Izmjene i dopune Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 7.12.2020. godine, donijela je

IZMJENE PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU KENO-BRZIH 35

Članak 1.
U pravilima lutrijske igre na sreću Keno-Brzih 35 na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-01/19-01/59, ur. broj: 513-07-21-01/19-2 od 18. travnja 2019. godine, mijenja se čl. 7. st. 1. na način da isti sada glasi:
"Igra Keno-Brzih 35 priređuje se trajno, po kolima. Jedno kolo sastoji se u pravilu od 3.000 uzastopnih izvlačenja. Priređivač može, u slučaju poslovnih potreba, posebnom odlukom pojedino kolo zaključiti i s manje izvlačenja nego je Pravilima definirano (npr. uslijed stupanja na snagu novih pravila lutrijske igre na sreću Keno-Brzih 35)."
Ostale odredbe čl. 7 ostaju neizmijenjene.

Članak 2.
U cijelosti se mijenja čl. 24. na način da isti sada glasi:
"Članak 24.
Najveći mogući dobitak po potvrdi o uplati za pojedino izvlačenje (neovisno o broju uplaćenih igara i visini ostvarenih dobitaka u istima, visini ostvarenih dobitaka u bonus igrama, zbroju dobitaka, iznosu uplate, množitelju, te bilo kojoj drugoj okolnosti) iznosi 1.000.000 kn.
Ako ukupni iznos dobitaka pojedinog izvlačenja u igri Mojih 6 (po svim potvrdama o uplati tog istog izvlačenja) ostvarenih na 6. izvučenom broju (prema redoslijedu izvlačenja) premaši 1.000.000 kn, svi takvi dobitci se preračunavaju proporcionalno prema cijeni po kojoj je igra Mojih 6 uplaćena, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 1.000.000 kn (dobitak za isplatu = cijena uplaćene kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 1.000.000 kn / (ukupna cijena uplaćenih kombinacija s ostvarenim dobitkom na 6. izvučenom broju).
Ako ukupni iznos dobitaka pojedinog izvlačenja u igri Mojih 6 (po svim potvrdama o uplati tog istog izvlačenja) ostvarenih na 7. izvučenom broju (prema redoslijedu izvlačenja) premaši 1.000.000 kn, svi takvi dobitci se preračunavaju proporcionalno prema cijeni po kojoj je igra Mojih 6 uplaćena, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 1.000.000 kn (dobitak za isplatu = cijena uplaćene kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 1.000.000 kn / (ukupna cijena uplaćenih kombinacija s ostvarenim dobitkom na 7. izvučenom broju).
Ako ukupni iznos dobitaka pojedinog izvlačenja u igri Mojih 6 (po svim potvrdama o uplati tog istog izvlačenja) ostvarenih na 8. izvučenom broju (prema redoslijedu izvlačenja) premaši 1.000.000 kn, svi takvi dobitci se preračunavaju proporcionalno prema cijeni po kojoj je igra Mojih 6 uplaćena, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 1.000.000 kn (dobitak za isplatu = cijena uplaćene kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 1.000.000 kn / (ukupna cijena uplaćenih kombinacija s ostvarenim dobitkom na 8. izvučenom broju).
Ako ukupni iznos dobitaka pojedinog izvlačenja u igri Mojih 6 (po svim potvrdama o uplati tog istog izvlačenja) ostvarenih na 9. izvučenom broju (prema redoslijedu izvlačenja) premaši 1.000.000 kn, svi takvi dobitci se preračunavaju proporcionalno prema cijeni po kojoj je igra Mojih 6 uplaćena, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 1.000.000 kn (dobitak za isplatu = cijena uplaćene kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 1.000.000 kn / (ukupna cijena uplaćenih kombinacija s ostvarenim dobitkom na 9. izvučenom broju).
Primjer: u igri Mojih 6 u pojedinom izvlačenju ostvarena su dva dobitka na 6. izvučenom broju (u kombinaciji A i u kombinaciji B), pri čemu je cijena kombinacije A iznosila 50 kn dok je cijena kombinacije B iznosila 100 kn. Koeficijent dobitka na 6. pogođenom broju iznosi 10.000. Obzirom da bi ukupni iznos dobitaka ostvarenih na 6. izvučenom broju premašio 1.000.000 kn (50 kn X 10.000 = 500.000 kn, 100 kn X 10.000 =1.000.000 kn) u tom slučaju dobitci se računaju s preračunatim koeficijentom. Preračunati koeficijent = 1.000.000 kn / 150,00 kn = 6.666,67. Dobitak A = 50 kn X 6.666,66 = 333.333,33 kn. Dobitak B = 100 kn X 6.666,67 = 666.666.67 kn."

