Pravila

 
 

Na osnovi članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 31.03.2014. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU TOTO 13

GLAVA I. 
   
TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću Toto 13.
 
Članak 2.
Lutrijska igra na sreću Toto 13 (dalje: igra Toto 13) je igra čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja, igra s pogađanjem dobitne kombinacije u kojoj je unaprijed utvrđena visina fonda dobitaka.
 
Članak 3.
Za obveze prema sudionicima, priređivač odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka igre Toto 13 jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4.
Ova Pravila jesu isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri Toto 13 .
Ugovor iz st. 1. zaključuje se između Hrvatske Lutrije d.o.o. (dalje: priređivač) i sudionika (dalje: igrač) na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom popunjavanja pomoćnog listića igre Toto 13 i uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi igre Toto 13.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane. 
  
Članak 5.
Igračem u igri Toto 13 smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl.  4. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati (dalje: potvrda), pod uvjetom da je njen sadržaj zapisan na neizbrisivi medij prije početka odigravanja utakmica natjecateljskih parova toga kola, te da su kompjuterski ispis na potvrdi i zapis na neizbrisivom mediju istovjetni.
Fizička osoba mlađa od  18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti prilikom uplate pojedine igre, sudionik je dužan, na zahtjev osobe koja obavlja prodaju, predati joj na uvid važeću osobnu ispravu.
 
Članak 6.
Raspored natjecateljskih parova  za svako kolo igre Toto 13 s oznakom kola i datumom igranja nogometnih natjecanja priređivač objavljuje javno,na svojim internetskim stranicama.
Raspored natjecateljskih parova određuje priređivač. 
  
GLAVA II. 
  
NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.
Igra Toto 13 priređuje se trajno, po kolima, u pravilu dva puta tjedno, ako za to postoje uvjeti (odgovarajući broj natjecateljskih parova).
U svakom kolu igre Toto 13 prognozira se dobitna kombinacija koja nastaje kao posljedica  rezultata odigranih nogometnih utakmica trinaest natjecateljskih parova (čl. 26. ovih Pravila).
 
Članak 8.
Uplate za sudjelovanje u igri Toto 13 primaju se isključivo putem ON-LINE sustava, očitavanjem popunjenog pomoćnog listića. 
  
Pomoćni listić
 
Članak 9.
Pri uplati rabe se dvije vrste pomoćnih listića: pomoćni jednostavni listić za pojedinačno odigravanje kombinacija i pomoćni sistemski listić.
 
a/ Na pomoćnom jednostavnom listiću nalazi se osam ili deset skupnih polja.
Skupno polje sačinjava trinaest redova sa po tri kvadratića na kojima su upisani brojevi 1, 0 ili 2.
Svako popunjeno skupno polje predstavlja jednu kombinaciju.
U pojedinoj kombinaciji igrač pogađa rezultat (tip) odigranih nogometnih utakmica trinaest natjecateljskih parova tako da u svakom redu pojedinog skupnog polja znakom "X" označava samo po jedan broj: ili 1, ili 0, ili 2 (tip).
Pobjeda prvog natjecatelja prognozira se označavanjem broja 1, pobjeda drugog natjecatelja prognozira se označavanjem broja 2, a neodlučan rezultat označavanjem broja 0, sukladno rasporedu natjecateljskih parova koje objavljuje priređivač za određeno kolo.
Na jednom pomoćnom jednostavnom listiću mogu se popuniti najmanje dvije a najviše deset kombinacija.
Iznimno, u promidžbene svrhe, priređivač može posebnom odlukom odobriti odigravanje jedne kombinacije na pomoćnom jednostavnom listiću.
 
b/ Na pomoćnom sistemskom listiću nalazi se samo jedno skupno polje za prognoziranje rezultata (tipova) svih trinaest natjecateljskih parova i određivanje varijante punog sistema i kontrolni niz od trideset i šest kvadratića sa upisanim brojevima: 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972 i 1024, koji označavaju koliko je kombinacija obilježeno u skupnom polju.
 
Pomoćni sistemski listić popunjava se na slijedeći način:
-  za izabrani natjecateljski par, u odgovarajućem redu skupnog polja, označava se ili
   broj 1, ili 0, ili 2 (fiksni znak),                          
-  za izabrani natjecateljski par, u odgovarajućem redu skupnog polja, označavaju se
   brojevi 1-0, ili 0-2 ili 1-2 (dvoznak)
-  za izabrani natjecateljski par, u odgovarajućem redu skupnog polja, označavaju se
   brojevi 1, 0 i 2 (troznak).   
Označeni brojevi u skupnom polju moraju odgovarati označenom broju u nizu kvadratića koji predstavlja broj kombinacija odigrane varijante punog sistema.
Na obje vrste pomoćnih listića (jednostavnom i sistemskom) s desne strane, nalaze se kvadratići za sudjelovanje u igri Joker. 
  
PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA
 
Članak 10.
Igra Toto 13 priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama. 
  
