Izmjene i dopune Pravila Joker

Na temelju članka 9. stavak 1 i 2 te članka 11. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 22. travnja 2020. godine, donijela  je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU JOKER

Članak 1.
U pravilima lutrijske igre na sreću Joker koja je odobrilo Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/18-01/79, ur. broj: 513-07-21-01/18-3 od 22. svibnja 2018. godine, u svim člancima mijenja se naziv lutrijske igre na sreću „Loto 6/45“ u novi naziv „Loto 6“, u odgovarajućem padežu. 
  
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune pravila lutrijske igre na sreću Joker stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 31.5.2020. g. u 18.30 sati.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ove Izmjene i dopune pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-461-01/20-01/67, ur. broj 513-07-21-01-20-2   od 7. svibnja 2020. godine.


Pravila

Na osnovi Članka 9. stavak 1 i 2, a u svezi Članaka 10-19 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 14.05.2018. godine, donijela je

PRAVILA LUTRIJSKE IGRE NA SREĆU JOKER

GLAVA I.                         

TEMELJNE ODREDBE
 
Članak 1.

 
Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje lutrijske igre JOKER, kao dodatne igre  lutrijskim igrama na sreću: Loto 6/45, Toto 13 i Loto 7.
Preduvjeti za sudjelovanje u igri JOKER putem interneta propisani su Općim pravilima sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta (dalje: Opća pravila  Internet sudjelovanja).
 
Članak 2.
 
Lutrijska igra na sreću JOKER (dalje: igra JOKER) je brojčana igra s izvlačenjem dobitnog šesteroznamenkastog broja putem naprave (bubnja), u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka.
 
Članak 3.
 
Za obveze prema sudionicima (dalje: igračima), Hrvatska Lutrija (dalje: priređivač) odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilima. 
Za isplatu dobitaka igre JOKER jamči Republika Hrvatska.
 
Članak 4. 
  
Uplata za igru „JOKER“ može se primati na uplatnim mjestima, putem interneta ili putem samoposlužnih terminala. 
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila jest mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sustavom priređivača (dalje: ON-LINE sustav) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača odigrati igru „JOKER“. 
Primanje uplata za igru „JOKER“ putem interneta vrši  se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa ON-LINE sustavom priređivača samostalno odigrati  igru.
Također, primanje uplata može se vršiti i putem samoposlužnih terminala koji su u stalnoj vezi sa sustavom priređivača, a mogu se nalaziti na uplatnim mjestima priređivača te na drugim lokacijama sukladno zakonskim i drugim propisima.
 
Članak 5.
 
Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri JOKER .
Na uplatnim mjestima ugovor iz st. 1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih u ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, na jedan od sljedećih načina:
a) popunjavanjem pomoćnog listića igre Loto 6/45, Toto 13, Loto 7 te dodatnim označavanjem riječi “DA” znakom “x” i uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati,
b) predajom nepopunjenog pomoćnog listića i slučajnim odabirom brojeva igre Loto 6/45 i igre Loto 7, te uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati,
c) slučajnim odabirom brojeva igre Loto 6/45 ili igre Loto 7 i Joker broja, te uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati.
d) odabirom ponuđenih opcija odigravanja iskazanih cijenom čija je struktura unaprijed određena od strane priređivača, a koje sadrže igru Loto 7 ili Loto 6/45, te uplatom iznosa ispisanog na izdanoj potvrdi o uplati. U ovom slučaju Joker broj generira se od strane računalnog programa priređivača.
Na samoposlužnim terminalima ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se između priređivača i igrača na osnovi prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, na način kao što je to regulirano odredbama Čl. 5. pravila lutrijskih igara na sreću Loto 6/45 i Loto 7 uz odabir ponuđenih opcija za odigravanje igre Joker kao dodatne igre lutrijskoj igri na sreću Loto 6/45 i Loto 7.
Za sudjelovanje u igri JOKER putem interneta ugovor iz st.1. zaključuje se između priređivača i igrača na osnovu prihvata Općih pravila Internet sudjelovanja, te prihvata općih uvjeta propisanih i sadržanih ovim Pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, odabirom ponuđenih opcija za odigravanje navedene igre, te potvrdom uplate odabrane kombinacije na Internet stranici priređivača.
Ova Pravila (opći uvjeti) obvezuju ugovorne strane.
 
