Izmjene i dopune Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 7.12.2020. godine, donijela je

IZMJENE PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU KENO

Članak 1.
U pravilima lutrijske igre na sreću Keno na koja je Ministarstvo financija RH dalo odobrenje rješenjem klasa: UP/I-461-01/16-01/43, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 18. travnja 2016. godine, mijenja se čl. 7. st. 1. na način da isti sada glasi:
"Igra Keno priređuje se trajno, po kolima. Jedno kolo sastoji se u pravilu od 100 uzastopnih izvlačenja. Priređivač može, u slučaju poslovnih potreba, posebnom odlukom pojedino kolo zaključiti i s manje izvlačenja nego je Pravilima definirano (npr. uslijed stupanja na snagu novih pravila lutrijske igre na sreću Keno)."
Ostale odredbe čl. 7 ostaju neizmijenjene.

Članak 2.
Ove Izmjene pravila lutrijske igre na sreću Keno stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 28.12.2020. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ove Izmjene i dopune pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/20-01/102, ur. broj 513-07-21-01-20-4 od 23. prosinca 2020. godine.

______________________________________________________________

Pravila

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 12.04.2016. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU „KENO“

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Keno.
Preduvjeti za sudjelovanje u igri Keno putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću Keno (dalje: igra Keno) je brojčana igra s izvlačenjem brojeva.
           
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima) Hrvatska lutrija (dalje: priređivač) odgovara svim svojim sredstvima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Keno jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4.
Uplata za igru Keno može se primati na uplatnim mjestima putem interneta ili putem samoposlužnih terminala.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru Keno.
Primanje uplata za igru Keno putem interneta vrši  se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati  igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj  vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima.
 
Članak 5.
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Keno.
Na uplatnim mjestima i samoposlužnim terminalima ugovor iz st. 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom popunjavanja pomoćnog listića ili slučajnim odabirom brojeva (uplatna mjesta), odnosno odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva (samoposlužni terminali)  te uplate iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati igre Keno.
Za sudjelovanje u igri Keno putem interneta ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva na Internet stranici priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.                      
  
Članak 6.
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Igračem u igri Keno smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, te da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.

GLAVA II.


NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.
Igra Keno priređuje se trajno, po kolima. Jedno kolo čini 100 uzastopnih izvlačenja.
Izvlačenja se priređuju svaki dan, dva puta dnevno, osim u dane koje priređivač odredi kao neradne. 
U svakom izvlačenju igre Keno izvlači se 20 (dvadeset) brojeva iz grupe brojeva od 1 do 80.
Izvučeni broj ne sudjeluje u daljnjem izvlačenju.

Primanje uplata na uplatnom mjestu
 

Članak 8.
Uplate za sudjelovanje u igri Keno na uplatnom mjestu primaju se isključivo putem
ON-LINE sustava, očitavanjem popunjenog pomoćnog listića ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića.
Pri uplati na uplatnom mjestu rabi se pomoćni listić za pojedinačno i/ili sistemsko odigravanje kombinacija.
Na središnjem dijelu pomoćnog listića nalaze se četiri polja za igru: igra 1, igra 2, igra 3 i igra 4.
Svako polje za igru sastoji se od:
- skupnog polja s brojevima – 80 kvadratića s otisnutim brojevima od 1 do 80,
- rubrike «Keno igra» koju čini 10 kvadratića postavljenih okomito, desno od skupnog polja s otisnutim brojevima od 1 do 10. Odabrani broj u toj rubrici označava vrstu «Keno igre» koju je igrač odigrao i predstavlja broj brojeva koji sadrži kombinacija, odnosno kombinacije  koje igrač igra u toj igri
- rubrike «Cijena kombinacije» koju čine 8 kvadratića postavljena vodoravno ispod skupnog polja s otisnutim brojevima 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30  i 50  (1 za cijenu od 1,00 kn po kombinaciji, 2 za cijenu od 2,00 kn po kombinaciji, 3 za cijenu od 3,00 kn po kombinaciji, 5 za cijenu od 5,00 kn po kombinaciji, 10 za cijenu od 10,00 kn po kombinaciji, 20 za cijenu od 20,00 kn po kombinaciji, 30 za cijenu od 30,00 kn po kombinaciji  i 50 za cijenu od 50,00 kn po kombinaciji ako je istovremeno označen  samo jedan od 8 kvadratića koji čine rubriku «Cijena kombinacije»; ako su označena dva ili više kvadratića koji čine rubriku «Cijena kombinacije» cijena kombinacije je zbroj pojedinačno označenih iznosa, na primjer ako se označe kvadratići 1, 5 i 10 cijena kombinacije iznosi 16,00 kn).
Na desnoj strani pomoćnog listića nalaze se kvadratići za igranje više izvlačenja unaprijed (pretplata) sa otisnutim brojevima od 2 do 7.
Na pomoćnom listiću otisnut je serijski broj koji se sastoji od troznamenkastog broja serije i šesteroznamenkastog rednog broja listića. Otisnuta su i dva kvadratića u kojima su ispisane oznake DA i NE.
Igrač ima mogućnost sudjelovanja u igri Keno uplatom iznosa za neku od ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom, a čija je struktura unaprijed određena od strane priređivača. U ovom slučaju odabir brojeva vrši se metodom slučajnog odabira od strane računalnog programa priređivača.
 