Članak 3.
Ove Izmjene pravila lutrijske igre na sreću Keno-Brzih 35 stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 28.12.2020. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ove Izmjene i dopune pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/20-01/108, ur. broj 513-07-21-01-20-2 od 23. prosinca 2020. godine.

_______________________________________________________________ 

Pravila

 
 

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72dana 22.03.2019. godine, donijela je

PRAVILA  LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU „KENO-BRZIH 35“

GLAVA I.
 
TEMELJNE ODREDBE 
  
Članak 1. 

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću „Keno-Brzih 35“. 
Preduvjeti za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja). 
  
Članak 2.

Lutrijska igra na sreću „Keno-Brzih 35“ (dalje: „Keno-Brzih 35“) je brojčana igra s izvlačenjem brojeva pomoću generatora slučajnih brojeva (GSB). 
            
Članak 3.

Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač) odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. 
Za isplatu dobitaka igre „Keno-Brzih 35“ jamči Republika Hrvatska. 
 
Članak 4.
 
Uplata za igru „Keno-Brzih 35“ može se primati na uplatnim mjestima, putem interneta ili putem samoposlužnih terminala. 
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru „Keno-Brzih 35“. 
Primanje uplata za igru „Keno-Brzih 35“ putem interneta vrši  se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima. 
  
Članak 5.

Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri „Keno-Brzih 35“. 
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz st. 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača na uplatnom mjestu odnosno odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih opcija (samoposlužni terminali), te uplate iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati igre „Keno-Brzih 35“. 
Za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ putem interneta ugovor iz st. 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih opcija na Internet stranici priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.                      
  
Članak 6.

Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda). 
Igračem u igri „Keno-Brzih 35“ smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, te da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični. 
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri. 
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.

GLAVA II.

NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.

Igra „Keno-Brzih 35“ priređuje se trajno, po kolima. Jedno kolo sastoji se od 3000 uzastopnih izvlačenja. 
Izvlačenja se priređuju svaki dan u razdoblju od 00:00 do 24:00 (iznimke su moguće u slučaju tehničkih problema, npr. kvar GSB i sl.) osim u dane koje priređivač odredi kao neradne. 
U svakom izvlačenju igre „Keno-Brzih 35“ izvlači se 35 (tridesetpet) brojeva iz grupe brojeva od 1 do 48. 
Kuglice s brojevima su podijeljene u 8 (osam) grupa po 6 (šest) brojeva. Svaka grupa kuglica s brojevima je označena određenom bojom - crvenom, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narančastom i sivom, kako slijedi: 
crvena boja - kuglice s brojevima: 1, 9, 17, 25, 33, 41; 
zelena boja - kuglice s brojevima: 2, 10, 18, 26, 34, 42; 
plava boja - kuglice s brojevima: 3, 11, 19, 27, 35, 43; 
ljubičasta boja - kuglice s brojevima 4, 12, 20, 28, 36, 44; 
smeđa boja - kuglice s brojevima: 5, 13, 21, 29, 37, 45; 
žuta boja - kuglice s brojevima: 6, 14, 22, 30, 38, 46; 
narančasta boja - kuglice s brojevima: 7, 15, 23, 31, 39, 47; 
siva boja - kuglice s brojevima; 8, 16, 24, 32, 40, 48. 
Izvučeni broj ne sudjeluje u daljnjem izvlačenju.

Opis igre
 
  
Članak 8.

Igra „Keno-Brzih 35“ kao cjelina sadrži više različitih igara kako slijedi: 
  
Mojih 6
U pojedinoj kombinaciji igrač pogađa 6 (šest) brojeva koji će biti među 35 (tridesetpet) izvučenih brojeva. 
  
Zbroj prvih 5 izvučenih brojeva
Igrač pogađa hoće li zbroj prvih 5 izvučenih brojeva biti veći ili manji od 122,5. 
  
