Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu.

Pravilnik o radu komisije za potvrđivanje dobitaka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Hrvatska Lutrija d.o.o. je sukladno čl.37. Uredbe 37. EU parlamenta i Vijeća 2016/679 od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktivu 95/46/EZ objavljene u Službenom listu EU L119 imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Svi upiti u vezi s obradom osobnih podataka mogu se poslati na e-mail: osobni.podatci@lutrija.hr