Članak 9.
U pojedinoj kombinaciji igrač pogađa  od 1(jedan) do 10 (deset) brojeva koji će biti među 20 (dvadeset) izvučenih brojeva, a mogući dobitak poznat je unaprijed i ovisi o broju pogođenih brojeva i cijene odigrane kombinacije.
U igri Keno postoji deset osnovnih vrsta Keno igre:
Keno igra 1,  Keno igra 2,  Keno igra 3,  Keno igra 4,  Keno igra 5,  Keno igra 6,  Keno igra 7,  Keno igra 8,  Keno igra 9 i  Keno igra 10. 
U svakoj vrsti Keno igre, osim u Keno igri 2 i Keno igri 1, postoji više vrsta dobitaka. Prikaz vrsta dobitaka po vrstama Keno igre dan je u čl. 23. ovih Pravila.
Na jednom pomoćnom listiću može se odigrati do četiri igre: igra 1, igra 2, igra 3 i igra 4.
Svako popunjeno  polje za igru predstavlja jednu igru.
Na jednom listiću mogu se odigrati i igre s pojedinačnim (dalje: jednostavna igra) i igre sa sistemskim odigravanjem kombinacija (dalje: sistemska igra).
Za odigravanje jednostavne igre igrač treba označiti :
- brojeve u skupnom polju koje igrač želi odigrati i to najmanje 1 do najviše 10 brojeva iz grupe  brojeva od 1 do 80
- jedan od kvadratića u rubrici  «Keno igra» s otisnutim brojevima od 1 do 10, koji odgovara broju odabranih brojeva u skupnom polju
- jedan ili više kvadratića u rubrici  «Cijena kombinacije»  za označavanje cijene  kombinacije, odnosno igre.
Za odigravanje sistemske igre igrač treba označiti:
- brojeve u skupnom polju koje želi odigrati i to najmanje dva do najviše dvanaest brojeva
- jedan od kvadratića u rubrici  «Keno igra» sa otisnutim brojevima od 1 do 10 koji je najmanje za jedan broj manji od broja odabranih brojeva u skupnom polju
npr.: ako igrač želi odigrati sistem od 10 brojeva u Keno igri 5, u rubrici «Keno igra» znakom X označiti će kvadratić sa otisnutim brojem 5, a u skupnom polju 10 brojeva. Tako će igrač odigrati sve moguće kombinacije od pet brojeva koje se mogu složiti od odigranih deset  (ukupno 252 kombinacije)
- jedan ili više kvadratića u rubrici  «Cijena kombinacije» za označavanje cijene jedne kombinacije.
Odabrane igre moguće je odigrati za više izvlačenja unaprijed (pretplata).           

Primanje uplata putem interneta
 
Članak 10.
Za sudjelovanje u igri Keno putem interneta, igrač se mora registrirati kod priređivača na način kako je to opisano u Općim pravilima Internet sudjelovanja, prihvatiti ista i uplatiti novčana sredstva na svoj virtualni račun (dalje HL račun) za pokriće uplate igre.
Svaki registrirani igrač dobiva jedinstveni 9-znamenkasti identifikacijski broj.
Uplate za sudjelovanje u igri Keno putem interneta primaju se isključivo na Internet stranici priređivača putem ON-LINE sustava, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje i potvrdom uplate odabranih brojeva.
Pri uplati igre putem interneta igraču su na raspolaganju različite opcije odabira pojedinačnih i sistemskih kombinacija, slučajnog odabira brojeva (QP), prethodno spremljenih ili već odigranih listića i pretplate. Putem interneta može se odigrati samo jedna igra prije potvrde uplate.            