Članak 6.
 
Potvrda u smislu ovih Pravila smatra se potvrda o uplati i njen identičan zapis u centralnom sustavu priređivača, kao i elektronička potvrda o uplati (dalje: e-potvrda).
Igračem u igri JOKER  smatra se osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz Čl. 5. ovih Pravila, u dokaz čega posjeduje potvrdu o uplati ako je svoju igru uplatila na uplatnom mjestu kao i putem samoposlužnog terminala ili u čijoj je e-potvrdi zapisan njegov (igračev) identifikacijski broj, pod uvjetom da je sadržaj potvrde zapisan na neizbrisivi medij prije izvlačenja brojeva dobitne kombinacije, tj. da su računalni ispis na potvrdi o uplati i zapis na neizbrisivom mediju identični.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu. 
  
GLAVA II.

NAZIV, OPIS I VRIJEME TRAJANJA IGRE
 
Članak 7.

 
U igri JOKER pogađa se dobitni šesteroznamenkasti broj pod nazivom "Joker broj", dobiven izvlačenjem prvih šest brojeva pojedinog kola u igri Loto 6/45, odnosno prvih šest brojeva u igri Loto 7.
 
Članak 8.
 
Igra JOKER priređuje se trajno po kolima, u pravilu četiri puta tjedno i to nedjeljom (dalje: KOLO NEDJELJOM), srijedom (dalje: KOLO SRIJEDOM), četvrtkom (dalje: KOLO ČETVRTKOM) i subotom (dalje: KOLO SUBOTOM).
 
Članak 9.
 
Izvlačenje brojeva za KOLO NEDJELJOM obavlja se nedjeljom, istovremeno s izvlačenjem brojeva igre Loto 6/45, na način da Joker broj čine jedinice prvih šest po redoslijedu izvučenih brojeva (npr.: ako je izvučen broj 27, računa se broj 7; ako je izvučen broj 1, računa se broj 1).
Izvlačenje brojeva za KOLO SRIJEDOM obavlja se srijedom, istovremeno s izvlačenjem brojeva igre Loto 7, na način da Joker broj čine jedinice prvih šest po redoslijedu izvučenih brojeva.
Izvlačenje brojeva za KOLO ČETVRTKOM obavlja se četvrtkom, istovremeno s izvlačenjem brojeva igre Loto 6/45, na način da Joker broj čine jedinice prvih šest po redoslijedu izvučenih brojeva.
Izvlačenje brojeva za KOLO SUBOTOM obavlja se subotom, istovremeno s izvlačenjem brojeva igre Loto 7, na način da Joker broj čine jedinice prvih šest po redoslijedu izvučenih brojeva. 
  
U igri JOKER jedinice izvučenih brojeva, gledano s lijeva na desno, predstavljaju:
- prvoizvučenog broja stotisućicu,
- drugoizvučenog broja desettisućicu,
- trećeizvučenog broja tisućicu,
- četvrtoizvučenog broja stoticu,
- petoizvučenog broja deseticu i
- šestoizvučenog broja jedinicu Joker broja. 
 

PODRUČJE NA KOJEM SE PRIREĐUJE IGRA
 
Članak 10.

 
Igra JOKER priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 11.
 
U KOLU NEDJELJOM sudjeluju potvrde za tekuće kolo igre Loto 6/45 i igre Toto 13 , u svemu sukladno Pravilima igre Loto 6/45, Pravilima igre Toto 13, pod uvjetom da je na potvrdi ispisan Joker broj i datum izvlačenja, te uplaćena igra JOKER.
U KOLU SRIJEDOM sudjeluju potvrde za tekuće kolo igre Loto 7 i igre Toto 13 u svemu sukladno Pravilima igre Loto 7, Pravilima igre Toto 13, pod uvjetom da je na potvrdi ispisan Joker broj i datum izvlačenja, te uplaćena igra JOKER.
U KOLU ČETVRTKOM sudjeluju potvrde za tekuće kolo igre Loto 6/45, u svemu sukladno Pravilima igre Loto 6/45, pod uvjetom da je na potvrdi ispisan Joker broj i datum izvlačenja, te uplaćena igra JOKER.
U KOLU SUBOTOM sudjeluju potvrde za tekuće kolo igre Loto 7, u svemu sukladno Pravilima igre Loto 7, pod uvjetom da je na potvrdi ispisan Joker broj i datum izvlačenja, te uplaćena igra JOKER.
 
