Pravila

Na temelju članka 9. stavak 1 i 2 te članka 11. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 06. lipnja 2018. godine, donijela  je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU BINGO 24 OD 75

Članak 1.
U pravilima lutrijske igre na sreću Bingo 24 od 75 ur. br. HLOS-08-1-2016/10111 od 08. travnja 2016. godine, koja je odobrilo Ministarstvo financija RH, klasa: UP/I-461-01/16-01/42, ur. broj:  513-07-21-01/16-3 od 18. travnja 2016. godine briše se postojeći tekst čl. 32 st.13. (posljednji stavak) te se dodaje novi koji  koji glasi:
 
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu i prenosi izravno ili se emitira snimka izvlačenja putem TV.
 
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Bingo 24 od 75  stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 18.06.2018. g. u 18.45 sati.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Na izmjene i dopune ovih Pravila data je suglasnost Ministarstva financija RH,
rješenjem klasa: UP/I-461-01/18-01/82 ur. br. 513-07-21-01/18-3 od 12. lipnja 2018. godine.Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana  08.04.2016. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU BINGO 24 OD 75

GLAVA I.
 
TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilima propisuju se uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Bingo 24 od 75 kao dodatne igre lutrijskoj igri na sreću Bingo 15 od 90.
Preduvjeti za sudjelovanje u  Bingo  24 od 75 putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću Bingo 24 od 75 je brojčana igra s izvlačenjem brojeva putem uređaja (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka.
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač), odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Bingo 24 od 75 jamči Republika Hrvatska.
           
Članak 4.
Uplata za igru Bingo 24 od 75 može se primati na uplatnim mjestima, putem interneta ili putem samoposlužnih terminala.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru Bingo 24 od 75.
Primanje uplata za igru Bingo 24 od 75 putem interneta vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača odigrati igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima.
                                                                                                             
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Bingo 24 od 75. Uvjet za sudjelovanje u pojedinom kolu igre Bingo 24 od 75 je istovremeno sudjelovanje (uplata) u tom istom kolu igre Bingo 15 od 90.
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima, ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom odigravanja (uplate) igre Bingo 15 od 90,  te označavanjem dodatno ponuđene opcije odigravanja (uplate) igre Bingo  24 od 75 kao dodatne i uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati.
Igrač ima mogućnost sudjelovanja u igri Bingo 24 od 75 i uplatom iznosa za neku od ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom koje sadrže igru Bingo 15 od 90,  a čija je struktura unaprijed određena od strane priređivača.
Za sudjelovanje u igri Bingo 24 od 75 putem interneta ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje navedene igre kao dodatne igre uz igru Bingo 15 od 90 i potvrdom uplate igre na Internet stranici priređivača.
Priređivač ima mogućnost donijeti posebnu odluku kojom se igra Bingo 24 od 75 , pojedino kolo iste ili više njih priređuje samostalno tj. bez uvjeta istovremenog odigravanja(uplate) igre Bingo 15 od 90. Priređivač se obvezuje istu pravovremeno javno objaviti putem Internet stranice kao i obavijestiti Ministarstvo financija.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.                     
 
Članak 6.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Sudionikom u dodatnoj igri Bingo 24 od 75 smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije te da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
GLAVA II.
 
NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE BINGO 24 OD 75
 
Članak 7.
Igra Bingo 24 od 75 priređuje se trajno po kolima, kao dodatna igra uz igru Bingo 15 od 90 (osim u slučaju posebne odluke Priređivača iz čl.5.ovih Pravila), u pravilu jednom tjedno u sklopu televizijske emisije.
U svakom kolu igre Bingo 24 od 75 izvlače se brojevi iz grupe brojeva od 1 do 75, sve dok se ne utvrdi da postoji barem jedna kombinacija sa svih 24 pogođena broja, sukladno čl. 24. ovih Pravila.
Igru Bingo 24 od 75 moguće je odigrati za više kola unaprijed (pretplata). Ukoliko igrač
uz igru Bingo 15 od 90 odigra i/ili igru Bingo 24 od 75 te i/ili igru Bingo plus, pretplata se odnosi na sve odigrane igre za onoliko kola koliko je označeno na pomoćnom listiću.
U slučaju kada je igrač igru Bingo 24 od 75 uplatio za više kola unaprijed tj. putem pretplate, a Priređivač je tijekom trajanja iste donio Izmjene i dopune pravila igre Bingo 24 od 75 ili nova pravila iste igre, smatra se da igrač navedene akte automatizmom prihvaća ukoliko odredbe istih ne idu na njegovu štetu.
 