Prvi broj veći ili manji
Igrač pogađa hoće li prvi izvučeni broj biti veći ili manji od 24,5. 
  
Prvi broj paran ili neparan
Igrač pogađa hoće li prvi izvučeni broj biti paran ili neparan. 
  
Boja prve kuglice
Igrač pogađa boju prve izvučene kuglice. 
  
Više parnih ili neparnih brojeva
Igrač pogađa hoće li se u pojedinom izvlačenju izvući više parnih ili neparnih brojeva. 
  
Najčešće izvučena boja 
Igrač pogađa koja će boja kuglica biti najčešće izvučena u pojedinom izvlačenju. 
  
Posljednji broj veći ili manji 
Igrač pogađa hoće li posljednji izvučeni broj biti veći ili manji od 24,5. 
  
Posljednji broj paran ili neparan
Igrač pogađa hoće li posljednji izvučeni broj biti paran ili neparan. 
 
Boja posljednje kuglice
Igrač pogađa boju posljednje izvučene kuglice. 
  
Svaku od navedenih igara moguće je odigrati zasebno, neovisno o drugim igrama. Ukoliko je na pojedinoj potvrdi o uplati odigrano više igara, smatra se da je odigrano više kombinacija. Npr. ukoliko je odigrano 7 kombinacija u igri Mojih 6 i igra Boja prve kuglice, smatra se da je odigrano 8 kombinacija. U tom slučaju, uplaćeni iznos se dijeli ravnomjerno na 8 kombinacija. Također, u slučaju ostvarivanja dobitka isti čini zbroj iznosa dobitka u igri Mojih 6 i igri Boja prve kuglice.
 
Primanje uplata na uplatnom mjestu 
  
Članak 9. 

Uplate za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem ON-LINE sustava. 
Pri uplati igre na uplatnom mjestu igraču su na raspolaganju različite opcije odabira pojedinačnih i sistemskih kombinacija, slučajnog odabira (QP), prethodno spremljenih ili već odigranih listića i pretplate. 
Na jednom listiću (potvrdi) moguće je kombinirati sve igre iz članka 8. ovih Pravila.
 
Primanje uplata putem interneta 
  
Članak 10. 

Za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ putem interneta, igrač se mora registrirati kod priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima Internet sudjelovanja, prihvatiti ista i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje HL račun) za pokriće uplate igre. 
Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj. 
Uplate za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ putem interneta primaju se isključivo na Internet stranici priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva. 
Pri uplati igre putem interneta igraču su na raspolaganju različite opcije odabira pojedinačnih i sistemskih kombinacija, slučajnog odabira (QP), prethodno spremljenih ili već odigranih listića i pretplate. Na jednom listiću (potvrdi) moguće je kombinirati sve igre iz članka 8. ovih Pravila.
 
Primanje uplata putem samopslužnog terminala
 
Članak 11.
 
Uplate za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ pomoću samoposlužnog terminala primaju se putem ON-LINE sustava, u sklopu objekata u kojima se isti nalazi, bez prisustva predstavnika priređivača, na način da igrač samostalno odabire ponuđene opcije za odigravanje, potvrđuje uplatu odabranih opcija i vrši uplatu sredstava.
 
PODRUČJE NA KOJEM SE IGRA PRIREĐUJE 
  
Članak 12.

Igra „Keno-Brzih 35“ priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI 
            
Članak 13.

Uplata na uplatnom mjestu i putem samoposlužnih terminala završava zapisom odabranih opcija u centralnom sustavu priređivača, te izdavanjem potvrde o uplati. 
Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti. 
  
Potvrda o uplati
 
Članak 14.