Članak 12.
 
Igrači koji ne žele sudjelovati u igri JOKER dužni su znakom “x” označiti riječ “NE” na pomoćnom listiću.
 
Članak 13.
 
Glede ostalih uvjeta za sudjelovanje u igri JOKER, pored odredbi iz Čl. 11. i 12. ovih Pravila, u svemu važe odgovarajuće odredbe Pravila igre: Loto 6/45, Toto 13 i Loto 7.
 
Pomoćni listić i potvrda o uplati
 
Članak 14.
 
Pomoćni listić, potvrda za sudjelovanje u igri JOKER u svemu su istovjetni opisima pomoćnih listića, odnosno potvrde iz Pravila igara: Loto 6/45, Loto 7 i Toto 13.
Načini primanja uplata u svemu su istovjetni opisanima u Pravilima igara Loto 6/45 i Loto 7. 

POJEDINAČNA CIJENA IGRE
 
Članak 15.

 
Cijena za sudjelovanje u igri JOKER iznosi 5,00 kuna.

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA POJEDINOG KOLA IGRE 

Ukupna vrijednost uplate pojedinog kola
 
Članak 16.

 
Uplatu pojedinog KOLA NEDJELJOM čini ukupna vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igri JOKER u KOLU NEDJELJOM, u pripadajućem kolu igre Loto 6/45 i igre Toto 13, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplatu pojedinog KOLA SRIJEDOM čini ukupna vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igri JOKER u KOLU SRIJEDOM, u pripadajućem kolu igre Loto 7 i igre Toto 13, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplatu pojedinog KOLA ČETVRTKOM čini ukupna vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igri JOKER u KOLU ČETVRTKOM, u pripadajućem kolu igre Loto 6/45, umanjen za obvezu naknade za priređivanje.
Uplatu pojedinog KOLA SUBOTOM čini ukupna vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igri JOKER u KOLU SUBOTOM, u pripadajućem kolu igre Loto 7, umanjen za obvezu naknade za priređivanje. 
Uplata iz st. 1.-4. ovog članka utvrđuje se i objavljuje prije početka izvlačenja dobitne kombinacije pojedinog kola igre Loto 6/45, te Loto 7.
 
Visina fonda dobitaka
 
Članak 17.
 
Fond dobitaka u igri JOKER utvrđuje se od osnovice koju čini uplata za sudjelovanje u pojedinom kolu sukladno Čl. 16  ovih Pravila.
Fond dobitaka u  igri JOKER iznosi 60 % osnovice iz stavka 1. ovog članka. 
Iznos fonda dobitaka po pojedinom kolu može biti objavljen prije izvlačenja dobitaka.
 
Vrste dobitaka
 
Članak 18.
 
U igri JOKER pet je vrsta dobitaka i to:
1. Dobitak prve vrste
- točno pogođenih svih šest znamenki Joker broja
2. Dobitak druge vrste
- točno pogođenih zadnjih pet znamenaka izvučenog Joker broja, (Čl. 6. ovih Pravila):
- novčani dobitak u iznosu od 20.000,00 kn,
3. Dobitak treće vrste
- točno pogođene zadnje četiri znamenke izvučenog Joker broja, (Čl. 6. ovih Pravila):
- novčani dobitak od 2.000,00 kn
4. Dobitak četvrte vrste
- točno pogođene zadnje tri znamenke izvučenog Joker broja, (Čl. 6. ovih Pravila):
- novčani dobitak od 200,00 kn 
5. Dobitak pete vrste
- točno pogođene zadnje dvije znamenke izvučenog Joker broja, (Čl. 6. ovih Pravila):
- novčani dobitak od 20,00 kn.
Dobitak više vrste isključuje dobitke nižih vrsta.
 
