PRIGODNE LUTRIJE

Pravila IL-17 Božićna srećka

Na temelju članka 9 stavak 1 i 2, a u svezi članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 08.09.2011. godine, donijela  je

P  R  A  V  I  L  A
lutrijske igre na sreću
  INSTANT LUTRIJA IL-17 BOŽIĆNA SREĆKA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću BOŽIĆNA SREĆKA IL-17  (dalje: IL-17).

Članak 2.

Ova Pravila jesu isključivi zakonski i pravni osnov za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri IL-17 (čl. 13 cit. Zakona). 
Ugovor iz st. 1. ovog članka zaključuje se između Hrvatske Lutrije d.o.o. (u daljnjem tekstu: priređivač) i sudionika na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji sudionika, činom kupnje srećke,pod uvjetom da je sadržaj srećke istovjetan s podacima na neizbrisivom mediju pohranjenom kod priređivača te da je transakcija prodaje srećke zapisana u bazi podataka priređivača. 
Ova Pravila obvezuju ugovorne strane.

Članak  3.

Za obveze prema sudionicima, priređivač odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima.
Za isplatu dobitaka lutrije IL-17 jamči Republika Hrvatska.
 
2. NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE

Članak 4.

IL-17 je lutrijska igra na sreću s unaprijed utvrđenim dobicima i visinom fonda dobitaka, u kojoj sudionik  saznaje rezultat igre (dobitak):
- skidanjem emulzije s polja koje se sastoji od devet manjih polja (u daljem tekstu: polja)
- izvlačenjem dobitnog  broja (premija) putem lutrijskog bubnja.

Članak 5.

Početak prodaje IL-17 utvrđuje se s danom 19.10.2011. godine, a zaključenje prodaje obavit će se  31.12.2011. godine.
 
3. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI

Članak 6.

Sudionikom u igri IL-17 smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz čl. 2. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje srećku IL-17 (u svemu sukladno čl. 11. ovih Pravila), odnosno potvrdu o isplati instant dobitka srećke  IL-17 (sukladno čl. 21.).
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti prilikom kupnje srećke, sudionik je dužan, na zahtjev osobe koja obavlja prodaju, predati joj na uvid važeću osobnu ispravu.
Srećka/potvrda o isplati glasi na donositelja.
 
4. PODRUČJE  PRIREĐIVANJA IGRE

Članak 7.

Prodaja srećaka IL-17 obavljat će se na prodajnim mjestima priređivača i poslovnih subjekata s kojima Hrvatska Lutrija d.o.o. ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji, na području Republike Hrvatske.
 
5. POJEDINAČNA CIJENA SREĆKE

Članak 8.

Cijena pojedine srećke IL-17 je 10,00 kuna.
 
6. KOLIČINA I NOVČANA VRIJEDNOST EMISIJE SREĆAKA

Članak 9.

Emisija IL-17 iznosi 1.000.000 komada srećaka, numeriranih od 000000-999999.
Novčana vrijednost emisije srećaka IL-17 iznosi  10.000.000,00 kuna.
 
7. VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

Članak 10.

Ukupni fond dobitaka iznosi 77,82 % od izdane vrijednosti umanjene za naknadu za priređivanje lutrijskih igara ili 7.003.720,00  kuna, a iznos se dijeli na 1.000.001 dobitaka.

FOND DOBITKA PREMIJE

% od fonda dobitaka

Vjerojatnost dobitka 1:

1 x 500.000,00 = 500.000,00 kn

7,14

1.000.000


FOND INSTANT DOBITAKA

% od fonda dobitaka

Vjerojatnost dobitka 1:

2 X 50.000,00 = 100.000,00 kn

1,43

500.000

4 X 5.000,00 = 20.000,00 kn

0,29

250.000

8 X 500,00 = 4.000,00 kn

0,06

125.000

1.000 X 50,00 = 50.000,00 kn

0,71

1.000

8.986 X 20,00 =179.720,00 kn

2,57

111,3

50.000 X 15,00 = 750.000,00 kn

10,71

20

140.000 X 10,00 = 1.400.000,00 kn

19,99

7,1

800.000 X 5,00 = 4.000.000,00 kn

57,11

1,3

1.000.000 dobitaka u vrijednosti 6.503.720,00 kn

 

1


UKUPAN FOND DOBITAKA

% od fonda dobitaka

Vjerojatnost dobitka 1:

1.000.001 dobitaka u vrijednosti 7.003.720,00 kn

 

1


8. OPIS SREĆKE

Članak 11.