Članak 8.
Izvlačenje brojeva obavlja se putem uređaja (bubnja) u kojem je smješteno 75 kuglica s ispisanim brojevima, od broja 1 do broja 75.
Radi razlikovanja kuglice s otisnutim brojem 6 od kuglice s otisnutim brojem 9  ispod svakog broja mora biti otisnut znak. Tako je u pravilu ispod broja 6 otisnuta točka, a ispod broja 9 otisnuta crtica.
 
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA BINGO 24 OD 75
 
Članak 9.
Igra Bingo 24 od 75  priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI BINGO 24 OD 75

Primanje uplata na uplatnom mjestu
 

Članak 10.
Uplate za sudjelovanje u igri Bingo 24 od 75 na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem ON-LINE sustava očitavanjem pomoćnog listića ili odabirom ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom.
Igrač koji ne želi sudjelovati u igri Bingo 24 od 75 ne označava ponuđenu opciju odigravanja iste na pomoćnom listiću.
Svaki pomoćni listić, u dijelu koji se odnosi na igru Bingo 24 od 75,  mora sadržavati tri različite kombinacija brojeva. Svaka kombinacija sastoji se od 25 ravnomjerno raspoređenih polja (5 stupaca i 5 redaka).  U 24 polja ispisani su brojevi, dok se u središnjem polju nalazi logo HL (polje koje se nalazi na sjecištu 3. stupca i 3. retka) koje kao takvo ima značenje pogođenog broja.  
U svakoj kombinaciji mora biti isključivo 24 upisana broja.
Svi upisani brojevi moraju biti od broja 1 do broja 75,
u prvom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 1 do 15,
u drugom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 16 do 30,
u trećem stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 31 do 45,
u četvrtom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 46 do 60,
u petom stupcu svake kombinacije moraju biti brojevi od 61 do 75.
 
Osim navedenoga, na pomoćnom listiću otisnuti su i drugi podaci.
 
Članak 11.
U igri Bingo 24 od 75 sudjeluju samo kombinacije brojeva koje su ispisane na potvrdama o uplati i e-potvrde uplaćene putem interneta.
Ako postoje neslaganja između kombinacija ispisanih brojeva na potvrdi o uplati s onima koji su zapisani na neizbrisivom mediju, važi zapis na neizbrisivom mediju. 
  
Članak 12.
Primanje uplate na prodajnom mjestu počinje očitavanjem pomoćnog listića, a završava zapisom njegovog sadržaja u centralnom sustavu priređivača, uplatom iznosa ispisanog na potvrdi o uplati te izdavanjem iste.
 
Primanje uplata putem samoposlužnog terminala
 
Načini primanja uplata igre Bingo 24 od 75 putem samoposlužnog terminala u svemu su istovjetni opisanima u Pravilima igre Bingo 15 od 90.

Primanje uplata putem interneta
 
Članak 13.
Pomoćni listić u igri Bingo 24 od 75 u svemu je istovjetan pomoćnom listiću igre Bingo 15 od 90. 
Načini primanja uplata u svemu su istovjetni opisanima u Pravilima igre Bingo 15 od 90.
 
Potvrda o uplati
 
Članak 14.
Potvrda sudjeluje u onom kolu igre Bingo 24 od 75  za koje je izvršena uplata, sukladno čl. 6. ovih Pravila.
 