Primanje uplata putem samoposlužnog terminala
 
Uplate za sudjelovanje u igri Keno pomoću samoposlužnog terminala primaju se putem ON-LINE sustava, u sklopu objekata u kojima se isti nalazi, bez prisustva predstavnika priređivača, na način da igrač samostalno odabire ponuđene opcije za odigravanje, potvrđuje uplatu odabranih brojeva i vrši uplatu sredstava.   

PODRUČJE NA KOJEM SE IGRA PRIREĐUJE
 
Članak 11.
Igra Keno priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 

Članak 12.
Pomoćni listić se popunjava kemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja, odnosno tako da znak «X» ne prijeđe okvir kvadratića u pojedinom polju, i time dovede u sumnju kojem broju znak «X» pripada. 
Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri.
           
Članak 13.
Primanje uplate na uplatnom mjestu počinje popunjavanjem i očitavanjem pomoćnog listića ili unosom koda unaprijed pripremljenog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja u centralnom sustavu priređivača, te izdavanjem potvrde o uplati.
             
Potvrda o uplati
 
Članak 14.
Potvrda o uplati je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Potvrda o uplati sudjeluje u onom izvlačenju igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
Ako postoje neslaganja između kombinacija ispisanih brojeva na potvrdi o uplati s onima koji su zapisani u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci.
Opis potvrde o uplati (odozgo prema dolje):
- "Hrvatska Lutrija d.o.o.",
- adresa priređivača,
- osobni identifikacijski broj i žiro-račun priređivača,
- telefon i internet adresa priređivača,
- tekst „Potvrda o uplati“,
- "Keno“,
- broj izvlačenja,
- uplatni broj,
- SMS kod (jedinstveni kod za provjeru dobitnosti potvrde)
- datum i vrijeme izvlačenja,
- po pojedinoj igri:
Keno igra: broj (vrsta Keno igre)
odabrani brojevi
broj odabranih brojeva
broj kombinacija
cijena kombinacije
ukupna cijena igre,
najveći mogući dobitak igre,
- ukupna cijena          
- šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
- kontrolni kod (u obliku brojeva i barcoda).
 
Potvrda o uplati može sadržavati i druge informacije.
 
Elektronička potvrda o uplati– e-potvrda
 
Članak 15.
E-potvrda je elektronički zapis potvrde o uplati koja se nalazi na virtualnom računu igrača (HL račun) u centralnom sustavu priređivača i označena je identifikacijskim brojem igrača. E-potvrda je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri onih igrača koji u istoj sudjeluju putem interneta.
E-potvrda sudjeluje u onom kolu igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivom mediju.
U e-potvrdi osim podataka koji se nalaze na potvrdi o uplati iz članka 14. nalazi se i 9-znamenkasti identifikacijski broj igrača 
  
Članak 16.
Igrač u igri Keno na uplatnom mjestu dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu o uplati. U protivnom, naknadni prigovori ne važe.
Za uplatu putem interneta igrač mora izvršiti dvostruku potvrdu željene transakcije uplate igre. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.
           
Članak 17.
Priređivač je dužan zapise na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu u sjedištu u Zagrebu.

POJEDINAČNA CIJENA KOMBINACIJE IGRE
 
Članak 18.
Cijena jedne kombinacije za sudjelovanje u pojedinom izvlačenju igre Keno, ovisno o odabiru igrača i igri Keno, iznosi:
u igri Keno 10 i Keno 9 od 1,00 kn do 20,00 kn
u igri Keno 8 od 1,00 kn do 40,00 kn
u igri Keno 7, Keno 6, Keno 5, Keno 4, Keno 3, Keno 2 i Keno 1 od 1,00 kn do 100,00 kn.  

VISINA FONDA, VRSTE I MOGUĆI IZNOSI DOBITAKA POJEDINOG IZVLAČENJA IGRE  

Ukupna vrijednost uplate pojedinog izvlačenja i pojedinog kola
 
Članak 19.
Igra Keno priređuje se po kolima. Jedno kolo čini 100 uzastopnih izvlačenja.
Uplatu pojedinog izvlačenja igre Keno čini iznos primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju za to izvlačenje, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplata iz st.2 ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije igre Keno.
Uplatu pojedinog kola igre Keno čini zbroj iznosa primljenih uplata sukladno zapisima na neizbrisivim medijima svih izvlačenja tog kola, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
 
