Pravila

Na osnovi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 02.04.2019. godine, donijela je

PRAVILA NAGRADNE IGRE
'35 dana do apartmana'

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „35 dana do apartmana“ je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158, MB 3278069.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe igre klađenja.  

Članak 2.

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre biti će objavljena javno, na Internet stranicama priređivača, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija RH.
 
Članak 3.
Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji se uključe u igru na
temelju ovih Pravila, izuzev zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
Članak5.
Nagradna igra počinje 29.04.2019. godine, a  završava 02.06.2019. godine.
 
Članak 6.
Izvlačenja dobitnika nagrada nagradne igre održavaju se sukladno čl. 8 ovih Pravila.
 
Članak 7.
Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve osobe iz čl. 4. ovih Pravila koje uplate pojedinačnu potvrdu igre klađenja u iznosu od najmanje 15,00 kuna na sve igre klađenja izuzev klađenja na izvlačenje Loto brojeva i klađenja na virtualne događaje, i to putem interneta, prodajnih mjesta, samoposlužnih terminala (HL-box) Hrvatske lutrije d.o.o.
Detaljni uvjeti sudjelovanja regulirani su daljnjim odredbama ovog članka. 
Igrač koji na prodajnom mjestu ili putem HL boxa izvrši uplatu potvrde iz prethodnog stavka uz uplaćenu potvrdu u svrhu promocije dobiva dodatak potvrdi koji sadrži najmanje HL kod i uplatni broj koji je identičan uplatnom broju na uplaćenoj potvrdi o uplati klađenja. Kod igrača koji uplatu igre izvrše putem interneta relevantan je uplatni broj potvrde. Pojedini igrač može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem različitih potvrda o uplati.
Priređivač u postupku promocije, svaki dan tijekom trajanja nagradne igre zaključno s danom 03. 06. 2019. objavljuje na svojoj internetskoj stranici i prodajnim mjestima popis 30 (trideset) uplatnih brojeva koji se odnose na potvrde o uplati iz st. 1. ovog članka, a koje su uplaćene prethodnog dana putem bilo kojeg od prodajnih kanala iz st.1. Imatelji navedenih potvrda, temeljem koda (kod uplata putem prodajnog mjesta ili HL-boxa) koji se nalazi na dodatku dobivenom uz potvrdu, a koji su odabrani metodom slučajnog odabira, ostvaruju pravo na jednokratni promotivni digitalni bon u obliku bonusa u pojedinačnom iznosu od 200,00 kn. Navedeni digitalni bon biti će aktiviran tek po registraciji imatelja istoga i upisu koda na internetskim stranicama priređivača, a u svemu sukladno odredbama Općih pravila sudjelovanja u igrama Hrvatske Lutrije putem interneta. Igračima koji su potvrde uplatili na internetskim stranicama priređivača navedeni bonus biti će pripisan na njihov HL račun. Igrači koji su potvrde uplatili na prodajnom mjestu ili putem HL boxa, a već su registrirani na internetskoj stranici priređivača, kako bi aktivirali navedeni digitalni bon, potrebno je da kod istoga upišu na za to predviđeno mjesto u sklopu svog korisničkog profila.
Osim navedenoga, potrebno je da igrač u svom korisničkom profilu ima uključenu opciju prema kojoj je suglasan da sudjeluje u promocijama.
U izvlačenju za dobitke apartman, 2 vouchera za putovanje, 7 smart uređaja i 5 smart satova, sudjeluju potvrde o uplati, neovisno o prodajnom kanalu putem kojih su iste uplaćene, a putem kojih su u terminu iz čl.8. ovih pravila kao i u postupku promocije ostvarena prava na digitalni bon u iznosu od 200,00, kn. Nadalje, osim navedenog, uvjet za sudjelovanje u izvlačenju jest i registracija imatelja navedenih potvrda na internetskim stranicama priređivača, odnosno aktivacija bona te suglasnost za sudjelovanje u promocijama.
Dobitnici  nagrada jesu osobe koje su ispunile sve uvjete navedene u ovim pravilima, a ujedno su imatelji izvučenih potvrda.
 
Članak 8.
Izvlačenje  nagrada:
U izvlačenju nagrada  sudjeluju valjane potvrde o uplati s jedinstvenim uplatnim brojem (uz prethodno ispunjenje svih uvjeta navedenih u čl.7.) a koje su kao takve zaprimljene od  29. 4.2019. od 00:00:00 sati do 02.6.2019. u 23:59:59 sati.
Izvlačenje se vrši redoslijedom da se prvo izvlače dobitnici smart satova, smart uređaja (mobiteli), voucheri za putovanja i na kraju apartman.
Izvlačenje dobitnika je 7.6.2019. u 12 sati.
 
Sva izvlačenja vrše se pomoću generatora slučajnih brojeva (GSB).
 