Svaka srećka IL-17 je pravokutnog oblika, dimenzije 152,4x90 mm (+/-1,5 mm). 
 
A. LICE SREĆKE

Na licu srećke je slika dječjeg crteža s božićnim ugođajem (više motiva).
Na licu srećke otisnuti su slijedeći podaci: iznos premije, marketinška poruka, naziv srećke, prodajni bar code,  sretni broj, skraćeni logotip priređivača i cijena srećke.
Na licu srećke je polje prekriveno emulzijom s otisnutim tekstom koji upućuje na skidanje emulzije; ispod emulzije nalazi se kvadrat sa devet polja, u svakom od devet polja otisnut je broj.
Osim toga, pod emulzijom je peteroznamenkasti PIN broj.
 
B. NALIČJE SREĆKE
 
Na poleđini srećke, tiskanoj u crno bijeloj boji, otisnuti su slijedeći podaci: logotip priređivača, naziv  srećke i oznaka serije, emisija srećaka, cijena, fond premije, fond instant dobitaka specificiran po kategorijama dobitaka, datum završnog  izvlačenja premije, rok isplate, EAN bar code, marketinške poruke, podatak o lokacijama isplate dobitaka, opis igre, naputak kako se ostvaruje premija.
 
9.  NAČIN PAKIRANJA I MIJEŠANJE DOBITAKA

Članak 12.

Uvjete za shemu miješanja dobitaka određuje Priređivač.
 
10. UTVRĐIVANJE DOBITAKA

Članak 13.

Izvlačenje dobitka premije IL-17 (500.000,00 kn) obavit će se putem lutrijskog bubnja, javno dana 09.01.2012. godine, a o vremenu i mjestu priređivač će sudionike izvijestiti naknadno.

Članak 14.

Izvlačenje dobitka premije obaviti će se javno pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.
Tehnikom izvlačenja brojeva rukuje ovlašteni radnik priređivača.

Članak 15.

O tijeku izvlačenja dobitka premije nazočno Povjerenstvo, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik vode zapisnik koji svi potpisuju.
Zapisnik iz stavka 1. priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana od dana obavljenog izvlačenja.

Članak 16.

Prije početka izvlačenja dobitka premije priređivač utvrđuje broj prodanih srećaka, te neprodane srećke poništava i pečati pred Povjerenstvom i osobama iz st. 1. čl. 15. ovih Pravila.

Članak 17.

Izvlačenje dobitka premije (500.000,00 kn) prema ovim Pravilima obavit će se tako da voditelj izvlačenja objavljuje postupak izvlačenja kao i način formiranja dobitne kombinacije.

Članak 18.

Dobitak premije se izvlači pomoću jednog lutrijskog bubnja koji sadrži kuglice označene brojevima od 0 do 9:
 
- prvi izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “jedinica“ dobitnog broja srećke (nakon izvučene znamenke kuglica se ponovo vraća u bubanj),
 
- drugi izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “desetica“ dobitnog broja srećke (nakon izvučene znamenke kuglica se ponovo vraća u bubanj),
 
- treći izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “stotica“ dobitnog broja srećke (nakon izvučene znamenke kuglica se ponovo vraća u bubanj),
 
- četvrti izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “tisućica“ dobitnog broja srećke (nakon izvučene znamenke kuglica se ponovo vraća u bubanj),
 
- peti izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “desettisućica“ dobitnog broja srećke (nakon izvučene znamenke kuglica se ponovo vraća u bubanj),
 
- šesti izvučeni broj iz bubnja predstavlja znamenku “stotisućica“ dobitnog broja srećke,
 
- izuzetno, broj 1 000 000 određen je kada je svih šest izvučenih znamenki - nula (000 000).

Članak 19.

Dobitak premije 500.000,00 kn dobiva srećka čiji se sretni broj u cijelosti poklapa sa kombinacijom izvučenih znamenaka uz pomoć lutrijskog bubnja.

Članak 20.

Instant dobici utvrđuju se tako da se skidanjem emulzije otkriva devet polja.U svakom od devet polja otisnut je iznos (brojkom i slovima). Tri jednaka iznosa, u tri različita polja, znače odgovarajući dobitak.