Visina fonda dobitaka
 
Članak 20.
Fond dobitaka pojedinog kola  igre Keno utvrđuje se od osnovice koju čini ukupna vrijednost uplata iz  čl. 19. ovih Pravila.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Keno iznosit će 50% osnovice iz st. 1. ovog
članka.
Ukoliko ukupnim iznosom dobitaka po izvlačenjima jednog kola nije ispunjen uvjet iz prethodnog stavka Priređivač će preostali, neraspoređeni dio fonda dobitaka prenijeti u fond dobitaka prethodnih ili sljedećih kola.
Ako u pojedinom kolu u fondu dobitaka nije prikupljeno dovoljno sredstava za podmirenje ukupnog iznosa dobitaka u tom kolu, priređivač će koristiti sredstva kumulirana iz prethodnih ili na teret budućih kola sukladno st. 3. ovog članka. 
  
Vrste dobitaka
 
Članak 21.
U igri Keno postoje slijedeće vrste dobitaka:
- za Keno igru 10: deset, devet, osam, sedam, šest, pet i ništa pogođenih brojeva,
- za Keno igru 9: devet, osam, sedam, šest, pet i ništa pogođenih brojeva,
- za Keno igru 8: osam, sedam, šest, pet, četiri i ništa pogođenih brojeva,
- za Keno igru 7: sedam, šest, pet, četiri i ništa pogođenih brojeva,
- za Keno igru 6: šest, pet, četiri i ništa pogođenih brojeva,
- za Keno igru 5: pet, četiri i tri pogođena broja,
- za Keno igru 4: četiri i tri pogođena broja,
- za Keno igru 3: tri i dva pogođena broja,
- za Keno igru 2: dva pogođena broja,
- za Keno igru 1: jedan pogođeni broj.
 
Članak 22.
U svim vrstama igre Keno, osim u igrama Keno2 i Keno1, igrač ostvaruje dobitak i u slučaju kad ne pogodi sve odabrane brojeve.
U vrstama igre Keno 10, Keno 9, Keno 8, Keno 7 i Keno 6, igrač ostvaruje povrat uloga u slučaju kad ne pogodi niti jedan odabrani broj.
Pri tome vrijedi pravilo da se u jednoj kombinaciji može ostvariti samo jedan od mogućih dobitaka jer ostvareni viši  dobitak isključuje niži dobitak u istoj kombinaciji.
Iznos dobitaka poznat je unaprijed i jednak je umnošku cijene kombinacije i koeficijenta ostvarenog dobitka.
Iznimno iznos dobitaka može biti umanjen, u slučaju iz čl. 24. ovih Pravila.
 
Članak 23.
Prikaz dobitaka i njima pripadajućih koeficijenata po vrstama igre Keno dan je u slijedećoj tablici:


 

 

 
Odigrano brojeva
 

 

 

 

 

 

 

Pogođeno brojeva

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

100.000

   
 

 

 

 

 

 

 

9

10.000

40.000


 

 

 

 

 

 

 

 

8

500

2.000

20.000


 

 

 

 

 

 

 

7

20

200

350

4.000
 

 

 

 

 

 

6

10

14

30

80

500


 

 

 

 

 

5

2

3

4

8

25

200


 

 

 

 

4

 
 

1

2

5

13

50


 

 

 

3

 
 

 

 

 

2

7

13


 

 

2

 
 

 

 

 

 

 

2

7,5


 

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

1

1

1


 

 

 

 

 


Tumačenje tablice – primjer:
Ukoliko igrač u igri Keno 10 odabere cijenu kombinacije od 20,00 kuna može ostvariti po kombinaciji jedan od slijedećih dobitaka:
- deset pogođenih brojeva - dobitak bi iznosio 2.000.000,00 kn (20x100.000)
- devet pogođenih brojeva- dobitak bi iznosio 200.000,00 kn (20x10.000)
- osam pogođenih brojeva - dobitak bi iznosio 10.000,00 kn (20x500)
- sedam pogođenih brojeva- dobitak bi iznosio 400,00 kn (20x20)
- šest pogođenih brojeva - dobitak bi iznosio 200,00 kn (20x10)
- pet pogođenih brojeva - dobitak bi iznosio 40,00 kn (20x2)
- ništa pogođenih brojeva dobitak bi iznosio 20,00 kn(20x1).
Prazna polja u prethodnoj tablici označavaju rezultate igre za koje nema dobitaka.
 
