoloživa za isplatu evidentiraju se dobici. 
Isplata s HL računa obavlja se:
- na transakcijski (tekući) račun igrača evidentiran kod priređivača. Isplata se obavlja na zahtjev igrača u rubrici Moj novčanik. Minimalni iznos isplate na transakcijski račun igrača je 20,00 kn a ako je za isplatu raspoloživo manje od 20,00 kn moguća je jednokratna isplata cijelog iznosa. Igrač može kreirati jedan zahtjev za isplatu na transakcijski račun po danu. Na zahtjev priređivača, igrač je dužan dati na uvid dokument kojim dokazuje kako je ovlašten koristiti tekući račun naveden u korisničkom profilu.
 
- na pojedinim prodajnim mjestima. Isplata se obavlja na zahtjev igrača u rubrici Moj novčanik. Minimalni iznos isplate na prodajnom mjestu je 20,00 kn. Igrač može kreirati dva zahtjeva za isplatu na prodajnom mjestu po danu. Prije isplate nekog iznosa s HL računa, u svrhu provjere identiteta, igrač je dužan predočiti na uvid osobni identifikacijski dokument.
- putem drugih sustava elektronskog plaćanja. Isplata se obavlja na zahtjev igrača u rubrici Moj novčanik, u ograničenom iznosu i umanjena za proviziju posrednika.
U slučaju kada se radi o povratu iznosa uplaćenog putem HL bona, igrač mora dostaviti originalni HL bon na adresu sjedišta priređivača. Povrat uplaćenih novčanih sredstava na temelju kojih igrač ostvari bilo koju vrstu bonusa nije moguć. 
Podaci o tekućem računu koje igrač daje služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka ili povrat prethodno uplaćenih sredstava. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tom računu. 
Priređivač zadržava pravo odgoditi izvršenje zahtjeva za isplatu ako postoji potreba za dodatnom provjerom regularnosti ostvarenih dobitaka kao i poništiti zahtjeve u slučaju utvrđivanja nepravilnosti.
 
Korisnički profil

Članak 13. 
Priređivač će u rubrici Korisnički profil igraču pružiti pregled i mogućnost uređivanja osobnih postavki HL računa kroz opcije:
-       korisnički podaci (osobni podaci, kontakt podaci, financijski podaci),
-       moja ograničenja,
-       samoisključenje. 
Priređivač će prilikom svake promjene korisničkih podataka, igraču poslati e-mail s obavijesti o evidentiranoj promjeni.
 
Korisnički podaci

Članak 14.
 
Korisnički podaci obuhvaćaju osobne, kontakt i financijske podatke navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmjene. 
U slučaju izmjene korisničkih podataka igrač je obvezan odmah obavijestiti priređivača, na način da putem interneta sam izmjeni korisničke podatke HL računa (osim: ime, prezime, datum rođenja, korisničko ime) ili preporučenom poštom. U suprotnom odgovara za sve propuste ili štetu koja je nastala uslijed neobavještavanja priređivača o nastalim promjenama. 
U slučaju da igrač zaboravi lozinku te zatraži promjenu iste, priređivač će poslati e-mail s privremenom lozinkom koju igrač mora naknadno izmijeniti.
 
 
Moja ograničenja

Članak 15. 
Priređivač će u rubrici Moja ograničenja osigurati igraču uređivanje postavki osobnih ograničenja igre (iznos raspoloživ za uplatu igara ili dozvoljeni iznos gubitka) za određeno vremensko razdoblje (24 sata, 7 dana ili 30 dana). 
Dozvoljeni iznos uplata za igre predstavlja najviši mogući ukupni iznos svih uplaćenih igara u zadanom vremenskom razdoblju. 
Dozvoljeni iznos gubitka predstavlja najviši mogući ukupni iznos gubitka koji igrač može pretrpjeti u zadanom vremenskom razdoblju.    
Po isteku odabranog vremenskog razdoblja, postavke ograničenja nastavljaju se za sljedeće razdoblje istog trajanja ukoliko igrač iste ne promijeni ili ukloni. 
Promjena ograničenja stupa na snagu odmah, ako se iznos ograničenja mijenja na manje. Ako se mijenja vremensko razdoblje ili iznos ograničenja na više, promjena stupa na snagu istekom trenutno zadanog razdoblja ili nakon 72 sata, ovisno koje od ta dva vremenska razdoblja nastupi prije. 
Opozivanje najvišeg iznosa za igru, visine gubitka ili samoisključenja registrirani igrač može učiniti pisanim putem preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i e-mailom na adresu podrska@lutrija.hr.
 
