Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatska Lutrija d.o.o.

Ministarstvo financija objavljuje Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatska Lutrija d.o.o. iz Zagreba – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, s naznakom: 
 
"Prijava na natječaj – za člana Uprave trgovačkog društva Hrvatska Lutrija d.o.o. iz Zagreba – ne otvaraj"

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.
 
Ogledni primjerak Izjave iz članka 5. točke 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na web stranici Ministarstva financija.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo financija, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, te  poznavanje financija i računovodstva.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Po završetku javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni o rezultatima.
 
(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)