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 11.
Pomoćni listić se popunjava kemijskom olovkom, bez ispravljanja i nepravilnog označavanja, odnosno tako da znak “x” ne prijeđe okvir predviđenog polja i time dovede u sumnju kojem broju znak “x” pripada.
Pomoćni listić je isključivo pomoćno sredstvo i ne može poslužiti kao dokaz za sudjelovanje u igri. 
  
Članak 12.
Primanje uplate počinje popunjavanjem i očitavanjem pomoćnog listića, a završava zapisom njegovog popunjenog sadržaja u centralnom sustavu priređivača, te izdavanjem potvrde o uplati. 
  
Potvrda o uplati
 
Članak 13.
Potvrda o uplati je isključivi dokaz za sudjelovanje u igri.
Potvrda o uplati sudjeluje u onom kolu  igre za koje je njen računalni ispis zapisan na neizbrisivi medij.
Potvrda o uplati je računalni ispis na vrpci.
Opis potvrde o uplati (gledajući odozgo prema dolje):
-  Hrvatska Lutrija d.o.o. (skraćeni naziv priređivača),
-  adresa priređivača,
-  osobni identifikacijski broj i žiro račun priređivača,
-  telefon i internet adresa priređivača,
-  Toto 13, broj tekućeg kola,
 - uplatni broj,
-  tekst "Kombinacije" i ispis odigranih kombinacija,
-  tekst "Joker broj", šesteroznamenkasti broj s troznamenkastim predbrojem, datum 
   izvlačenja «Joker broja», ako je uplaćena ta igra,
-  tekst "Iznos" i ukupni iznos uplate u kn,
-  šifra prodajnog mjesta, datum i vrijeme uplate,
-  kontrolni kod,
Potvrda može sadržavati i druge informacije. 
  
Članak 14.
Igrač u igri Toto 13 dužan je odmah nakon uplate provjeriti potvrdu.
U protivnom, naknadni prigovori ne važe. 
  
POJEDINAČNA CIJENA KOMBINACIJE
 
Članak 15.
Cijena jedne kombinacije za sudjelovanje u igri Toto 13 u jednom kolu iznosi 2,00  kune. 
  
VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA POJEDINOG KOLA IGRE
 
Članak 16.
Uplatu pojedinog kola igre Toto 13 čini ukupna vrijednost primljenih uplata sukladno zapisu na neizbrisivom mediju, pravovremeno (prije početka odigravanja nogometnih utakmica natjecateljskih parova određenog kola igre Toto 13) pohranjenom u riznicu priređivača, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
 
Članak 17.
Fond dobitaka pojedinog kola igre Toto 13 utvrđuje se od osnovice koju čini uplata iz članka 16. ovih Pravila.
Fond dobitaka u pojedinom kolu igre Toto 13 iznosi 50 % osnovice iz st.1. ovog članka.
 
Članak 18.
U igri Toto 13 postoje dvije vrste dobitaka:
1. dobitak prve vrste
- ako je na potvrdi u pojedinoj kombinaciji pogođeno svih trinaest (tipova)
   rezultata ("trinaestica")
2. dobitak druge vrste
- ako je na potvrdi, u pojedinoj kombinaciji pogođeno dvanaest (tipova)
   rezultata ("dvanaestica")
 
Članak 19.
Fond dobitaka dijeli se na ove omjere:
- na dobitak sa 13 pogodaka (dobitak prve vrste)    - 40%
- na dobitak sa 12 pogodaka (dobitak druge vrste)  - 60%
Priređivač može posebnom odlukom povećati dobitak prve vrste (jamčeni JACK POT).
Iznos pojedinog dobitka utvrđuje se tako da se dio fonda dobitaka namijenjen za tu vrstu dobitaka podijeli ukupnim brojem dobitaka te vrste.
Izuzetno, ako je dobitak niže vrste veći od dobitka više vrste, ti se fondovi zbrajaju i dijele s ukupnim brojem dobitaka niže i više vrste.
 
Članak 20.
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak "trinaestica", tada se fond dobitaka za "trinaesticu" prenosi u cijelosti u sljedeće kolo.
Ako u pojedinom kolu nije utvrđen dobitak "dvanaestica", tada se fond dobitaka za drugu vrstu dobitka raspoređuje na prvu nižu pogođenu kombinaciju tipova (11, 10, 9…).
U jednoj kombinaciji moguće je ostvariti samo jednu vrstu dobitka, s time da dobitak više vrste isključuje dobitak niže vrste. 
  
KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 21.
Uplate za sudjelovanje u igri Toto 13 primaju se do roka određenog posebnom odlukom priređivača.
O krajnjem roku za primanje uplate, priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima. 
  
NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA
 
Način isplate
 
Članak 22.
 Isplata u iznosu do 20.000,00 kn po pojedinačnom dobitku obavlja se u pravilu  na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena.
Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po pojedinačnom dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Na dobitke ostvarene u igri TOTO 13 dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama.
 
Članak 23.
Pri isplati dobitka, igrač je dužan predati potvrdu.
Dobitna potvrda je ona za koju seprovjerom putem ON-LINE sustava utvrdi da je dobitna.
Uz predaju potvrde, dobitnik je dužan predati na uvid osobnu ispravu osobi koja obavlja isplatu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).
 