Samoisključenje

Članak 16. 
Priređivač će u rubrici Samoisključenje osigurati igraču mogućnost osobnog isključenja iz igre na određeno vremensko razdoblje i to na 1 mjesec, 3 mjeseca ili 1 godinu. 
Samoisključenje nastupa ukoliko igrač svoj zahtjev u roku 3 dana potvrdi klikom na link u odgovarajućoj e-mail poruci priređivača. 
Za vrijeme trajanja samoisključenja igrač će moći ograničeno upravljati svojim HL računom, tj. neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara, uplaćenih prije a ostvarenih za vrijeme trajanja samoisključenja, bit će pridodani na HL račun igrača.
 
Povijest igara

Članak 17. 
Priređivač će u rubrici Povijest igara osigurati informaciju o ukupnom iznosu uplate u igre i ostvarenih dobitaka.    
Priređivač će igraču osigurati uvid u detalje svake uplaćene igre najmanje u razdoblju od 60 dana od dana uplate iste. Priređivač arhivira detalje svake uplaćene igre i dulje od navedenog razdoblja, sukladno odredbama važećih poreznih propisa, a igrač može pismenim putem od priređivača zatražiti uvid u iste.
 
Povijest financija

Članak 18.
 
Priređivač će u rubrici Povijest financija osigurati informaciju o iznosima financijskih transakcija na HL račun i s HL računa.

Odgovorno priređivanje

Članak 19. 
Priređivač se u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja, obvezuje provoditi mjere i standarde zaštite igrača od prekomjernog igranja. 
Samo punoljetnim osobama dozvoljeno je sudjelovanje u igrama. 
Igraču su na raspolaganju alati za kontrolu potrošnje ili gubitka u odabranom vremenskom razdoblju kroz rubriku Moja ograničenja (čl. 15.) i alat za samoisključenje iz igre (čl. 16.). 
Na internet stranicama priređivača dostupna je informacija za pružanje pomoći za slučaj nastanka problema povezanih s prekomjernim igranjem.
 
Ograničeno raspolaganje ili neraspolaganje HL računom
 
Članak 20.
 
Priređivač ima pravo uspostaviti privremeno ograničeno raspolaganje ili neraspolaganje igračevim HL računom, ako utvrdi:
-       neispunjavanje uvjeta iz čl. 5. ovih Općih pravila,
-       neispunjavanje uvjeta iz čl. 7. ovih Općih pravila,
-       u svakom drugom slučaju predviđenom ovim Općim pravilima ili pravilima pojedinih igara te pozitivnim pravnim propisima RH. 
Ograničeno raspolaganje ili neraspolaganje HL računom biti će ukinuto kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.
 
Zatvaranje HL računa

Članak 21.
 
Zatvaranje HL računa je isključenje igrača iz sustava priređivanja. 
Zahtjev za zatvaranje HL računa igrač može podnijeti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i e-mailom na adresu podrska@lutrija.hr. 
HL račun može se zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih listića. U postupku zatvaranja HL računa, igraču se isplaćuju sredstva raspoloživa za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Općim pravilima. Jednom zatvoren HL račun igrač može ponovo otvoriti isključivo na pisani zahtjev preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u radnom vremenu priređivača kao i e-mailom na adresu podrska@lutrija.hr. 
Priređivač zadržava pravo zatvoriti HL račun igrača ukoliko isti ne ispunjava uvjete propisane ovim Općim pravilima ili pravilima pojedinih igara te drugim pozitivnim pravnim propisima. 
 
Obavijesti

Članak 22.
 
