Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 14.04.2016. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU EUROJACKPOT

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE
 

Članak 1.
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Eurojackpot.
Preduvjeti za sudjelovanje u igri Eurojackpot putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću Eurojackpot (dalje: Eurojackpot) je brojčana igra s izvlačenjem dobitne kombinacije putem dvije naprave (bubnjeva), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, a koju priređuje Hrvatska Lutrija u suradnji s više inozemnih priređivača.
Ovlašteni priređivač igre Eurojackpot za područje Republike Hrvatske jest Hrvatska Lutrija (dalje: Priređivač).
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) koji su uplatu izvršili putem Priređivača, isti odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Eurojackpot ostvarenim temeljem uplate putem Priređivača jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4.
Uplata za igru Eurojackpot može se primati na uplatnim mjestima, putem interneta ili putem samoposlužnih terminala.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom Priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika Priređivača odigrati igru Eurojackpot.
Primanje uplata za igru Eurojackpot putem interneta vrši  se na internet stranicama Priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom Priređivača samostalno odigrati  igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima.
 
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Eurojackpot.
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz st. 1. zaključuje se između Priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom popunjavanja pomoćnog listića ili slučajnim odabirom brojeva (uplatna mjesta), odnosno odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva (samoposlužni terminali) te uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi  o uplati  igre Eurojackpot.
Za sudjelovanje u igri Eurojackpot putem interneta ugovor iz st. 1. zaključuje se između Priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva na Internet stranici Priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.
 
Članak 6.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu Priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Igračem u igri Eurojackpot smatra se osoba koja je sa Priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije i da je uplaćena kombinacija proslijeđena u kontrolne centre Zajedničke Eurojackpot igre, tj. da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev Priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
GLAVA II.            

NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.
Igra Eurojackpot priređuje se trajno, po kolima, u pravilu jedan puta tjedno.
Zajednička Eurojackpot igra u smislu ovih pravila je lutrijska igra na sreću u kojoj sudjeluje više inozemnih priređivača, tj. lutrijskih organizacija iz različitih europskih država (dalje: Eurojackpot lutrije). Eurojackpot lutrije organiziraju Zajedničku Eurojackpot igru, u osnovi istih pravila, sa zajedničkim fondom dobitaka od prikupljenih uplata svih Eurojackpot lutrija. Svaka 
  
Eurojackpot lutrija priređuje igru na svojem teritoriju, u skladu sa svojim pravilima i svojim zakonodavnim okvirom.
Priređivač samostalno određuje redni broj kola (izvlačenja) te se on kao takav može razlikovati od rednih brojeva istog kola (izvlačenja) kod Eurojackpot lutrija u drugim državama.
U svakom kolu igre Eurojackpot izvlači se 5 brojeva iz grupe brojeva od 1 do 50 te 2 broja iz grupe od 1 do 10.
Izvučeni broj ne sudjeluje u daljnjem izvlačenju.
Dobitnu kombinaciju čini 5 brojeva izvučena iz prvog bubnja poredana aritmetičkim redom i 2 broja izvučena iz drugog bubnja  poredana aritmetičkim redom. 

Primanje uplata na uplatnom mjestu
 
Članak 8.
 (1)        Uplate za sudjelovanje u igri Eurojackpot na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem  ON-LINE sustava, očitavanjem popunjenog pomoćnog listića, slučajnim odabirom brojeva ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića.
 
(2)        Pri uplati na uplatnom mjestu popunjavanjem pomoćnog listića koristi se više vrsta pomoćnih listića (s različitim brojem kombinacija). 
Jedna kombinacija prezentirana je u dva polja kvadratića sa otisnutim brojevima od 1 do 50 i brojevima od 1 do 10.
U pojedinoj kombinaciji igrač pogađa kojih će 5 od 50 brojeva kao i 2 od 10 brojeva biti izvučeno u određenom kolu.
Pomoćni jednostavni listić popunjava se tako da se znakom „X“ označi 5 brojeva u skupini od 1 do 50 i 2 broja u skupini od 1 do 10.
(3)       Kombinacije brojeva moguće je odigrati i slučajnim odabirom brojeva koje na zahtjev igrača određuje računalni program. 
(4)        Odabrane kombinacije brojeva na načine opisane u stavcima (1) i (2) ovog članka, moguće je odigrati za više kola unaprijed (pretplata)
 