Članak 24.
Ukoliko ukupni iznos svih dobitaka za vrstu dobitka 10 (deset pogođenih brojeva) u Keno igri 10 premaši 2.000.000,00 kn svi takvi dobici se preračunavaju proporcionalno, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 2.000.000,00 kn (dobitak za isplatu = cijena kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 2.000.000,00 / ukupni iznos svih ostvarenih dobitaka za tu vrstu dobitka X  koeficijent dobitka).
Ukoliko ukupni iznos svih dobitaka unutar iste vrste dobitka, osim dobitaka iz prethodnog stavka, premaši 800.000,00 kn svi takvi dobici se preračunavaju proporcionalno, tako da ukupni iznos svih takvih dobitaka iznosi 800.000,00 kn (dobitak za isplatu = cijena kombinacije X preračunati koeficijent, gdje je preračunati koeficijent = 800.000,00 / ukupni iznos svih ostvarenih dobitaka za tu vrstu dobitka X  koeficijent dobitka). 

KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 

Članak 25.
Uplate za sudjelovanje u igri Keno primaju se najkasnije do roka određenog posebnom odlukom priređivača.
O krajnjem roku za primanje uplata priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem pisane obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima i na Internet stranici priređivača.
Uplata se može primati i pretplatom za više izvlačenja unaprijed. U slučaju kada je igrač igru Keno uplatio za više izvlačenja unaprijed tj. putem pretplate, a Priređivač je tijekom trajanja iste donio izmjene i dopune pravila igre Keno ili nova pravila iste igre, smatra se da igrač navedene akte automatizmom prihvaća ukoliko odredbe istih ne idu na njegovu štetu. 

NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA 

Način isplate
 
Članak 26.
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima:
- Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
- Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima  isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
 
Članak 27.
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati.
Dobitna potvrda o uplati je ona čija se dobitnost utvrdi provjerom putem ON-LINE sustava.
Uz predaju potvrde o uplati, radi provjere punoljetnosti, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu.
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko je iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.

Članak 28.

Za uplatu primljenu putem interneta:
- Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak.
- Isplaćeni dobitak odmah se umanjuje za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu
- Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
Članak 29.
Na dobitke ostvarene u igri Keno dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama.

Rok isplate
 

Članak 30.
Isplate dobitaka obavljaju se (počinju) u pravilu po objavi izvješća o rezultatima izvlačenja, a najkasnije deseti  dan od dana izvlačenja.
Isplata dobitaka obavlja se (zastarijeva) u roku od 60 dana od dana objavljivanja izvješća o rezultatima igre.  Neisplaćeni dobici
 
Članak 31.
Nakon isteka roka iz članka 30. ovih Pravila za posljednje 100. izvlačenje pojedinog kola igre Keno, Povjerenstvo iz članka 19. cit. Zakona utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.

Priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka iz st. 1. ovog članka prenijeti u neko od prethodnih ili sljedećih kola igre Keno  ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.

GLAVA III.
             

NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA
 
Izvlačenje dobitaka
 
Članak 32.
Izvlačenje dobitnih brojeva igre Keno obavlja se putem generatora slučajnih brojeva (dalje GSB).
Zahtjev za generiranje izvlačenja brojeva putem GSB-a, ovjerava se vremenskim žigom prije samog izvlačenja. Vremenski žig i elektronički potpis izdaje FINA TSA (Time Stamp Authority), kao davatelj usluge javne vremenske ovjere.
Izvučeni brojevi GSB elektronički su potpisani od strane GSB.
Izvlačenje se obavlja u Zagrebu, dva puta dnevno.
Zapisnik o izvlačenju (sukladno čl.15. cit. Zakona)  generira se iz računala i sadrži uz ostalo informaciju o  vremenu, generiranju zahtjeva i elektroničkim potpisima.
U slučaju nemogućnosti održavanja izvlačenja u predviđenom terminu zbog tehničkih problema, priređivač radi otklanjanja istih, zadržava pravo izvlačenje pomoću GSB-a odgoditi do 30 minuta. Ukoliko i nakon 30 minuta nije moguće obaviti izvlačenje putem GSB-a Izvlačenje će se obaviti najkasnije u roku 48 sati od vremena predviđenog za izvlačenje. Odgođeno izvlačenje obavlja se prvenstveno putem GSB, a ako to nije moguće putem lutrijskog bubnja, a ako niti to nije moguće pristupa se ručnom izvlačenju. 
Izvlačenje putem lutrijskog bubnja ili ručno izvlačenje, obavlja se na način da se izvlače kuglice s brojevima sukladno čl.7. ovih Pravila, pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.
U slučaju ručnog izvlačenja, prije početka istog, Povjerenstvo imenuje/odabire osobu zaduženu za obavljanje pojedinih radnji tijekom izvlačenja. Ručno izvlačenje brojeva obavlja se tako da odabrana osoba pod nadzorom predsjednika Povjerenstva sa postolja na kojem se nalazi 80 kuglica s brojevima uzme iste (sve ili samo neizvučene kuglice sa pripadajućim brojevima, ovisno o trenutku kvara GSB-a ili bubnja) te ih stavlja u prozirnu posudu namijenjenu za ručno izvlačenje. Prije početka izvlačenja brojeva, vjerodostojnosti radi, odabranoj osobi stavlja se neprozirni povez preko očiju, nakon čega ta osoba rukom nakratko miješa kuglice s brojevima. Zatim, ta osoba rukom izvlači jednu kuglicu s brojem, pokazuje je Povjerenstvu, te predaje Predsjedniku Povjerenstva koji javno priopćava tako izvučeni broj. Broj se smatra izvučenim kada ga odabrana osoba izvuče iz posude i pokaže Povjerenstvu. Sve tako izvučene kuglice s brojevima odlažu se na posebno, za to određeno mjesto. Postupak izvlačenja se nastavlja dok se ne izvuče svih 20 brojeva. Izvučena kuglica s brojem ne sudjeluje ponovo u izvlačenju. Radi razlikovanja kuglice s otisnutim brojem 6 od kuglice s otisnutim brojem 9  ispod svakog broja mora biti otisnut znak. Tako je, u pravilu, ispod broja 6 otisnuta točka, a ispod broja 9 otisnuta crtica. Radi razlikovanja kuglice sa brojem  68 i 89, ispod svakog broja mora biti otisnut znak, u pravilu crtica.
Rad Povjerenstva se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
O tijeku izvlačenja pomoću lutrijskog bubnja ili ručnog izvlačenja vodi se zapisnik, (sukladno čl.15 cit. Zakona), a potpisuju ga nazočni članovi Povjerenstva, operateri izvlačenja, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik. 
  
Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 33.
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi priređivač. 
 
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA, VRSTE DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 34.
Izvješće o postotku fonda dobitaka pojedinog kola igre Keno objavljuje se unaprijed ovim Pravilima. Iznos obveze izdvajanja u fond dobitaka po pojedinom izvlačenju objavljuje se javno, prije početka izvlačenja.
 
Članak 35.
Izvješće o rezultatima igre - utvrđenim dobicima pojedinog izvlačenja sadrži najmanje ove podatke:
- broj kola,
- redni broj izvlačenja , datum i vrijeme izvlačenja,
- rezultate izvlačenja
- iznos uplate i iznos obveze izdvajanja u fond dobitaka,
- broj dobitaka i ukupni iznos dobitaka,
Izvješće o rezultatima igre - utvrđenim dobicima pojedinog izvlačenja igre Keno priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivača, te na prodajnim mjestima odnosno samoposlužnim terminalima priređivača u pravilu idućeg dana.
Konačno izvješće o rezultatima pojedinog kola igre Keno priređivač će objavljivati javno, na internet stranicama priređivač, te na prodajnim mjestima u pravilu dva dana po završetku kola.
Izvješća ovjerava Uprava priređivača.
 
GLAVA IV.                        

NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 

Članak 36.
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.
 
Članak 37.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača..
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Keno priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.
 
GLAVA V.                           

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 38.
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje.            

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 39.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju sukladno odredbama važećih poreznih propisa.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Keno, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 40.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri Keno, mjesno i stvarno je nadležan Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 41.
Ova Pravila stupaju na snagu danom javnog objavljivanja, a primjenjuju se od 23.04.2016. godine u 14:30 sati, sukladno članku 10. i 11. Zakona o igrama na sreću .
Stupanjem  na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila lutrijske igre na sreću Keno, rješenje klasa: UP/I-461-01/14-01/211, ur. broj: 513-07-21-01/14-2 od 28. ožujka 2014.  godine te Izmjene i dopune Pravila lutrijske igre na sreću Keno klasa: UP/I-460-02/16-01/157, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 21.03.2016. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
                                                                                              član Uprave
                                                                                              Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstva financija RH, rješenjem  klasa: 
UP/I-461-01/16-01/43, ur. broj: 513-07-21-01/16-3 od 18. travnja 2016.  godine.