Pravila

Na temelju članka 9. stavak 1 i 2 te članka 11. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 06. lipnja 2018. godine, donijela  je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU BINGO PLUS

Članak 1.
U pravilima lutrijske igre na sreću Bingo plus  ur. br.HLOS-04-2-2017/35755 od 24. srpnja 2017. godine, koja je odobrilo Ministarstvo financija RH, klasa: UP/I-461-01/17-01/82, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 16. kolovoza 2017. godine briše se postojeći tekst čl. 28 st.1. te se dodaje novi koji  koji glasi:
 
Javno izvlačenje dobitnog Bingo plus broja u igri Bingo plus obavlja se pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog djelatnika Ministarstva financija i javnog bilježnika. Tehnikom izvlačenja brojeva rukuju operateri izvlačenja, koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika. Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u
Zagrebu, u sklopu emisije i prenosi izravno ili se emitira snimka izvlačenja putem TV.
 
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Bingo plus stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 18.06.2018. g. u 18.45 sati.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Na izmjene i dopune ovih Pravila data je suglasnost Ministarstva financija RH,
rješenjem  klasa: UP/I-461-01/18-01/83 ur. br. 513-07-21-01/18-3 od 12. lipnja 2018. godine.Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 24.07.2017. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU BINGO PLUS

GLAVA I. 
 
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje igre Bingo plus kao dodatne igre lutrijskoj igri na sreću Bingo 15 od 90.
Preduvjeti za sudjelovanje u igri Bingo plus putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila  Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću Bingo plus (dalje: Bingo plus) je brojčana igra s izvlačenjem dobitnog sedmeroznamenkastog broja putem naprave (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka.                      
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač), odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre  Bingo plus jamči Republika Hrvatska.

Članak 4.
Uplata za igru Bingo plus  može se primati na uplatnim mjestima putem interneta ili putem samoposlužnih terminala.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru Bingo plus.
Primanje uplata za igru Bingo plus putem interneta vrši  se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati  igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima. 
 
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Bingo plus. Uvjet za sudjelovanje u pojedinom kolu igre Bingo plus je istovremeno sudjelovanje (uplata) u tom istom kolu igre Bingo 15 od 90.
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz st. 1 zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom odigravanja igre Bingo 15 od 90, te dodatnim označavanjem ponuđenih opcija odigravanja igre Bingo plus i  uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati. Igrač ima mogućnost sudjelovanja u igri Bingo plus i uplatom iznosa za neku od ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom koje sadrže igru Bingo 15 od 90,  a čija je struktura unaprijed određena od strane priređivača. Za sudjelovanje u igri Bingo plus putem interneta  ugovor iz st. 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabrane kombinacije na Internet stranici priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.    

Članak 6.

Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Igračem u igri Bingo plus smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, te da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
GLAVA II.
 
NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7
U igri Bingo plus pogađa se dobitni sedmeroznamenkasti broj pod nazivom " Bingo plus broj",  koji se dobiva izvlačenjem uz pomoć bubnja na način da se svaka od sedam znamenki tog broja izvlači iz grupe brojeva od 0 do 9.

Članak 8.
Igra Bingo plus priređuje se trajno po kolima, kao dodatna igra uz igru Bingo 15 od 90.
Priređivač ima mogućnost priređivanja posebnih, prigodnih kola u redovitim ili izvanrednim terminima o čemu će pravovremeno obavijestiti Ministarstvo financija.
 
Članak 9.
Izvlačenje brojeva za igru Bingo plus obavlja se jednom tjedno, u terminu televizijske emisije u sklopu koje se vrši izvlačenje igara Bingo 15 od 90 i Bingo 24 od 75 (dalje: emisije) na način da  Bingo plus broj čini sedam po redu izvučenih brojeva pri čemu:
prvi izvučeni broj predstavlja  jedinicu Bingo plus broja,
drugi izvučeni broj predstavlja  deseticu Bingo plus broja,
treći izvučeni broj predstavlja stoticu Bingo plus broja,
četvrti izvučeni broj  predstavlja tisućicu Bingo plus broja,
peti izvučeni broj predstavlja desettisućicu Bingo plus broja,
šesti izvučeni broj predstavlja stotisućicu Bingo plus broja,
sedmi izvučeni broj  predstavlja milijunticu Bingo plus broja.
Svi brojevi izvlače se iz istog bubnja. Nakon svakog izvučenog broja isti se vraća u   
bubanj  i  slijedi izvlačenje narednog broja. 
Radi razlikovanja kuglice s otisnutim brojem 6 od kuglice s otisnutim brojem 9  ispod svakog broja mora biti otisnut znak. Tako je u pravilu ispod broja 6 otisnuta točka, a ispod broja 9 otisnuta crtica.
 