Rok isplate
 
Članak 24.
Isplate dobitaka obavljaju se u pravilu dan nakon utvrđivanja dobitne kombinacije (čl. 26. ovih Pravila) određenog kola igre Toto 13.
Isplate dobitaka obavljaju se (zastarijevaju) u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre iz čl. 30. ovih Pravila.  
 
Neisplaćeni dobici

Članak 25.

Nakon isteka roka iz članka 24. ovih Pravila, Povjerenstvo za utvrđivanje neisplaćenih dobitaka iz članka 19. cit. Zakona, utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sačinjava zapisnik.
Ako dobitnik ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od slijedećih kola igre Toto 13 ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama. 
  
GLAVA III. 
  
NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITNE KOMBINACIJE I DOBITAKA 
  
Utvrđivanje dobitne kombinacije
 
Članak 26.
Dobitna kombinacija se utvrđuje na osnovi rezultata regularno završenih utakmica nogometnih klubova koji čine natjecateljske parove određenog kola.
Na temelju tako utvrđene dobitne kombinacije utvrđuju se dobici.
Iznimno, važe rezultati prvih poluvremena nogometnih utakmica ako je tako priređivač odredio na natjecateljskim parovima.
Promjena rezultata (tipa) nakon završenih nogometnih utakmica ne važi prilikom utvrđivanja dobitne kombinacije u slijedećim slučajevima: produžeci, izvođenje jedanaesteraca i slično. Objavljeni raspored natjecateljskih parova ne mijenja se bez obzira na promjenu igrališta ili mjesta odigravanja nogometnih utakmica.
Punovažni su rezultati nogometnih utakmica koje su održane u vremenskom razdoblju označenom na rasporedu natjecateljskih parova, koje je odredio priređivač.
 
Članak 27.
Iznimno, postignuti rezultati utakmica nisu punovažni u slijedećim slučajevima:
-  ako su utakmice odigrane prije dana označenog na rasporedu natjecateljskih parova za  
   određeno kolo ili su započele prije prestanka primanja uplate za to kolo,
-  ako utakmice nisu odigrane ili završene onog dana koji je označen na rasporedu.
Tipovi utakmica čiji rezultati nisu punovažni u smislu stavka 1. ovog članka utvrđuju se ždrijebom. Ždrijebanje se obavlja pod kontrolom Povjerenstva koje imenuje priređivač.
Ždrijebanje je javno na mjestu i u vrijeme koje odredi priređivač, a obavlja se pomoću bubnja i deset loptica na kojima su otisnuti brojevi 1, 0 ili 2. Omjer loptica s brojevima 1, 0 ili 2 određuje se prema tablici postotka vjerojatnosti ishoda pogodaka koje objavljuje priređivač na svojim internetskim stranicama, za određeno kolo.
Ukoliko u jednom kolu ima više od 50% utakmica čiji rezultati nisu punovažni sukladno st.1. ovog članka, kolo se poništava, a uplate za to kolo vraćaju se igračima na osnovu predane potvrde o uplati.

Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 28.
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana.
Članove Povjerenstva imenuje priređivač.
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim pravilnikom kojeg donosi priređivač. 
  
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 29.
Neslužbeno izvješće o iznosu fonda dobitaka, rezultatima i tipovima natjecateljskih parova, te broju i iznosu dobitaka po vrstama pojedinog kola igre Toto 13, u pravilu se objavljuje dan nakon utvrđivanja dobitne kombinacije  određenog kola igre Toto 13 na   internet stranicama i prodajnim mjestima priređivača. 
  
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 30.
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
-   redni broj i datum održavanja kola,
-   rezultate utakmica,
-   iznos uplate i fond dobitaka,
-   broj dobitaka i iznos dobitka po vrstama,
-   rok isplate dobitaka,
-   rok zastare isplate dobitaka.
Konačno izvješće objavljuje se javno na internet stranicama priređivača, najkasnije u roku od 7 dana od dana utvrđivanja dobitne kombinacije (čl. 26. ovih Pravila) određenog kola igre Toto 13.
Konačno izvješće ovjerava Uprava priređivača. 
  
GLAVA IV. 
  
NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 31.
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.
 
Članak 32.
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri Toto 13 priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid. 
  
GLAVA V. 
  
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA POJEDINOG KOLA 
  
Članak 33.
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti
 mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje. 
  
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 34.
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju najmanje godinu dana, računajući od dana održavanja određenog kola.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Toto 13, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka. 
  
Članak 35.
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri  Toto 13, mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 36.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u dnevnom tisku, a primjenjuju se od 07.04.2014. godine, sukladno čl. 10. i 11. cit. Zakona .
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila lutrijske igre na sreću Toto 13, na koje je Ministarstvo financija dalo suglasnost, klasa: UP/I-461-01/10-01/5, Ur. broj: 513-07-21-07/10-2 od 27.01.2010. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Danijel Ferić 
član Uprave
Dražen Kovač, dipl. iur.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/14-01/13, ur. broj: 513-07-21-01/14-2 od 2. travnja 2014.  godine.