Igrač ima mogućnost sudjelovanja u igri Eurojackpot uplatom iznosa za neku od ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom, a čija je struktura unaprijed određena od strane Priređivača. U ovom slučaju odabir brojeva vrši se metodom slučajnog odabira od strane računalnog programa Priređivača. 

Primanje uplata putem interneta
 
Članak 9.
Za sudjelovanje u igri Eurojackpot putem interneta, igrač se mora registrirati kod Priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima Internet sudjelovanja, prihvatiti ista i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje: HL račun) za pokriće uplate igre.
Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj.
 
Uplate za sudjelovanje u igri Eurojackpot putem interneta primaju se isključivo na Internet stranici Priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva.
Pri uplati igre putem interneta igraču su na raspolaganju različite opcije odabira kombinacija, slučajnog odabira brojeva (QP), prethodno spremljenih ili već odigranih listića i pretplate.
 
Primanje uplata putem samoposlužnog terminala
 
Uplate za sudjelovanje u igri Eurojackpot pomoću samoposlužnog terminala primaju se putem ON-LINE sustava, u sklopu objekata u kojima se isti nalazi, bez prisustva predstavnika priređivača, na način da igrač samostalno odabire ponuđene opcije za odigravanje, potvrđuje uplatu odabranih brojeva i vrši uplatu sredstava.   
 
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA
 
Članak 10.
Igra Eurojackpot uz posredovanje Priređivača priređuje se na području Republike Hrvatske.     Svaka od Eurojackpot lutrija priređuje igru na svojem području.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 11.
Pomoćni listić se popunjava kemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja, odnosno tako da znak "X" ne prijeđe okvir kvadratića u pojedinom skupnom polju, i time dovede u sumnju kojem broju znak "X" pripada.
Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri.
 
Članak 12.
Primanje uplate na uplatnom mjestu počinje popunjavanjem i očitavanjem pomoćnog listića, iskazanim zahtjevom igrača za slučajnim odabirom brojeva ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja u centralnom sustavu Priređivača, te izdavanjem  potvrde o uplati.
 
Potvrda o uplati

Članak 13.
Potvrda o uplati je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Potvrda o uplati sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni zapis zapisan na neizbrisivom mediju tj. u kojem je odigrana kombinacija proslijeđena i prihvaćena u kontrolnim centrima Zajedničke Eurojackpot igre.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci.
 
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje):
- "Hrvatska Lutrija d.o.o.",
- adresa Priređivača,
- osobni identifikacijski broj i žiro-račun Priređivača,
- telefon i internet adresa Priređivača,
- tekst „Potvrda o uplati“
- "EUROJACKPOT", broj tekućeg kola,
- uplatni broj,
- tekst "Kombinacije" i ispis odigranih kombinacija,
- tekst "Iznos" i ukupni iznos uplate u kn,
- šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
- kontrolni kod,
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije.
 
Elektronička potvrda o uplati – e-potvrda
 
Članak 14.
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu Priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta.
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni zapis zapisan na neizbrisivom mediju te kojem je odigrana kombinacija proslijeđena i prihvaćena u kontrolnim centrima Zajedničke Eurojackpot igre.
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 13. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača.
 
Članak 15.
Igrač u igri Eurojackpot na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati. U protivnom, naknadni prigovori ne važe.
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
 
Članak 16.
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pravovremeno pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu kao i proslijediti uplaćene kombinacije kontrolnim centrima Zajedničke Eurojackpot igre.
Pravovremenim pohranjivanjem neizbrisivog medija u riznicu i kontrolne centre smatra se pohranjivanje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre Eurojackpot.
 