Članak 19.
 
U pojedinom kolu igre JOKER iznos sredstava za dobitak prve vrste iz Čl. 18. st. 1. točka 1. ovih Pravila utvrđuje se tako da se fond dobitaka, utvrđen sukladno Čl. 17. ovih Pravila, umanji za ukupan iznos utvrđenih sredstava za dobitke druge do pete vrste (Čl. 18. točka 2. do točka 5. ovih Pravila). 
Priređivač može posebnom odlukom povećati dobitke bilo koje vrste (npr. jamčeni JACKPOT, jamčeni dobitak druge vrste i sl.).
Priređivač može, posebnom odlukom jamčiti i dodatak dobitku prve vrste - „Joker plus“.
„Joker plus“ je, u pravilu, robni dobitak koji može osvojiti dobitnik prve vrste dobitka u igri Joker ukoliko tijekom televizijskog prijenosa izvlačenja igara Loto 7 ili Loto 6/45 pristupi okretanju Joker kola i pri tom ostvari „Joker plus“.
 
Članak 20.
 
Ako u pojedinom kolu ima više igrača s pogođenim Joker brojem, iznos dobitka za prvu vrstu dijeli se na jednake dijelove. Pri tome svaki dobitnik stječe pravo okretanja Joker kola i mogućnost osvajanja “Joker plusa”. 
Ako u pojedinom kolu nema igrača s pogođenim Joker brojem, iznos dobitka za prvu vrstu prenosi se u slijedeće kolo (JACKPOT).               KRAJNJI ROK UPLATE ZA SUDJELOVANJE U IGRI
 
Članak 21.

 
Uplate za sudjelovanje u KOLU NEDJELJOM primaju se do roka određenog u Pravilima igara: Loto 6/45 za kolo nedjeljom i Toto 13 .
Uplate za sudjelovanje u KOLU SRIJEDOM primaju se do roka određenog u Pravilima igara: Loto 7 za kolo srijedom i Toto 13.
Uplate za sudjelovanje u KOLU ČETVRTKOM primaju se do roka određenog u Pravilima igre Loto 6/45 za kolo četvrtkom.
Uplate za sudjelovanje u KOLU SUBOTOM primaju se do roka određenog u Pravilima igre Loto 7 za kolo subotom.
O krajnjem roku za primanje uplate priređivač je dužan upoznati zainteresirane osobe isticanjem obavijesti na svim prodajnim (uplatnim) mjestima i na Internet stranici priređivača.
Uplata se može primati i pretplatom za više kola unaprijed. 
 

NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA  

Način isplate
 
Članak 22.

 
Za uplatu primljenu na uplatnim mjestima: 
Isplata u iznosu do 30.000,00 kn po dobitku obavlja se u pravilu na uplatnom mjestu na kojemu je igra uplaćena. 
Isplata u iznosu do 1.000.000,00 kn po dobitku obavlja se u regionalnim sjedištima priređivača, a svih dobitaka u sjedištu priređivača u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72.
Za uplatu primljenu putem samoposlužnih terminala dobici mogu biti, ovisno o mogućnostima, isplaćeni uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem se isti nalazi ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno.
 
Članak 23.
 
Pri isplati dobitka igrač je dužan predati potvrdu o uplati. 
Dobitna potvrda o uplati je ona za koju se provjerom putem ON-LINE sustava utvrdi da je dobitna. 
Uz predaju potvrde o uplati, dobitnik je dužan predati na uvid svoju osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) osobi koja obavlja isplatu. 
Dobitnik ima mogućnost dobitnu potvrdu o uplati dodatno provjeriti i/ili isplatiti djelomično ili u cijelosti (ukoliko iznos dobitka ne prelazi ograničenje određeno od strane priređivača) putem samoposlužnog terminala. U tom slučaju samoposlužni terminal ne isplaćuje gotov novac već ispisuje potvrdu o kreditu (1 kredit =1 kn), a dobitna potvrda o uplati stječe status isplaćene. Potvrdu o kreditu moguće je zamijeniti za novac u roku koji je naznačen na istoj, uz posredovanje ovlaštene osobe u objektu u kojem je ista izdana (ovisno o financijskoj mogućnosti) ili na uplatnim mjestima priređivača, u sjedištima prodajnih područja ili u sjedištu priređivača, ukoliko internim aktima nije drugačije odlučeno. Valjana potvrda o kreditu je samo ona koja je kao takva zapisana u centralnom sustavu priređivača. Ako postoje neslaganja između potvrde o kreditu i zapisa u centralnom sustavu priređivača, u obzir se uzima zapis u centralnom sustavu priređivača. Potvrdu o uplati kao i potvrdu o kreditu koja je u centralnom sustavu priređivača stekla status isplaćene nije moguće ponovno naplatiti.
 