Potvrda o uplati za uplate putem prodajnog mjesta i samoposlužnog terminala
 
Članak 15.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci te kao takva predstavlja isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje):
-skraćeni naziv priređivača ("Hrvatska Lutrija d.o.o."),
-adresa priređivača,
-osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača,
-telefon i internet adresa priređivača,
-tekst: "POTVRDA O UPLATI",
-tekst: "TV BINGO",
-redni broj tekućeg kola,
-uplatni broj,
-SMS kod (jedinstveni kod za provjeru dobitnosti potvrde)
-tekst: "BINGO 15 OD 90 KOMBINACIJE",
-ispis odigranih kombinacija: 90 različitih brojeva u 6 (šest) kombinacija, svaka
od 15 brojeva,
-tekst: "BINGO 24 OD 75 KOMBINACIJE",
-ispis odigranih kombinacija: 72 različita broja u 3(tri) kombinacije, svaka
od 24 broja,
-tekst „Bingo plus broj“ i jedan, dva ili tri  sedmeroznamenkasta Bingo plus broja, sukladno broju odigranih Bingo plus brojeva, ako je uplaćena ta igra,
-tekst: "Serijski broj listića", broj serije (troznamenkasti broj), serijski broj listića
(sedmeroznamenkasti broj),
-tekst: "Iznos uplate" i ukupni iznos uplate u kn,
-šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
-kontrolni kod (u obliku brojeva i bar koda)
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije.
 
Potvrda o uplati za uplate putem interneta - elektronička potvrda (e-potvrda)
 
Članak 16.
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta.
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 15. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača.
 
Članak 17.
Igrač u igri Bingo 24 od 75  na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati. U protivnom, naknadni prigovori ne važe.
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
 
Članak 18.
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pravovremeno pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu.
Pravovremenim pohranjivanjem neizbrisivog medija u riznicu smatra se pohranjivanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre Bingo 24 od 75.
 
JEDINIČNA CIJENA IGRE
 
Članak 19.
Jedinična cijena za sudjelovanje u igri  Bingo 24 od 75  s odigrane obavezne tri kombinacije iznosi 8,00 kn.
 
VISINA FONDA DOBITAKA I VRSTE DOBITAKA
 
Ukupna vrijednost uplate pojedinog kola igre BINGO 24 od 75
 
Članak 20.
Uplatu pojedinog kola igre Bingo 24 od 75 čini ukupna vrijednost primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu priređivača (čl.18. Pravila) umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplata iz st.1 ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre Bingo 24 od 75. 
  
Visina fonda dobitaka
 
Članak 21.
Fond dobitaka pojedinog kola igre Bingo 24 od 75 utvrđuje se od osnovice koju čini uplata iz čl. 20. ovih Pravila.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Bingo 24 od 75 iznosi 60% osnovice iz st. 1. ovog članka.
Iznos fonda dobitaka za pojedino kolo mora biti objavljen prije izvlačenja brojeva.
 
Članak 22.
Fond dobitaka dijeli se na ove omjere:
-BINGO 40,00 %
-PLUS 17,50%
-KUTOVI 42,50 %
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli s ukupnim brojem dobitaka te vrste.
 
Vrste dobitaka 
 
Članak 23.
U igri Bingo 24 od 75 postoje tri vrste dobitaka:
 
1. dobitak prve vrste - BINGO
 
Ako je na jednoj od kombinacija ispisanih na potvrdi pogođeno svih 24(dvadesetčetiri) do tada izvučenih brojeva, počevši od:
- 24. (dvadesetčetvrtog) do zaključno 44. (četrdesetčetvrtog) izvučenog broja ostvaruje se dobitak SUPERBINGO. Iznos SUPERBINGA sastoji se od 100% fonda za BINGO tekućeg kola i 100% neostvarenog iznosa fonda dobitka BINGO iz prethodnih kola,
- 45. (četrdesetpetog) izvučenog broja nadalje ostvaruje se dobitak BINGO. Iznos BINGA sastoji se od 70 % fonda dobitka BINGO tekućeg kola.
 
Neostvareni dio fonda dobitka BINGO jest dio fonda dobitka BINGO koji preostane ukoliko se u kolu ostvari samo dobitak BINGO.
Neostvareni dio fonda dobitka BINGO prenosi se u fond dobitka SUPERBINGO, na gore opisan način.
 
