Postupak zapošljavanja

Prikupljanje molbi za zapošljavanje
Molbe za zapošljavanje zaprimaju se u Službi ljudskih potencijala do isteka naznačenog roka. Prijave na natječaj utvrđene su u natječajnom postupku (oglasu za posao) i zaprimaju i evidentiraju u urudžbenom zapisniku. Kandidatu koji osobno donese svoju molbu na urudžbeni zapisnik uručuje se potvrda o primitku s datumom zaprimanja. Molbe pristigle nakon propisanog roka ne razmatraju se.

Imenovanje Povjerenstva za odabir kandidata
Služba ljudskih potencijala ispostavlja odluku o imenovanju Povjerenstva za odabir kandidata za zapošljavanje. Povjerenstvo ima najmanje tri člana od kojih su dva člana iz organizacijske jedinice koja potražuje zapošljavanje novog radnika, a jedan iz Službe ljudskih potencijala.

Selekcija kandidata za zapošljavanje
Pristigle molbe obrađuju se u Službi ljudskih potencijala na način da se provjerom dostavljene dokumentacije utvrđuje da li kandidat udovoljava traženim uvjetima raspisanog natječaja te da li kandidat eventualno ima pravo prvenstva pri zapošljavanju temeljem važećih zakonskih propisa. Molbe s pripadajućom dokumentacijom Služba ljudskih potencijala dostavlja Povjerenstvu za odabir kandidata.
Povjerenstvo je dalje dužno postupati prema Radnim uputama za Povjerenstvo za odabir kandidata.

Provjera osobnih podataka
Na pisani zahtjev Povjerenstva, Služba ljudskih potencijala može obaviti provjeru osobnih podataka (karakterne reference, životopis, kvalifikacije, nekažnjavanje itd.). Prije toga, kandidati obavezno trebaju potpisati Izjavu kojom daju suglasnost za prikupljanje i provjeru osobnih podataka, bez koje se ne smije provoditi takva provjera.

Pravo prioriteta kod zapošljavanja
Pri predlaganju kandidata za zasnivanje radnog odnosa Povjerenstvo mora dati prioritet nezaposlenim osobama koje ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to sljedećim redoslijedom:
•djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obaju roditelja,
•hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata,
•članu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
•dragovoljcu iz Domovinskog rata,
•hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.
Osobe koje temeljem naprijed navedenog ostvaruju pravo prioriteta pri zapošljavanju moraju uz molbu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te rješenje/potvrdu o priznatom statusu, kao i dokaz da su nezaposlene. Prednost pri zapošljavanju nemaju osobe kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom. Ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju ne odnosi se na zapošljavanje na rukovodeća radna mjesta.

Zapisnik Povjerenstva o tijeku i ishodu selekcijskog postupka
Povjerenstvo je dužno najkasnije u roku od 60 dana po proteku roka za zaprimanje molbi dostaviti Službi ljudskih potencijala Zapisnik s opisom tijeka i ishoda selekcijskog postupka.
Povjerenstvo predlaže kandidata koji u najvećoj mjeri odgovara postavljenim kriterijima. Službi ljudskih potencijala dostavlja prijedlog Povjerenstva s natječajnom dokumentacijom predloženog kandidata nadređenom direktoru/voditelju i Upravi na suglasnost za zasnivanje ugovora o radu.
Ukoliko Povjerenstvo smatra da niti jedan kandidat ne odgovara postavljenim kriterijima, u zapisniku predlaže poništenje natječaja. Služba ljudskih potencijala dostavlja prijedlog Povjerenstva Upravi na suglasnost za poništenje natječaja.
Sve ostale molbe s popratnom dokumentacijom Povjerenstvo vraća Službi ljudskih potencijala.

Zaključivanje ugovora o radu
Služba ljudskih potencijala poziva odabranog kandidata da dostavi sljedeću dokumentaciju potrebnu za zaključivanje ugovora o radu:
•original ili ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome
•original ili ovjerenu presliku domovnice
•presliku osobne iskaznice
•potvrdu o nekažnjavanju s općinskog suda
Originale/ovjerene preslike dokumenata na zahtjev radnika Služba će vratiti radniku uz naznaku na preslici dokumenta da je izvršen uvid u original.
Svi radnici se potpisivanjem Ugovora o radu, koji upućuje na obvezu poštivanja obveza propisanih Pravilnikom o radu Hrvatske Lutrije, obvezuju čuvati klasificirane informacije.
Radnici koji se zapošljavaju na mjestima visokog stupnja rizika s obzirom na pristup klasificiranim informacijama, u skladu s Politikom identifikacije i klasifikacije informacijske imovine, dužni su potpisati Izjavu o povjerljivosti.
Ugovorom o radu definirane su zakonske odgovornosti i prava radnika, trajanje i uvjeti zaposlenja. Ugovor potpisan od strane Uprave, Služba ljudskih potencijala dostavlja radniku na potpis. Potpisani ugovor radnik vraća u Službu, a Služba jedan primjerak ugovora prosljeđuje organizacijskoj jedinici iz koje je došao zahtjev za zapošljavanje radnika. Radnik ne smije početi raditi prije nego što je ugovor o radu obostrano potpisan.
Služba ljudskih potencijala obvezna je radnika prijaviti na HZMO 8 dana prije početka radnog odnosa, a svakako prije početka rada, kao i kontinuirano voditi brigu o ostvarivanjima prava radnika po osnovi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i o tome voditi propisane evidencije. Radnici su obvezni dostavljati dokaze o promjenama koje utječu na ostvarivanje prava po tim osnovama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Obavijest kandidatima o ishodu natječaja
U roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o radu s odabranim kandidatom odnosno od poništenja natječaja, Služba ljudskih potencijala obavještava ostale kandidate o ishodu natječaja putem tzv. odbijenice (dopis koji se šalje e-mail-om ili poštom).
Pohrana i čuvanje dokumentacije
Nakon proteka roka od 30 dana od zasnivanja radnog odnosa odabranog kandidata, Služba ljudskih potencijala vraća originalnu ili javnobilježnički ovjerenu dokumentaciju ili uništava molbe i popratnu dokumentaciju (kopije) uz poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka.
Služba ljudskih potencijala vodi elektronsku evidenciju o svim natječajima (popis kandidata s osnovnim osobnim podacima, rezultatima testiranja, zapisnike Povjerenstva) koju čuva najmanje 18 mjeseci.

Napomene
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo, osim originalnih dokumenata kojima se dokazuje poseban status. Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati, pa se takva osoba neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj, kao ni osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja. 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na testiranje /ili intervju, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni, ukoliko Povjerenstvo za odabir kandidata njihovu prijavu odabere u uži krug.