Članak 24.
 
Za uplatu primljenu putem interneta: 
Isplata svih dobitaka evidentira se na virtualnom računu igrača (HL računu) početkom isplate za pojedini dobitak. 
Dobitak se prije isplate umanjuje za iznos poreza na dobitke ako dobitak podliježe tom porezu. 
Isplata dobitka sa HL računa igrača, obavlja se na zahtjev igrača u roku 3 radna dana.
 
 
Članak 25.
 
U slučaju da dobitnik na istoj potvrdi istovremeno ostvari dobitak u igri Loto 6/45, Toto 13 ili Loto 7 i dobitak u igri JOKER, dobitke će potraživati i podizati istovremeno.
 
Članak 26.
 
Na dobitke ostvarene u igri JOKER dobitnik plaća porez sukladno važećim zakonskim odredbama.
 
Rok isplate
 
Članak 27.
 
Isplata dobitka prve vrste obavlja se (počinje) deseti dan nakon izvlačenja. 
Isplata robnog dobitka „Joker plus“ obavlja se (počinje) u sjedištu priređivača dan nakon okretanja Joker kola.
Rok za potraživanje prava na „Joker plus“ je 30 dana od dana izvlačenja, a krajnji rok za pristupanje izvlačenju „Joker plusa“ je, u pravilu, prvo izvlačenje nakon isteka roka od 30 dana u dogovoru s priređivačem.
Rok za isplatu dobitaka je 60 dana od dana javnog izvlačenja.
 
Neisplaćeni dobici
 
Članak 28.
 
Nakon isteka roka iz Članka 27. ovih Pravila, Povjerenstvo iz Članka 19. cit. Zakona, utvrđuje koji dobici u tom kolu nisu bili isplaćeni i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.
Ako dobitnik koji je sudjelovao u igri na uplatnom mjestu ne zatraži isplatu novčanog dobitka u roku od 60 dana od dana javnog izvlačenja, priređivač će iznos neisplaćenog novčanog dobitka prenijeti u neko od sljedećih kola igre JOKER ili će ga koristiti za dobitke u drugim igrama.
 
 
GLAVA III.  

NAČIN, POSTUPAK I NADZOR IZVLAČENJA ODNOSNOUTVRĐIVANJA DOBITAKA

Izvlačenje dobitaka
 
Članak 29.
 
Izvlačenje Joker broja u igri JOKER obavlja se na način propisan Člankom 9. ovih Pravila, javno, pred Povjerenstvom od tri člana koje imenuje priređivač, uz nazočnost ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.
Tehnikom izvlačenja brojeva rukuju operateri izvlačenja, koje priređivač imenuje iz redova zaposlenika.
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu, u nedjelju, srijedu, četvrtak i subotu, i prenosi izravno ili se emitira snimka izvlačenja putem TV.
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač.
 
Članak 30.
 
O tijeku izvlačenja nazočno Povjerenstvo, ovlašteni službenik Ministarstva financija i javni bilježnik vode zapisnik koji svi potpisuju.   Utvrđivanje dobitaka
 
Članak 31.
 
Dobitak, odnosno dobitke utvrđuje računalni program, a potvrđuje Povjerenstvo za potvrđivanje dobitaka u sastavu od najmanje tri člana. 
Članove Povjerenstva imenuje priređivač. 
Povjerenstvo je dužno zapis na neizbrisivom mediju pohraniti u riznicu pravovremeno, tj. prije početka izvlačenja brojeva pripadajućeg kola igara Loto 6/45 i Loto 7. 
Rad Povjerenstva pobliže se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi priređivač.
 