Za glavnu nagradu, apartman, Hrvatska Lutrija d.o.o. se obvezuje snositi trošak javnobilježničke ovjere potpisa ovlaštene osobe Hrvatske Lutrije d.o.o., trošak poreza na promet nekretnine u ime i za račun dobitnika nagradne igre, a na temelju Rješenja Porezne uprave. Troškove u svezi sa zemljišno-knjiškim prijenosom s priređivača na dobitnika nagradne igre snosi dobitnik nagradne igre.
 
Članak 9.
Nagradni fond se sastoji od:
·         Apartmana u Poreču sagrađenog na kat. čest. 64/11 k.o. Nova Vas  trajno i neodvojivo povezano sa vlasništvom posebnog dijela zgrade i to stanom A5 na II katu, površine 75,24 m2 (koji se sastoji od dnevnog boravka, dvije spavaće sobe, kupaone, hodnika, garderobe, kuhinje, balkona 1 i balkona 2) i koji se proteže na sporedne dijelove: parkirališno mjesto oznake A5. upisan u z.k. uložak 5049 zemljišne knjige Općinskog suda u Poreču  vrijednosti od 747.000,00 kn
·         2x Voucher za putovanje vrijednosti 22.000,00 kn
·         7x Samsung Galaxy S 9+ vrijednosti 5.984,04 kn
·         5x Samsung Gear S3 sat ukupne vrijednosti 2.256,25 kn 
  
Ukupna vrijednost nagradnog fonda igre iznosi  844.169,53 kuna.
Nagrade nisu zamjenjive za novac.
                        
Članak 10.
Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl.9.  ovih pravila, priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno  42.208,48kuna, u korist Hrvatskog crvenog križa.
 
Članak 11.
Nagradna igra odvija se na slijedeći način:
Igra se priređuje kroz period od 29.4.2019. do 02.6.2019. godine sukladno odredbama čl. 8. ovih Pravila.
Rok za sudjelovanje u igri jest definiran čl.8 ovih Pravila.
 
Članak 12.
Izvlačenje dobitnika nagrada održava se u prostorijama Hrvatske lutrije d.o.o., Ulica Grada Vukovara 72, 10000 Zagreb.
Tročlana komisija, imenovana od strane priređivača, i javni bilježnik  nadzirat će izvlačenje nagrada te o tijeku izvlačenja pripremiti zapisnik. 
 
Članak 13.
Sudionici u Nagradnoj igri potvrđuju da su upoznati sa ovim pravilima te da će Hrvatska Lutrija d.o.o. u svrhu priređivanja ove nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke propisane Zakonom o igrama na  sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara i to Ime i prezime, adresu i datum rođenja kao i kontakt podatke u svrhu informiranja dobitnika o nagradi i dogovora radi preuzimanja iste.
Hrvatska Lutrija d.o.o. osobne podatke sudionika ove nagradne igre obrađivati će isključivo u prethodno navedenu svrhu poštujući pri tome sve pozitivne propise primjenjive u RH kao i Pravila o privatnosti Hrvatske Lutrije d.o.o.
Sudionik prima na znanje da su Pravila o privatnosti javno objavljena na Internet stranicama Hrvatske Lutrije d.o.o., dostupna na adresi www.lutrija.hr
Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih u svrhu priređivanja ove nagradne igre je Hrvatska Lutrija d.o.o., sudionici nagradne igre sve upite kao i zahtjeve koji se odnose na obradu osobnih podataka mogu  uputiti službeniku za zaštitu podataka putem mail adrese osobni.podatci@lutrija.hr. Osobni podatci čuvat će se pet godina od dana završetka ove nagradne igre, a podatci o dobitnicima dostavit će se Ministarstvu financija RH. 
  
Članak 14.
Uplatni brojevi potvrda u postupku promocije temeljem kojih se ostvaruje digitalni bon od 200,00 kn u obliku bonusa  biti će objavljeni na Internet stranicama priređivača, na prodajnim mjestima.
Imena dobitnika  nagradne igre biti će objavljena na Internet stranicama priređivača.
Priređivač će, mailom, poštom ili putem obavijesti na prodajnom mjestu, obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana ostvarivanja dobitka.
 
Članak 15.
Dobitnici nagrada  prilikom preuzimanja istih dužni su potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom ili nekom drugom identifikacijskom ispravom sa slikom.
Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).
Ako u roku iz prethodnog stavka dobitnici ne podignu svoje nagrade, priređivač iz st.1. ovog članka će ih pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada, od osam dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a priređivač je dužan  popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
U slučaju da je više nagrada nego sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s nepodijeljenim nagradama postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.
Priređivač je dužan popis nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. 
 
Članak 16.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Članak 17.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre. 
 
Članak 18.
Uključenjem u nagradnu igru sudionik prihvaća obaveze i prava iz ovih Pravila.
 
Članak 19.
U slučaju spora između priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 20.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 29.04.2019.

Hrvatska Lutrija d.o.o. 
predsjednik Uprave 
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-460-02/19-01/205, ur. broj: 513-07-21-01-19-2 od 8. travnja 2019. godine.