Potvrda o uplati je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri. 
Potvrda o uplati sudjeluje u onom izvlačenju igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju. 
Ako postoje neslaganja između kombinacija ispisanih brojeva na potvrdi o uplati s onima koji su zapisani u centralnom sustavu priređivača, kao relevantan u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. 
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci. 
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje): 
- "Hrvatska Lutrija d.o.o.", 
- adresa priređivača, 
- osobni identifikacijski broj i žiro-račun priređivača, 
- telefon i internet adresa priređivača, 
- tekst „Potvrda o uplati“, 
- tekst „Keno-Brzih 35“, 
- kolo i broj izvlačenja, 
- uplatni broj, 
- SMS kod (jedinstveni kod za provjeru dobitnosti potvrde), 
- po pojedinoj igri: 
            odabrani brojevi 
            zbroj prvih 5 izvučenih brojeva veći/manji od 122,5 
            prvi izvučeni broj veći/manji od 24,5 
            posljednji izvučeni broj veći/manji od 24,5 
            prvi izvučeni broj paran/neparan 
            posljednji izvučeni broj paran/neparan 
            boja prve/posljednje izvučene kuglice 
            više parnih/neparnih brojeva 
            najčešće izvučena boja 
- broj kombinacija 
- iznos ukupne uplate, 
- šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate, 
- kontrolni kod (u obliku brojeva i barcoda). 
  
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije. 
  
Elektronička potvrda o uplati – e-potvrda
 
Članak 15.

E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta. 
E-potvrda sudjeluje u onom izvlačenju igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju. 
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 13. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača 
 
Članak 16. 
      
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti. 
  
Članak 17.

Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu.  
 
POJEDINAČNA CIJENA IGRE 
  
Članak 18.  

Cijena igre iznosi najmanje 2,00 kn, a najviše 100,00 kn po pojedinoj potvrdi o uplati. 
U slučaju odigravanja više igara na pojedinoj potvrdi, uplaćeni iznos se ravnomjerno dijeli na broj odigranih kombinacija.
 
VISINA FONDA, VRSTE I MOGUĆI IZNOSI DOBITAKA POJEDINOG IZVLAČENJA IGRE

Ukupna vrijednost uplate pojedinog izvlačenja i pojedinog kola
 
  
Članak 19.

Uplatu pojedinog izvlačenja igre „Keno-Brzih 35“ čini iznos primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju za to izvlačenje, umanjen za obvezu naknade za priređivanje. 
Uplata iz st. 1. ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije igre „Keno-Brzih 35“. 
Uplatu pojedinog kola igre „Keno-Brzih 35“ čini zbroj iznosa primljenih uplata sukladno zapisima na neizbrisivim medijima svih izvlačenja tog kola, umanjen za obvezu naknade za priređivanje. 
 
Visina fonda dobitaka
  
Članak 20.

Fond dobitaka pojedinog kola  igre „Keno-Brzih 35“ utvrđuje se od osnovice koju čini ukupna vrijednost uplata iz  čl. 19. ovih Pravila. 
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre „Keno-Brzih 35“ iznosi najmanje 80% osnovice iz st. 1. ovog članka. 
Ukoliko ukupnim iznosom dobitaka po izvlačenjima jednog kola nije ispunjen uvjet iz prethodnog stavka Priređivač će preostali, neraspoređeni dio fonda dobitaka prenijeti u fond dobitaka prethodnih ili sljedećih kola. 
Ako u pojedinom kolu u fondu dobitaka nije prikupljeno dovoljno sredstava za podmirenje ukupnog iznosa dobitaka u tom kolu, priređivač će koristiti sredstva kumulirana iz prethodnih ili na teret budućih kola sukladno st. 3. ovog članka.
 
Vrste dobitaka 
  
Članak 21. 

Mojih 6
 

  
U igri Mojih 6 postoji jedna vrsta dobitka. Igrač ostvaruje dobitak ukoliko se svih 6 brojeva uplaćene kombinacije sadržanih na potvrdi o uplati za pojedino izvlačenje nalazi među 35 (tridesetpet) izvučenih brojeva tog istog izvlačenja. 
Iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i pripadajućeg množitelja uz redni broj (prema redoslijedu izvlačenja) na kojem jest ostvarena dobitna kombinacija, a sukladno navedenom u tablici: 

Dobitak ostvaren na rednom broju Množitelj
6. 10.000
7. 5.000
8. 2.500
9. 1.000
10. 500
11. 300
12. 200
13. 150
14. 100
15. 50
16. 40
17. 30
18. 20
19. 18
20. 16
21. 15
22. 14
23. 13
24. 12
25. 11
26. 10
27. 9
28. 8
29. 7
30. 6
31. 5
32. 4
33. 3
34. 2
35. 1