Članak 32.
 
Ostvarenje „Joker plusa“ počinje identifikacijom dobitnika prve vrste dobitka u sjedištu priređivača radi određivanja dana okretanja Joker kola. Isti okretanjem posebne naprave (JOKER KOLO) saznaje ishod igre.
Vrsta i raspored pojavljivanja „Joker plusa“ na kolu, određuje se posebnom odlukom priređivača.
 
Članak 33.
 
Izvlačenje „Joker plusa“ obavlja se tijekom prijenosa izvlačenja brojeva igre Loto 6/45 ili igre Loto 7 pod nadzorom Povjerenstva i osoba iz Čl. 30. ovih Pravila.
Izvlačenje se (u pravilu) obavlja u Zagrebu i prenosi izravno ili se emitira snimka izvlačenja putem TV.
O tijeku izvlačenja nazočno Povjerenstvo i osobe iz st. 1. ovog članka vode zapisnik koji svi potpisuju.
Dobitnik dobitka prve vrste koji ne želi sudjelovati u javnom izvlačenju „Joker plusa“ zadržava pravo na ostvareni dobitak iz onog kola u kojem je isti i ostvario .
Robni dobitak dobitnici ne mogu zamijeniti za novčanu protuvrijednost. 
  
NAČIN OBJAVLJIVANJA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGRE
 
Članak 34.

 
Izvješće o iznosu fonda dobitaka pojedinog kola igre JOKER, može biti objavljeno u sklopu javnog izvlačenja dobitne kombinacije odgovarajućeg kola igre Loto 6/45 odnosno Loto 7, neposredno prije početka samog izvlačenja. Neslužbeno izvješće o rezultatima igre pojedinog kola igre JOKER, objavljuje se nakon javnog izvlačenja putem TV. Izvješće o rezultatima izvlačenja i dobicima objavljuje se na internet stranicama, te na prodajnim mjestima priređivača, odnosno samoposlužnim terminalima priređivača.
 
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima
 
Članak 35.
 
Konačno izvješće sadrži najmanje ove podatke:
- redni broj kola, datum izvlačenja,
- rezultate izvlačenja,
- iznos uplate i fond dobitaka,
- dobitni Joker broj sa potvrde (prva vrsta dobitka),
- broj i iznos dobitaka druge, treće, četvrte i pete vrste,
- rok zastare isplate dobitaka.
Konačno izvješće o utvrđenim dobicima objavljuje se javno, na internet stranicama priređivača najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
Konačno izvješće ovjerava ovlaštena osoba priređivača. 
  
GLAVA IV.

NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA
 
Članak 36.

 
Ova Pravila biti će objavljena na internetskim stranicama priređivača.
 
Članak 37.
 
Ova Pravila nalaze se na svim prodajnim mjestima priređivača odnosno u samoposlužnim terminalima priređivača.
Osobama zainteresiranim za sudjelovanje u igri JOKER, priređivač je dužan omogućiti upoznavanje s ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid. 
  
GLAVA V. 
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA
 
Članak 38.

 
Priređivač može iz opravdanih razloga, uz odobrenje Ministarstva financija promijeniti mjesto, datum ili vrijeme izvlačenja, odnosno otkazati izvlačenje.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 39.
 
Priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju najmanje godinu dana, računajući od dana održanog izvlačenja određenog kola.
Izuzetno, u slučaju kada je pokrenut sudski spor radi ostvarivanja prava iz sudjelovanja u igri Joker, priređivač je dužan čuvati zapise potvrda na neizbrisivom mediju do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.
 
Članak 40.
 
Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igri JOKER, mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 41.
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 09.06.2018. u 18.30 sati, sukladno Čl. 10. i 11. cit. Zakona.
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila lutrijske igre na sreću Joker rješenje klasa: UP/I-461-01/18-01/61, ur. broj: 513-07-21-01/18-3 od 8. ožujka 2018.  godine. 


Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa: UP/I-461-01/18-01/79, ur. broj: 513-07-21-01/18-3 od 22. svibnja 2018. godine.