Pravila nagradne igre - Bingalica

Na osnovi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 28.02.2014. godine, donijela je


PRAVILA NAGRADNE IGRE "BINGALICA"


Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „BINGALICA“ je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158, MB 3278069.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe lutrijske igre na sreću TV Bingo 15 od 90.

Članak 2.

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre biti će objavljena javno, na Internet stranicama priređivača, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija.

Članak 3.

Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji se uključe u igru na
temelju ovih Pravila, izuzev zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o., HRT-a, te zaposlenika tvrtke ovlaštene za tehničku podršku nagradne igre, kao niti članovi uže obitelji istih.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.

Članak 5.

Nagradna igra počinje 31.03.2014. godine, a  završava 26.05.2014. godine.

Članak 6.

Nagradna igra se priređuje u 9. kola, vezanih uz kola lutrijske igre na sreću TV Bingo 15 od 90  kako slijedi:

1. kolo nagradne igre dana 31.03.2014. 
2. kolo nagradne igre dana 07.04.2014.
3. kolo nagradne igre dana 14.04.2014.
4. kolo nagradne igre dana 21.04.2014.
5. kolo nagradne igre dana 28.04.2014.
6. kolo nagradne igre dana 05.05.2014.
7. kolo nagradne igre dana 12.05.2014.
8. kolo nagradne igre dana 19.05.2014.
9. kolo nagradne igre dana 26.05.2014.

Članak 7.

Sudionikom igre postaje osoba koja na postavljeno pitanje u sklopu emisije TV Bingo, od tri ponuđena odgovora odabere točan odgovor, pozivom na broj telefona 065 800 801, 065 800 802 ili 065 800 803 (cijena poziva iz fiksne mreže 1,50 kn, a s mobitela 2,40 kn; PDV u cijeni), ili putem SMS poruke sadržaja BINGO1, BINGO2 ili BINGO3 na broj 60 106 (cijena poruke 2,40 kn, PDV u cijeni), u unaprijed određenom vremenu.

Članak 8.

U nagradnoj igri sudjeluju prijave pristigle do naznačenog roka unutar emisije ili do objave završetka igre od strane voditelja u skladu s Pravilima igre.

Članak 9.

Nagradni fond po pojedinom kolu sastoji se od jedne potrošačke kartice u vrijednosti od 10.000,00 kuna.                                                                                     
Ukupna vrijednost nagradnog fonda igre iznosi 90.000,00 kuna.
Nagrade iz st.1. i 2. nisu zamjenjive za novac.

Članak 10.

Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl.9. st.2 ovih priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno 4.500,00 kuna, u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 11.

Nagradna igra odvija se na slijedeći način:
Igra se sastoji od 9 kola vezanih uz kola lutrijske igre na sreću TV Bingo 15 od 90.
Unutar emisije TV Bingo, gledateljima će biti prezentirano  pitanje sa tri ponuđena odgovora označena brojevima 1, 2 i 3. Voditelj emisije postavlja pitanje, pročita ponuđene odgovore i konstatira da odgovaranje može početi. Pitanje i ponuđeni odgovori istovremeno su vidljivi i u grafici na ekranu. Sudionici se  pozivom na brojeve 065 800 801, 065 800 802 ili 065 800 803 (svakom ponuđenom odgovoru pridružen jest jedan broj), ili putem SMS-a koji sadrži tekst BINGO1, BINGO2 ili BINGO3 (svaki sadržaj označava odgovor pod rednim brojem 1, 2, ili 3) na broj 60 106 izjašnjavaju o točnom odgovoru.
Rok za prijavu za sudjelovanje u igri jest definiran čl. 8 ovih Pravila.
Dobitnik u nagradnoj igri postaje sudionik koji je točno odgovorio na postavljeno pitanje, a potom je odabran slučajnim odabirom, putem računalne aplikacije, između svih pristiglih točnih odgovora, te je s istim uspostavljen telefonski kontakt (putem telefonskog broja s kojeg je upućen poziv ili SMS). Isti je dužan na upit voditelja dati svoje osobne podatke  (ime, prezime, adresa).
Ukoliko se sudionik ne javi na telefon s kojeg jest upućen poziv ili SMS, pristupiti će se slučajnom odabiru drugog sudionika, te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt s jednim od njih koji u tom trenutku postaje dobitnik.

Članak 12.

Izvlačenje dobitnika odvija se po kolima iz čl.6., u Zagrebu (u prostorijama HRT-a, Prisavlje 3), u sklopu emisije TV Bingo (u pravilu ponedjeljkom u 20.10 sati).
Ispravnost izvlačenja nadgleda tročlana komisija koju imenuje priređivač.
O tijeku izvlačenja vodi se Zapisnik.

Članak 13.

Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinog kola, biti će objavljeni u sklopu emisija TV Bingo te na Internet stranicama priređivača.
Priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana ostvarivanja dobitka.

Članak 14.

Dobitnik nagrade svoju potrošačku karticu podiže u sjedištu priređivača  u Ulici grada Vukovara 72 u Zagrebu, ili mu se predaje putem pošte (po povratu prethodno dostavljene uredno popunjene i potpisane pristupnice) uz predočenje valjane osobne iskaznice, isprave.
Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od objave rezultata na Internet stranicama priređivača.
Ako u roku iz prethodnog članka dobitnici ne podignu svoje nagrade, priređivač iz st.1. ovog članka će ih pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada, od osam dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a priređivač iz st.1. ovog članaka dužan je popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 15.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Članak 17.

Uključenjem u nagradnu igru sudionik prihvaća obaveze i prava iz ovih Pravila.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s preostalim nagradama će se postupiti u skladu s čl. 69. Zakona o igrama na sreću.
Dobitnici nagrada svojim sudjelovanjem u igri pristaju da priređivač objavi njihova imena.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 19.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 31.03.2014.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

predsjednik Uprave
Danijel Ferić

član Uprave
Dražen Kovač, dipl. iur.


Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa: UP/I-460-02/14-01/145, ur. broj: 513-07-21-07/14-2 od 6. ožujka 2014. godine.