POJEDINAČNA  CIJENA KOMBINACIJE IGRE
 
Članak 17. 
Cijena jedne kombinacije za sudjelovanje u pojedinom kolu igre Eurojackpot iznosi 15,00 kn.
               
VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA POJEDINOG KOLA IGRE  

Ukupna vrijednost uplate pojedinog kola
 

Članak 18. 

Ukupnu uplatu pojedinog kola Zajedničke Eurojackpot igre čini umnožak ukupnog broja uplaćenih kombinacija za to kolo svih Eurojackpot lutrija i iznosa od 2 €.
Uplatu pojedinog kola igre Eurojackpot prikupljenu od strane Priređivača čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedino kolo, sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno pohranjenom u riznicu Priređivača i kontrolnim centrima (čl. 16. Pravila), umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplata iz st. 2. ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre Eurojackpot.
 
Visina fonda dobitaka
 
Članak 19.
Ukupni fond dobitaka pojedinog kola Zajedničke Eurojackpot igre čini umnožak ukupnog broja uplaćenih kombinacija za to kolo svih Eurojackpot lutrija i iznosa od 1 €.
Fond dobitaka Priređivača u pojedinom kolu igre Eurojackpot jest umnožak ukupnog broja uplaćenih kombinacija za to kolo kod istoga i iznosa od 1 € u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan izvlačenja.
Fond dobitaka iz prethodnog stavka mora biti najmanje 50 % osnovice iz članka 18. st.2. ovih Pravila. U slučaju da je fond dobitaka i iznos ostvarenih dobitaka kod Priređivača za to kolo manji od 50%, potrebnu razliku Priređivač će nadomjestiti povećanjem iznosa 11. i 12. vrste dobitaka (na taj način će fond dobitaka iznositi minimalno 50%). Sukladno tome fond dobitaka Priređivača za 11. vrstu biti će povećan za 35%, a za  12. vrstu za 65% navedene razlike.
 
Vrste dobitaka
 
Članak 20.
U igri Eurojackpot postoji dvanaest vrsta dobitaka:
1.dobitak prve vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno svih 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođena oba (2) broja u izvlačenju 2 od 10 ("pet plus dva"),
2. dobitak druge vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno svih 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako je istovremeno pogođen 1 od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("pet plus jedan"),
3. dobitak treće vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno svih 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 , a istovremeno nije pogođen niti jedan od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("petica"),
4. dobitak četvrte vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno 4 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođena oba (2) broja u izvlačenju 2 od 10 ("četiri plus dva“),
5. dobitak pete vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno 4 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako je istovremeno pogođen 1 od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("četiri plus jedan"),
6. dobitak šeste vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno 4 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 , a istovremeno nije pogođen niti jedan od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("četvorka"),
7. dobitak sedme vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno 3 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođena oba (2) broja u izvlačenju 2 od 10 ("tri plus dva“),
8. dobitak osme vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno 2 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođena oba (2) izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("dva plus dva"),
9. dobitak devete vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođeno 3 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođen 1 od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("tri plus jedan“),
10. dobitak desete vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno 3 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 , a istovremeno nije pogođen niti jedan od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("trica"),
11. dobitak jedanaeste vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji, pogođen 1 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako su istovremeno pogođena oba (2) broja u izvlačenju 2 od 10 ("jedan plus dva“),
12. dobitak dvanaeste vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno 2 od 5 izvučenih brojeva u izvlačenju 5 od 50 kao i ako je istovremeno pogođen 1 od 2 izvučena broja u izvlačenju 2 od 10 ("dva plus jedan"). 
 
Članak 21. 
Fond dobitaka Zajedničke Eurojackpot igre dijeli se na ove omjere:                                                  

Vrsta dobitka

Pogođeno brojeva

Raspodjela ukupnog fonda dobitaka iz čl. 19. St.1.

1.

5+2

36,00 %

2.

5+1

8,5%

3.

5+0

3,0%

4.

4+2

1,0%

5.

4+1

0,9%

6.

4+0

0,7%

7.