2. dobitak druge vrste - PLUS
 
Ostvaruje se zaključno sa 33. (tridesettrećim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak SUPER BINGO do zaključno 33. izvučenog broja,  ako je pogođeno sva 4 broja središnjeg (trećeg) retka te sva 4 broja središnjeg(trećeg) stupca koji kao takvi čine znak  plus (+).
 
3. dobitak treće vrste - KUTOVI
 
Ostvaruje se zaključno sa 33. (tridesettrećim) izvučenim brojem ili kada je ostvaren dobitak SUPER BINGO do zaključno 33. izvučenog broja, ako je pogođeno sva 4 broja koja se nalaze u kutovima pojedine kombinacije.
 
Tijek izvlačenja
 
Članak 24.
Izvlačenje se obavlja sve dok se ne ostvari dobitak BINGO.
Ako se dobitak SUPERBINGO ostvari počevši od 24. (dvadesetčetvrtog) izvučenog broja do zaključno 44. (četrdesetčetvrtog), izvlačenje se završava i utvrđuju se dobici prve, druge i treće vrste.
Ako se dobitak SUPERBINGO ne ostvari sa zaključno 44. (četrdesetčetvrtim) izvučenim brojem, tada se izvlačenje nastavlja dok se ne ostvari dobitak BINGO.
Dobici druge i treće vrste utvrđuju se zaključno s 33. (tridesettrećim) izvučenim brojem,osim u slučaju kada se dobitak SUPERBINGO ostvari prije istoga.
Priređivač ima mogućnost priređivanja posebnih, prigodnih kola u redovitim ili izvanrednim terminima o čemu će pravovremeno obavijestiti Ministarstvo financija.
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniže iznose dobitaka kao i povećati dobitke bilo koje vrste (npr.jamčeni dobitak SUPERBINGO jamčeni dobitak „PLUS“, jamčeni dobitak „KUTOVI“).
Na jednoj od kombinacija brojeva za igru Bingo 24 od 75 moguće je ostvariti samo jednu vrstu dobitka, s time da dobitak više vrste isključuje dobitak tj. dobitke niže vrste.
U slučaju kada je dobitak niže vrste veći od dobitka više vrste, ti se fondovi zbrajaju i dijele zbrojem ostvarenih dobitaka tih vrsta.
Ako se u pojedinom kolu igre Bingo 24 od 75 ne pojavi dobitak niže vrste, fond namijenjen toj vrsti dobitaka pridodaje se fondu dobitaka više vrste i dijeli se brojem ostvarenih dobitaka te (više) vrste.
 
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI BINGO 24 OD 75
 
Članak 25.
Uplate za sudjelovanje u igri Bingo 24 od 75 primaju se do roka određenog u Pravilima igre Bingo 15 od 90.
O krajnjem roku zaprimanja uplate priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem pisane obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima.
 
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
 
Način isplate
 
Članak 26.
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
- Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
- Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
 
Članak 27.
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati.
Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem ON-LINE sustava.
Uz predaju potvrde o uplati, radi provjere punoljetnosti, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.
           
Članak 28.
Za uplatu primljenu putem interneta:
- Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
- Dobitak se umanjuje za iznos poreza na dobitke prije isplate na HL račun ukoliko isti podliježe tom porezu.
- Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 29.
Na dobitke ostvarene u igri Bingo 24 od 75 dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim propisima.  
 
Rok isplate
 
Članak 30.
Isplate dobitaka kutovi i plus obavljaju se u pravilu dan nakon javnog izvlačenja.
Isplate dobitaka Superbingo i Bingo obavljaju se (počinju) u roku od 10 (deset) dana od dana javnog izvlačenja.
Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
U slučaju da dobitnik na istom listiću, odnosno potvrdi, ostvari dobitak u igri Bingo 15 od 90, i/ili Bingo 24 od 75 i/ili dobitak u igri Bingo plus, dobitke će potraživati i podizati istovremeno. 

Neisplaćeni dobici
 
Članak 31.
Nakon isteka roka iz čl. 30. ovih Pravila, Povjerenstvo iz čl. 19. cit. Zakona utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka roka za isplatu dobitaka.
Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od sljedećih kola igre  Bingo 24 od 75 ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
GLAVA III.
 
NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
 
Izvlačenje dobitaka i nadzor
 
Članak 32.
Javno izvlačenje brojeva igre Bingo 24 od 75 obavlja se pred Povjerenstvom od tri člana (predsjednik i dva člana) koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog predstavnika  Ministarstva financija i javnog bilježnika. Svi navedeni prate tijek izvlačenja te o tome vode zapisnik (s izuzetkom predstavnika Ministarstva financija).  
Tehnikom izvlačenja brojeva na uređaju za izvlačenje rukuju operateri izvlačenja koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika.
Broj se smatra izvučenim kada kuglica sa brojem napusti prostor za miješanje.
U slučaju kvara na uređaju za izvlačenje, Povjerenstvo donosi odluku o nastavljanju izvlačenja zamjenskim bubnjem ili ručnim izvlačenjem brojeva. Prije početka ručnog izvlačenja Povjerenstvo imenuje/odabire osobu zaduženu za obavljanje pojedinih radnji tijekom ručnog izvlačenja.
Ručno izvlačenje brojeva obavlja se tako da odabrana osoba pod nadzorom predsjednika Povjerenstva sa postolja na kojem se nalazi 75 brojeva izuzme neizvučene kuglice sa pripadajućim brojevima te ih stavlja u prozirnu posudu namijenjenu za daljnje ručno izvlačenje.
Prije početka izvlačenja brojeva, vjerodostojnosti radi, odabranoj osobi stavlja se neprozirni povez preko očiju, nakon čega ta osoba rukom nakratko miješa preostale kuglice s brojevima.
Zatim, ta osoba rukom izvlači jednu kuglicu s brojem, pokazuje je Povjerenstvu, te predaje voditelju koji javno priopćava tako izvučeni broj.
Broj se smatra izvučenim kada ga odabrana osoba izvuče iz posude i pokaže Povjerenstvu.
Sve tako izvučene kuglice s brojevima odlažu se na posebno, za to određeno mjesto.
Postupak izvlačenja se nastavlja dok se ne ostvari dobitak BINGO.
Izvučena kuglica s brojem ne sudjeluje ponovo u izvlačenju.
Rad Povjerenstva se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu i prenosi izravno putem TV. 
  
Članak 33.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik, (sukladno čl.15 cit. Zakona), a potpisuju ga nazočni članovi Povjerenstva, operateri izvlačenja, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik.
 
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 34.
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač.
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu sukladno čl. 18. ovih Pravila.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
 
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 35.
Izvješće o iznosu fonda dobitaka pojedinog kola igre Bingo 24 od 75 objavljuje se javno, prije početka samog izvlačenja.
Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola igre Bingo 24 od 75 objavljuje se nakon javnog izvlačenja putem TV.
Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima priređivača, odnosno samoposlužnim terminalima priređivača.
 
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 36.
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
-redni broj kola i datum izvlačenja,
-rezultate izvlačenja,
-iznos uplate i fond dobitaka,
-broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama,
-rok zastare isplate dobitaka.
 Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama priređivača , u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
Konačno izvješće ovjerava uprava priređivača.
 
GLAVA IV.
 
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 37.
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača. 
  
Članak 38.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Bingo 24 od 75 priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
GLAVA V.
 
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 39.
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati priređivanje.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 40.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Bingo 24 od 75, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 41.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri Bingo 24 od 75, mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 42.
Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja, a primjenjuju se od dana 09.05.2016. u 19.30 sati, sukladno članku 10. i 11. Zakona o igrama na sreću.
Stupanjem na snagu ovih Pravila stavljaju se van snage Pravila lutrijske igre na sreću Bingo 24 od 75 na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-01/14-01/98, ur. broj: 513-07-21-01/14-02 od 8. rujna 2014. godine kao i Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Bingo 24 od 75 na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-01/15-01/71, ur. broj: 513-07-21-01/15-2 od 24. rujna 2015. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
                                                                                              član Uprave
                                                                       Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/16-01/42, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 18. travnja 2016. godine.