Članak 10.
Pomoćni listić i potvrda za sudjelovanje u igri Bingo plus u svemu su istovjetni opisima pomoćnog listića i potvrda iz Pravila igre Bingo 15 od 90 tj. Bingo 24 od75. 
Načini primanja uplata u svemu su istovjetni opisanima u Pravilima igre Bingo 15 od 90.
Igru Bingo plus moguće je odigrati za više kola unaprijed (pretplata). Ukoliko igrač uz igru Bingo 15 od 90 odigra i igru Bingo plus, pretplata se odnosi na obje igre za onoliko kola koliko je označeno na pomoćnom listiću.
U slučaju kada je igrač igru Bingo plus uplatio za više kola unaprijed tj. putem pretplate, a Priređivač je tijekom trajanja iste donio Izmjene i dopune pravila igre Bingo plus ili nova pravila iste igre, smatra se da igrač navedene akte automatizmom prihvaća ukoliko odredbe istih ne idu na njegovu štetu.
 
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE BINGO PLUS
 
Članak 11.
Igra Bingo plus priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI BINGO PLUS
 
Članak 12.
Na jednom pomoćnom listiću igrač može odigrati jedan, dva ili tri Bingo plus broja. Igrač koji ne želi sudjelovati u igri Bingo plus ne označava znakom „x“ riječi „da“ na
pomoćnom listiću.
 
Članak 13.
U igri Bingo plus sudjeluju potvrde igre Bingo 15 od 90, uplaćene za važeće kolo (u svemu sukladno Pravilima igre Bingo 15 od 90), pod uvjetom da je na potvrdi ispisan najmanje jedan Bingo plus broj i uplaćena  igra Bingo plus. Svaki odigrani Bingo plus broj ravnopravno sudjeluje u igri.
Temeljem jedne potvrde igrač može ostvariti više dobitaka iste vrste.

Članak 14.

Glede ostalih uvjeta za sudjelovanje u igri Bingo plus, pored odredbi iz čl. 12. i 13. ovih Pravila, u svemu važe odgovarajuće odredbe Pravila igre Bingo 15 od 90. 

POJEDINAČNA CIJENA IGRE
 
Članak 15.
Cijena za sudjelovanje u igri Bingo plus iznosi 2,00 kune po svakom odigranom Bingo plus broju. 
 
VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA
 
Članak 16.
Uplatu pojedinog kola igre  Bingo plus čini ukupna vrijednost primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu priređivača, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplata iz st.1 ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre Bingo plus.
 
Članak 17.
Fond dobitaka u igri Bingo plus utvrđuje se od osnovice koju čini uplata za sudjelovanje u pojedinom kolu sukladno čl. 16 ovih Pravila. 
Fond dobitaka u igri Bingo plus  iznosi 60% osnovice iz stavka 1. ovog članka.
Iznos fonda dobitaka po pojedinom kolu mora biti objavljen prije izvlačenja dobitaka.
 
Članak 18.
U igri Bingo plus postoji samo jedna vrsta dobitaka. Ovisno o broju pogođenih znamenki Bingo plus broja (gledajući s desna na lijevo) u pojedinom kolu može se ostvariti dobitak:

Bingo plus 7

ako je uplaćena potvrda na kojoj je odigran Bingo plus broj koji u potpunosti odgovara izvučenom Bingo plus broju (pogođeno je redom svih sedam znamenki izvučenog Bingo plus broja) – dobitak je 100% ukupnog fonda dobitaka, ili

Bingo plus 6

ako je uplaćena potvrda na kojoj je odigran Bingo plus broj čijih je posljednjih šest znamenki identično s posljednjih šest znamenki izvučenog  Bingo plus broja (pogođeno je šest znamenki izvučenog Bingo plus broja gledajući s desna na lijevo) – dobitak je 1.000.000,00 kn, a sastoji se od 100% fonda dobitka tekućeg kola te razlike do iznosa od 1.000.000 kn koja se u tom slučaju podmiruje iz fonda dobitka Bingo plus 7, ili

Bingo plus 5 

ako je uplaćena potvrda na kojoj je odigran Bingo plus broj čijih je posljednjih pet znamenki identično s posljednjih pet znamenki izvučenog  Bingo plus broja (pogođeno je pet znamenki izvučenog Bingo plus broja gledajući s desna na lijevo) – dobitak je 60% fonda dobitaka toga kola ili

Bingo plus 4 

ako je uplaćena potvrda na kojoj je odigran Bingo plus broj čije su posljednje četiri znamenke identične s posljednje četiri znamenke izvučenog  Bingo plus broja (pogođene su  četiri znamenke izvučenog Bingo plus broja gledajući s desna na lijevo) – dobitak je 50% fonda dobitaka toga kola.
Iznos pojedinačnog dobitka kojeg ostvaruje igrač utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za taj dobitak podijeli ukupnim brojem ostvarenih dobitaka.
 
Članak 19.
Neraspoređeni dio fonda dobitaka pojedinog kola prenosi se u akumulirani fond dobitaka Bingo plus 7 narednog kola (Jackpot).
Ako se u pojedinom kolu igre Bingo plus ne ostvari Bingo plus dobitak, cjelokupni fond dobitaka tog kola prenosi se u akumulirani fond dobitka za Bingo plus 7 narednog kola.
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti (i/ili povećati) najniži iznos fonda dobitka Bingo plus 7, 6, 5 i 4.
 