3+2

0,6%

8.

2+2

3,1%

9.

3+1

3,0%

10.

3+0

4,3%

11.

1+2

7,8%

12.

2+1

19,1%

Pričuvni fond dobitka 1. vrste

12,00%


Iznos pojedinog dobitka Zajedničke Eurojackpot igre utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli ukupnim brojem dobitaka te vrste i iskazuje se u eurima.
Priređivač jamči najniži iznos dobitka prve vrste (jamčeni Jackpot) u iznosu od 10.000.000,00 €. Najviši iznos dobitka prve i druge vrste je 90.000.000,00 €. Ukoliko iznos pričuvnog fonda premaši iznos od 20.000.000,00 €, višak se pribraja iznosu fonda dobitka prve vrste. Ukoliko iznos fonda dobitka prve vrste u pojedinom kolu premaši 90.000.000,00 €, višak se pribraja iznosu fonda dobitka druge vrste. Ukoliko iznos fonda dobitka druge vrste u pojedinom kolu premaši 90.000.000,00 €, višak se pribraja iznosu fonda prve niže vrste dobitka u kojoj je ostvaren najmanje jedan dobitak.
Ukoliko u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak pojedine vrste ukupan se fond dobitaka te vrste prenosi u slijedeće kolo u fond za istu. Izuzetno, ako je dobitak niže vrste veći od dobitka više vrste, ti se fondovi zbrajaju i dijele s ukupnim brojem dobitaka niže i više vrste. U jednoj kombinaciji moguće je ostvariti samo jednu vrstu dobitka, s time da dobitak više vrste isključuje dobitak niže vrste.
Svi iznosi dobitaka ostvarenih kod Priređivača isplaćuju se u kunama, a preračunavaju se u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a na dan izvlačenja. 

KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 

Članak 22.
Uplate za sudjelovanje u igri Eurojackpot primaju se do roka određenog posebnom odlukom Priređivača.
O krajnjem roku za primanje uplata, Priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem pisane obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima i na Internet stranici Priređivača.
Uplata se može primati i pretplatom za više kola unaprijed. 

NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
 

Način isplate
 
Članak 23.
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
- Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
- Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima Priređivača, a svih dobitaka u sjedištu Priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima  isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u regionalnim sjedištima Priređivača ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
Uz predaju potvrde o uplati, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.
 
Članak 24.
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati.
Dobitna potvrda o uplati je ona za koju se provjerom putem ON-LINE sustava utvrdi da je dobitna.
 
Članak 25.
Za uplatu primljenu putem interneta:
- Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
- Isplaćeni dobitak odmah se umanjuje za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu.
- Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 26.
Na dobitke ostvarene u igri Eurojackpot temeljem potvrda o uplati uplaćenih kod Priređivača dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama. 
  
Rok isplate
 
Članak 27.
Isplate dobitaka od 3. do 12. vrste (čl.21. ovih Pravila) obavljaju se u pravilu dan nakon javnog izvlačenja.
Isplate dobitaka 1. i 2. vrste (čl.21. ovih Pravila) obavljaju se (počinju) deseti dan od dana javnog izvlačenja.
Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.
Rok iz st.3. ovog članka počinje teći prvi slijedeći dan od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre. Ako posljednji dan roka pada na neradni dan, rok istječe protekom prvog idućeg radnog dana.  

Neisplaćeni dobici
 
Članak 28.
Nakon isteka roka iz članka 27. ovih Pravila, Povjerenstvo iz članka 19. cit. Zakona, utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.
Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku iz članka 27. Priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka koji je  jednak ili veći od 10.000.000,00 € prenijeti u pričuvni fond. U slučajevima kada je iznos neisplaćenog novčanog dobitka manji od 10.000.000,00 € Priređivač će isti prenijeti u neko od sljedećih kola igre Eurojackpot ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
GLAVA III. 