U ovoj igri igrač može odabrati minimalno 6, a maksimalno 10 brojeva. 
U slučaju da igrač odabere više od 6 brojeva, igra Mojih 6 se računa kao sistemska igra, sa brojem kombinacija ovisno o broju odabranih brojeva. 
Broj kombinacija u odnosu na broj odabranih brojeva je: 
 
Odigranih brojevaBroj kombinacija
61
77
828
984
10210


Zbroj prvih 5 izvučenih brojeva
 
U igri Zbroj prvih 5 izvučenih brojeva igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li zbroj prvih 5 izvučenih brojeva veći ili manji od 122,5. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
  
Prvi broj veći ili manji
 
U igri Prvi broj veći ili manji igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li prvi izvučeni broj veći ili manji od 24,5. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
  
Prvi broj paran ili neparan
 
U igri Prvi broj paran ili neparan igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li prvi izvučeni broj paran ili neparan. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
  
Boja prve kuglice
 
U igri Boja prve kuglice igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi boju 1. (prve) izvučene kuglice. 
U ovoj igri igrač može odabrati 1 (jednu), 2 (dvije) ili 4 (boje). 
Ukoliko je (u slučaju odabira samo jedne boje) boja prve izvučene kuglice identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. 
Ukoliko je boja prve izvučene kuglice identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. 
Ukoliko je boja prve izvučene kuglice identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 

Više parnih ili neparnih brojeva

 
U igri Više parnih ili neparnih brojeva igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li u pojedinom izvlačenju, sa zaključno 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem,  izvučeno više parnih ili neparnih brojeva. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
 
Najčešće izvučena boja
 
U igri Najčešće izvučena boja igrač ostvaruje dobitak kada, sa zaključno 35. (tridesetpetim) izvučenim brojem, putem odigrane potvrde o uplati pogodi koja je boja kuglica u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena. 
U ovoj igri igrač može odabrati 1 (jednu), 2 (dvije) ili 4 (boje). 
Ukoliko je (u slučaju odabira samo jedne boje) u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. 
Ukoliko je u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. 
Ukoliko je u pojedinom izvlačenju najčešće izvučena boja identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
Ukoliko se u pojedinom izvlačenju izvuče isti broj kuglica različitih boja, primjerice šest crvenih i šest plavih, iznos dobitka izračunava se prema sljedećoj formuli: 
  
        6.50 * mc
m = -------------- /mf
              sc

m = množitelj odigrane igre 
mc = broj pogođenih boja 
sc = broj odabranih boja (1, 2 ili 4) 
mf = broj najčešće izvučenih boja 
  
Posljednji broj veći ili manji
 
U igri Posljednji broj veći ili manji igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li posljednji, 35. (tridesetpeti) izvučeni broj, veći ili manji od 24,5. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75.
 
Posljednji broj paran ili neparan
 
U igri Posljednji broj paran ili neparan igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi je li posljednji, 35. (tridesetpeti) izvučeni broj, paran ili neparan. 
U tom slučaju iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 

Boja posljednje kuglice
 
U igri Boja posljednje kuglice igrač ostvaruje dobitak kada putem odigrane potvrde o uplati pogodi boju posljednje, 35. (tridesetpete) izvučene kuglice. 
U ovoj igri igrač može odabrati 1 (jednu), 2 (dvije) ili 4 (boje). 
Ukoliko je (u slučaju odabira samo jedne boje) boja posljednje izvučene kuglice identična odabranoj boji od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 6,50. 
Ukoliko je boja posljednje izvučene kuglice identična jednoj od dvije odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 3,25. 
Ukoliko je boja posljednje izvučene kuglice identična jednoj od četiri odabrane boje od strane igrača, iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja 1,75. 
 
Sistemska igra

Članak 22.

Igrač može svaku od igara odigrati neovisno o bilo kojoj drugoj igri. 
Svaka odigrana igra ujedno je i jedna odigrana kombinacija izuzev u igri Mojih 6 gdje broj kombinacija ovisi o broju odabranih brojeva.  
Na jednoj je potvrdi moguće odigrati maksimalno 219 kombinacija (210 kombinacija u igri Mojih 6 te 9 kombinacija odigravanjem ostalih igara). 
Iznos dobitka jednak je umnošku iznosa uplate za pojedinu kombinaciju i množitelja ostvarenog dobitka.
Ukupan iznos dobitka na jednoj potvrdi o uplati računa se na način da se za svaku dobitnu kombinaciju množi iznos uplate za pojedinu kombinaciju sa pripadajućim množiteljem, nakon čega se svi tako izračunati dobici po toj potvrdi zbrajaju. 
  