Dobici se isplaćuju prema ovoj shemi:

tri polja s brojem 50.000

znače jedan dobitak od

50.000,00 kn

tri polja s brojem 5.000

znače jedan dobitak od

5.000,00 kn

tri polja s brojem 500

znače jedan dobitak od

500,00 kn

tri polja s brojem 50

znače jedan dobitak od

50,00 kn

tri polja s brojem 20

znače jedan dobitak od

20,00 kn

tri polja s brojem 15

znače jedan dobitak od

15,00 kn

tri polja s brojem 10

znače jedan dobitak od

10,00 kn

tri polja s brojem 5

znače jedan dobitak od

5,00 kn


Svaka transakcija prodaje i isplate srećke zapisuje se u bazu podataka priređivača.
Transakcija prodaje izvodi se na osnovu bar coda srećke.
Transakcija isplate izvodi se na osnovu  bar coda srećke te pripadajućeg PIN-a. Svaka transakcija prodaje ili isplate  moguća je samo za srećke evidentirane u 
bazi podataka priređivača.
Igrač nije dužan uzeti srećku na kojoj su vidljivi znaci oštećenja.
Igrač ima pravo na povrat nominalne vrijednosti kupljene srećke tj. 10,00 kuna ako srećka nije otisnuta u skladu s člankom 11. ovih Pravila.
 
11. NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA

Članak 21.

Pri isplati instant dobitaka sudionik je dužan predati priređivaču dobitnu srećku, te preuzeti potvrdu o isplati.
Dobitna srećka je ona srećka koja u potpunosti sadrži elemente navedene u članku 11. ovih Pravila tako da se nedvojbeno može utvrditi dobitak, te da je sadržaj srećke istovjetan s podacima zapisanim na neizbrisivom mediju priređivača.
Pri isplati dobitka premije srećke IL-17 sudionik je dužan predati priređivaču dobitnu potvrdu o isplati instant dobitka srećke IL-17 čiji je sadržaj istovjetan s podacima zapisanim na neizbrisivom mediju priređivača.
Potvrda o isplati iz st.3 ovog članka mora sadržavati logotip priređivača, podatke o priređivaču, tekst ”potvrda”, naziv srećke i oznaku serije (Božična srećka IL-17”), šesteroznamenkasti sretni broj, iznos dobitka, porez, iznos za isplatu, bar code broj, mjesto, datum i vrijeme isplate.
Ako postoje neslaganja između podataka na potvrdi o isplati s onima koji su zapisani na neizbrisivom mediju priređivača, važeći jest zapis na neizbrisivom mediju.
Dobitke  isplaćuju:
- prodajna mjesta Hrvatske Lutrije d.o.o. i poslovne suradnje  do  1.000,00 kuna
- sve dobitke blagajna Hrvatske Lutrije d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72 i središta prodajnih područja Hrvatske Lutrije d.o.o.

Članak 22.

Porez na dobitke od lutrijskih igara plaćaju fizičke osobe koje stječu dobitke, obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač.
Osnovica za obračun poreza na dobitke jest novčani iznos pojedinačnog dobitka sukladno članku 10. ovih Pravila.
Porez na dobitke plaća se po stopi od 15% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, a po stopi od 20% na dobitke iznad 500.000,00 kuna.

Članak 23.

Isplata  dobitaka obavlja se zaključno do 10.02.2012. godine.
Svi dobici registriranih prodanih srećaka, koji nisu isplaćeni do propisanog roka, smatraju se neisplaćenim dobicima.     
Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo koje imenuje priređivač utvrđuje koji dobici nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sačinjava zapisnik.
Zapisnik iz stavka 2. ovog članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od sedam dana , sukladno čl. 19. stavak 4. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09).

Članak 24.

Neprodane-poništene srećke IL-17 priređivač je dužan čuvati  do dana isteka roka isplate iz članka 23. stavak 1. ovih Pravila.
Nakon isteka roka čuvanja, sve srećke iz stavka 1. uništavaju se pod nadzorom Povjerenstva iz članka 23. ovih Pravila u daljnjem roku od 30 dana.
Iznimno, priređivač je dužan čuvati one srećke u svezi kojih je pokrenut sudski spor do pravomoćnog okončanja spora.
 
12. NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA

Članak 25.

Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri IL-17 priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.

Članak 26.

Ova pravila bit će objavljena javno, na internet stranici priređivača prije početka priređivanja igre.
 
13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Priređivanje lutrijske igre na sreću Božićna srećka IL-17 može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 28.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri IL-17 mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 29.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjivat će se od 19.10.2011. godine.

 

Hrvatska Lutrija d.o.o.
                                                                                                             predsjednica Uprave
 
                                                                                                          mr. Vesna Bakran

 

Ova Pravila odobrilo je Ministarstva financija RH, rješenjem klasa: UP/I461-01/11-01/29, ur. broj: 513-07-21-07/11-2 od 26. rujna 2011. godine.