NAČIN, POSTUPAK I NADZOR  IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
 
Izvlačenje dobitaka
 
Članak 29.
Izvlačenje dobitne kombinacije igre Eurojackpot obavlja se javno pred Povjerenstvom od dva člana.
Izvlačenje se u pravilu obavlja petkom iza 20:00 sati CET (prema srednje europskom vremenu) u Helsinkiju (Finska).
Izvlačenje se obavlja pomoću 2 uređaja za izvlačenje. Prvi uređaj sadrži 50 kuglica označenih brojevima od 1 do 50 između kojih se izvlači 5 kuglica. Drugi uređaj sadrži 10 kuglica označenih brojevima od 1 do 10 između kojih se izvlače 2 kuglice.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik (sukladno čl. 14. st. 2. cit. Zakona), a potpisuju ga nazočni članovi Povjerenstva.
U slučaju kvara uređaja za izvlačenje, ukoliko kvar nije moguće otkloniti u razumnom roku, izvlačenje se nastavlja pomoću zamjenskog uređaja. U slučaju kvara zamjenskog uređaja za izvlačenje, ukoliko kvar nije moguće otkloniti u razumnom roku, izvlačenje se nastavlja ručno.
 
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 30.
Sve dobitke Zajedničke Eurojackpot igre utvrđuju neovisni računalni programi iz oba kontrolna centra. Dobitke igre Eurojackpot za uplatu primljenu kod Priređivača utvrđuje i računalni program Priređivača a potvrđuje ih Povjerenstvo Priređivača za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.Članove navedenog Povjerenstva imenuje Priređivač.
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu sukladno čl. 16. Pravila.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi Priređivač.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA IGRE (UTVRĐIVANJA DOBITAKA)
 
Članak 31.
Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola Eurojackpot objavljuje se nakon javnog izvlačenja.
Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima Priređivača, odnosno samoposlužnim terminalima priređivača.  Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 32.
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
- redni broj kola i datum izvlačenja,
- rezultate izvlačenja,
- iznos ukupne uplate Zajedničke Eurojackpot igre u eurima (čl.18. st.1.)
- iznos uplate prikupljene kod Priređivača (čl.18. st.2.)
- iznos fonda dobitaka Priređivača (čl. 19. st.2. i 3.),
- broj dobitaka i iznos dobitaka po vrstama,
- rok zastare isplate dobitaka.
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama Priređivača, najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
Konačno izvješće ovjerava Uprava Priređivača. 
 
GLAVA IV.

NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 33.
Ova Pravila biti će objavljena na internet stranicama Priređivača.
 
Članak 34.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima Priređivača odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Eurojackpot Priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
GLAVA V.            

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 35.
Ukoliko Priređivač ili neka od ostalih Eurojackpot lutrija, ne dostavi kontrolnim centrima Zajedničke Eurojackpot igre sve potrebne podatke za sudjelovanje u izvlačenju pojedinog kola do zadanog roka, izvlačenje može biti odgođeno, u pravilu do 5 dana.
Ukoliko Priređivač niti u dodatnom roku ne dostavi sve potrebne podatke (kombinacije uplaćenih igara) za sudjelovanje u izvlačenju pojedinog kola, isti može biti isključen iz izvlačenja tog kola. U slučaju isključenja Priređivača , sve kombinacije uplaćene u tom kolu kod istoga  sudjelovati će u prvom slijedećem kolu igre Eurojackpot u kojem Priređivač ispuni potrebne uvjete.
U slučaju nastanka situacija iz st. 1. i st. 2. ovog članka Priređivač je dužan javno obavijestiti igrače te Ministarstvo financija.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 36.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Eurojackpot, Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 37.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri Eurojackpot putem Priređivača, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu
 
Članak 38.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 06.05.2016 godine. u 18.30 sati, sukladno čl. 10. i 11. cit. Zakona.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila lutrijske igre na sreću Eurojackpot, rješenje  klasa:  UP/I-461-01/14-01/99, ur. broj: 513-07-21-01/14-2 od 16. rujna 2014. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.  
                                                                                   član Uprave 
                                               Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/16-01/45, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 19. travnja 2016. godine.