Bonus igre
  
Članak 23.

Priređivač može posebnom odlukom u pojedino izvlačenje (ili više njih) dodati (uvesti) bonuse za igrače.  
  
Vrste bonusa: 
Jackpot  - tijekom svakog izvlačenja generira se i objavljuje četveroslovni kod. Ukoliko igrač na svojoj potvrdi o uplati ima kod identičan objavljenom, osvaja dobitak u skladu s odlukom priređivača. 
Ako u pojedinom izvlačenju ima više dobitnih potvrda s kodom identičnim onom koji je objavljen za to izvlačenje, iznos dobitka se dijeli na jednake dijelove razmjerno broju dobitnih potvrda. 
Priređivač može posebnom odlukom jamčiti najniži iznos dobitka Jackpot. 
 
Bonus igra – slučajnim se odabirom definira izvlačenje u kojem se svi dobici osim dobitka Jackpot udvostručuju. 

+5 kuglica - nakon što se u igri Mojih 6 izvuče 35 brojeva, od preostalih se brojeva izvlači dodatnih 5 brojeva. Ukoliko igrač u redovnom dijelu  igre Mojih 6 nije ostvario dobitak, a ostvari dobitak sa izvučenim 36. pa do zaključno 40. broja, ostvaruje povrat uplaćenih sredstava. Navedeno se odnosi samo na igru Mojih 6 te nije primjenjivo za druge vrste igara. 
  
Djetelina – tijekom svakog izvlačenja, nakon zaključenja uplate, slučajnim se odabirom simbolom djeteline označavaju dva mjesta od 6. do 35. izvučenog broja. Ukoliko igrač na svojoj dobitnoj potvrdi ima broj koji je označen simbolom djeteline, njegov se dobitak udvostručuje. Ukoliko igrač na svojoj dobitnoj potvrdi ima dva broja označena simbolom djeteline, dobitak se utrostručuje. 
U ovoj bonus igri udvostručuju, odnosno utrostručuju se svi dobici ostvareni samo u igri Mojih 6. 
            
Igrači informaciju o bonus igrama dobivaju isključivo nakon zaključenja uplata za pojedino izvlačenje. 
  
Članak 24. 

Najveći mogući dobitak po pojedinoj potvrdi (neovisno o broju odigranih igara i visini ostvarenih dobitaka u istima, visini ostvarenih dobitaka u bonus igrama, zbroju dobitaka, iznosu uplate, množitelju, te bilo kojoj drugoj okolnosti) iznosi 1.000.000,00 kn. Ukoliko u pojedinom izvlačenju bude više takvih potvrda, navedeni iznos se dijeli na način da se isti ravnomjerno razdijeli (neovisno o razlikama među potvrdama u broju odigranih igara i visini ostvarenih dobitaka u istima, visini ostvarenih dobitaka u bonus igrama, zbroju dobitaka, iznosu uplate, množitelju te bilo kojoj drugoj okolnosti).
 
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 25.

Krajnji rok za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ je najmanje 10 sekundi prije početka izvlačenja. Informacija o krajnjem roku uplate biti će jasno komunicirana prije izvlačenja. 
Uplata se može primati i pretplatom za više izvlačenja unaprijed.
 
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
 
Način isplate
 

Članak 26.

Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena. 
Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima, isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. 
 Ostvareni dobitak umanjuje se prilikom isplate za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu.
  
Članak 27.

Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati. 
Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem ON-LINE sustava.
Uz predaju potvrde o uplati, radi provjere punoljetnosti, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica) osobi koja obavlja isplatu. 
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko  iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti. 

Članak 28.


Za uplatu primljenu putem interneta: 
Dobitak se isplaćuje na virtualni račun igrača (HL račun) po završetku izvlačenja. 
Dobitak se umanjuje  za iznos poreza na dobitke prije isplate na HL račun ukoliko isti podliježe tom porezu. 

Članak 29.


Na dobitke ostvarene u igri „Keno-Brzih 35“ dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama.
 