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 20.
Uplate za sudjelovanje u igri Bingo plus primaju se do roka određenog u Pravilima igre Bingo 15 od 90.
O krajnjem roku za primanje uplate priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem obavijesti na svim prodajnim mjestima i na Internet stranici priređivača. 
 
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA 
  
Način isplate
 
Članak 21.
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
Isplata u iznosu do 30.000,00 kuna po  pojedinačnom dobitku obavlja se u pravilu na
uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kuna po pojedinačnom dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
 
Članak 22.
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati.
Dobitna potvrda o uplati je ona za koju se provjerom putem ON-LINE sustava utvrdi da je dobitna.
Uz predaju potvrde o uplati, radi provjere punoljetnosti, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.
 
Članak 23.
Za uplatu primljenu putem interneta:
Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
Dobitak se umanjuje za iznos poreza na dobitke prije isplate na HL račun ukoliko isti podliježe tom porezu.
Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 24.
Na dobitke ostvarene u igri Bingo plus dobitnik plaća porez važećim zakonskim odredbama.

Rok isplate

 
Članak 25.
Isplate dobitaka Bingo plus  4, Bingo plus  5 i Bingo plus 6, počinju  u pravilu dan nakon javnog izvlačenja.
Isplata dobitka Bingo plus 7 počinje deseti dan od dana javnog izvlačenja.
Isplata dobitaka zastarijeva u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
 
Članak 26.
U slučaju da dobitnik na istom listiću, odnosno potvrdi, ostvari dobitak u igri Bingo 15 od 90, i/ili Bingo 24 od 75 i/ili dobitak u igri Bingo plus, dobitke će potraživati i podizati istovremeno. 

Neisplaćeni dobici
 
Članak 27.
Nakon isteka roka iz članka 25. ovih Pravila, Povjerenstvo iz članka 19. cit. Zakona utvrđuje koji dobici u kojem kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome 
sastavlja zapisnik.
Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu dobitka u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja, priređivač će iznos neisplaćenog dobitka prenijeti u neko od sljedećih kola igre Bingo plus ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama. 

GLAVA III.

NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA 

Izvlačenje dobitaka
 
Članak 28.
Javno izvlačenje dobitnog Bingo plus broja u igri Bingo plus obavlja se pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog djelatnika Ministarstva financija i javnog bilježnika. Tehnikom izvlačenja brojeva rukuju operateri izvlačenja, koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika. Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u
Zagrebu, u sklopu emisije i prenosi izravno putem TV.
U slučaju da dođe do kvara na bubnju ili nestanka struje, izvlačenje se nastavlja pomoću rezervnog (zamjenskog) bubnja ili ručno iz bubnja ili ručno iz posude za izvlačenje, u pravilu navedenim redoslijedom.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač sukladno čl.14. st. 7 cit. Zakona.
 
Članak 29.
O tijeku izvlačenja nazočno Povjerenstvo, ovlašteni djelatnik  Ministarstva financija i javni bilježnik vode zapisnik koji svi potpisuju.
  
Utvrđivanje dobitaka
         
Članak 30.
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač.
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu sukladno čl. 16. ovih Pravila.
 
Članak 31.
Na temelju izvršene uplate i zapisnika o izvlačenju u svakom pojedinom kolu igre Bingo plus, Povjerenstvo potvrđuje  ukupan iznos uplate, fond dobitaka, broj i pojedinačni iznos dobitaka, o čemu je dužna sastaviti zapisnik.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač. 

NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE (UTVRĐIVANJA DOBITAKA)

Članak 32.
Izvješće o iznosu fonda dobitaka pojedinog kola igre Bingo plus objavljuje se javno, prije početka samog izvlačenja.
Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola igre Bingo plus objavljuje se  nakon javnog izvlačenja u sklopu emisije. 
Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima priređivača odnosno samoposlužnim terminalima priređivača.

Konačno izvješće o utvrđenim dobicima


Članak 33.
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
redni broj kola i datum izvlačenja
iznos uplate i fond dobitaka,
izvučeni Bingo plus broj,
dobitni Bingo plus broj,
broj i iznos dobitaka,
rok zastare isplate dobitka.
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama priređivača , te na prodajnim mjestima najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
Konačno izvješće ovjerava uprava priređivača.
 
GLAVA IV.
 
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA

Članak 34.
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.

Članak 35.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Bingo plus, priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid. 
 
GLAVA V. 

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 36.
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje.
  
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 37.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Bingo plus, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom
mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.

Članak 38.
Za rješavanje sporova koji proisteku iz sudjelovanja u igri Bingo plus, mjesno i   
stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 39.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja sukladno čl. 10. i 11. cit. Zakona, a primjenjuju se od  11.09.2017. u 19.30 sati, s početkom 38. kola igre Bingo plus.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila lutrijske igre na sreću Bingo plus  na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje, rješenjem klasa:UP/I-461-01/16-01/41, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 18. travnja 2016. godine kao i Izmjene i dopune Pravila lutrijske igre na sreću Bingo plus  na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje, rješenjem klasa:UP/I-461-01/16-01/48, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 23. svibnja 2016. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
direktor
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I-461-01/17-01/82, ur. broj: 513-07-21-01/17-3 od 16. kolovoza 2017. godine.