Priređivač će na svojim internet stranicama istaknuti obavijesti o promjenama u funkcionalnostima HL računa i sustavu priređivanja. 
Priređivač zadržava pravo direktno kontaktirati igrača u slučajevima važnim za njegovo osobno korištenje sustava. 
Priređivač će igraču slati promotivne obavijesti putem odabranog kanala za komunikaciju isključivo uz prethodno dobivenu suglasnost istog. 
Ako zbog igračeva propusta, obavijest ne može biti dostavljena igraču, a ista je objavljena na internetu ili u njegovom HL računu (kao obavijest ili poruka) smatrat će se da je ista dostavljena.
 
Prihvat i objava Općih pravila

Članak 23.
 
Igrač prihvaća ova Opća pravila na internet stranicama priređivača tijekom postupka registracije, klikom na odgovarajuću oznaku pristanka. Prihvat ovih pravila zapisan je u sustavu priređivača u okviru korisničkih podataka svakog registriranog igrača. 
Prihvaćanjem ovih pravila igrač daje izričit pristanak za prikupljanje podataka iz čl. 6. ovih Općih pravila i njihovu obradu u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću Hrvatske Lutrije korištenjem interaktivnih komunikacijskih kanala. 
Ukoliko igrač ne prihvati ova Opća pravila smatra se da isti odustaje od svoje registracije u sustavu priređivača. 
Igrač prihvatom ovih Općih pravila daje pristanak i na sve buduće izmjene, dopune i promjene ovih Općih pravila. 
Priređivač se obvezuje na svojim internet stranicama objaviti svaku važeću verziju Općih pravila. 
  
  
ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA
 
Osobni podaci

Članak 24 
Priređivač se obvezuje prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke o igračima i njihovim HL računima isključivo u svrhu sudjelovanja igrača u igrama na sreću Hrvatske Lutrije. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati s istima sukladno odredbama važećih zakonskih propisa te ovim Općim pravilima. 
Priređivač poduzima trajne mjere zaštite osobnih podataka od njihove zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa. 
Na zahtjev priređivača, u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti, igrač je dužan dati na uvid osobni identifikacijski dokument.
 
Lozinka i sigurnosno pitanje

Članak 25. 
Igrač se obvezuje čuvati tajnost svoje lozinke jer je ona poznata samo njemu (ona nije poznata niti dostupna priređivaču) te sam snosi i sav rizik njezine eventualne zlouporabe. 
Igrač se obvezuje čuvati tajnost odgovora na sigurnosno pitanje, koje se koristi kao dodatna sigurnosna provjera prilikom pojedinih postupka utvrđivanja identiteta.
 
ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 26.
 
Ova Opća pravila i sve buduće izmjene i dopune priređivač će objaviti na svojoj internet stranici. 
Izmjene Općih pravila koje su u korist igrača primjenjuju se bez odgode. U slučaju izmjene Općih pravila, koja su za igrača nepovoljnija u odnosu na ona koja su bila primjenjiva u trenutku prihvaćanja, igrač ima pravo u roku 7 dana od njihove objave zatražiti zatvaranje HL računa i isključenje iz sustava priređivanja.
 
Članak 27. 
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim pravilima kao i u slučajevima eventualne zlouporabe primjenjivat će se pozitivni pravni propisi. 
U slučaju mogućeg spora koji proizađe iz djelovanja vezanih uz ova Opća pravila mjesno i stvarno nadležan jest Općinski sud u Zagrebu.
  
Članak 28. 
Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na internet stranici priređivača, a primjenjuju se s danom zaprimanja rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske kojim se iste odobravaju. 
Početkom primjene ovih Općih pravila stavljaju se van snage Opća pravila koja je odobrilo  Ministarstvo financija RH rješenjem klasa: UP/I-461-01/14-01/66, ur. broj:  513-07-21-01/14-2 od 03. lipnja 2014. godine kao i Izmjene i dopune Općih pravila UP/I-461-05/15-01/66, ur. broj: 513-07-21-01/15-04 od 21.rujna 2015. godine.
 

Hrvatska Lutrija d.o.o.
direktor
Mario Musa, MBA
  
   

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/17-01/50, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 28. veljače 2017. godine.