Rok isplate
 
Članak 30.

Isplate dobitaka obavljaju se (počinju) u pravilu odmah po završenom izvlačenju, a najkasnije 10. (deseti) dan od dana izvlačenja. Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja izvješća o rezultatima igre.
 
Neisplaćeni dobici
 

Članak 31.

Nakon isteka roka iz članka 30. ovih Pravila za posljednje izvlačenje pojedinog kola igre „Keno-Brzih 35“, Povjerenstvo iz članka 19. cit. Zakona utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik. 
Priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka iz st. 1. ovog članka prenijeti u neko od prethodnih ili sljedećih kola igre „Keno-Brzih 35“ ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama. 
 
GLAVA III.
 
NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA 
 

Izvlačenje dobitaka
 
Članak 32.

Izvlačenje dobitnih brojeva igre „Keno-Brzih 35“ obavlja se putem generatora slučajnih brojeva (dalje GSB) bez potrebe nazočnosti osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona o igrama na sreću. GSB je certificirani uređaj koji se nalazi u sustavu priređivača. 
Zapisnik o tijeku izvlačenja generira se iz sustava priređivača, pravovaljan je bez ovjere priređivača i sadrži najmanje sljedeće informacije: broj kola, naziv igre, broj izvlačenja, datum i vrijeme izvlačenja, ukupna uplata pojedinog izvlačenja, izvučene brojeve prema redoslijedu izvlačenja.
Izvlačenje se obavlja u Zagrebu, više puta dnevno osim u slučaju tehničkih problema, npr. kvar GSB-a i sl. 

Utvrđivanje dobitaka

 
Članak 33.

Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program.
 
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA, VRSTE DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 34.

Izvješće o postotku fonda dobitaka pojedinog kola igre „Keno-Brzih 35“ objavljuje se unaprijed ovim Pravilima. Iznos obveze izdvajanja u fond dobitaka po pojedinom izvlačenju objavljuje se javno, prije početka izvlačenja. 
  
Članak 35.

Izvješće o rezultatima igre - utvrđenim dobicima pojedinog izvlačenja sadrži najmanje ove podatke: 
broj kola,
- redni broj izvlačenja, datum i vrijeme izvlačenja, 
- rezultate izvlačenja, 
- iznos uplate i iznos obveze izdvajanja u fond dobitaka, 
- broj dobitaka i ukupni iznos dobitaka. 
Izvješće o rezultatima izvlačenja - utvrđenim dobicima pojedinog izvlačenja igre „Keno-Brzih 35“ priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivača, odnosno samoposlužnim terminalima priređivača u pravilu odmah po završetku izvlačenja. 
Konačno izvješće o rezultatima izvlačenja pojedinog kola igre „Keno-Brzih 35“ priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivača, te na prodajnim mjestima u pravilu odmah po završetku kola, a najkasnije u roku od sedam dana od završetka kola. 
Izvješća iz st. 2. i 3. ovog članka generiraju se iz sustava priređivača i pravovaljana su bez ovjere priređivača. 
 
GLAVA IV.
 
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 36.

Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača. 
  
Članak 37.

Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača, odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača. 
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri „Keno-Brzih 35“ priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.

GLAVA V.
 
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 38.
 
Priređivanje igre „Keno-Brzih 35“ može se otkazati u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 
U slučaju nastanka tehničkog problema prije i tijekom pojedinog izvlačenja koji ima za posljedicu da se izvlačenje nije održalo ili završilo u roku od 7 dana od termina u kojem je isto trebalo biti započeto, smatra se otkazanim izvlačenjem, a iznos uplaćenih potvrda o uplati za to izvlačenje vraća se igračima.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 39.

Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa. 
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri „Keno-Brzih 35“, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka. 
  
Članak 40.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri „Keno-Brzih 35“, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu. 
 
Članak 41.

Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od 25.4.2019., sukladno članku 10. i 11. Zakona.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila lutrijske igre na sreću „Keno-Brzih 35“ koje je odobrilo Ministarstvo financija Rješenjem klasa: UP/I-461-01/18-01/46, ur.broj:513-07-21-01/18-3 od 23.ožujka 2018.g.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I-461-01/19-01/59, ur. broj: 513-07-21-01/19-2 od 18. travnja 2019. godine.