Pravila

Na osnovi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 18.05.2020. godine, donijela je

PRAVILA NAGRADNE IGRE „KLJUČ SREĆE''

Priređivač

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Ključ sreće“ je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158, MB 3278069.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe lutrijskih igara na sreću (Loto 7, Loto 6, Eurojackpot, Bingo 15 od 90, Bingo 24 od 75, Bingo plus, Joker, Keno, Keno-Brzih 35).
 
Objava pravila

Članak 2.
Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre bit će objavljena javno, na Internet stranicama priređivača www.lutrija.hr, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija.
 
Članak 3.
Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama. 
 
Pravo sudjelovanja

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji se uključe u igru na temelju ovih Pravila, izuzev zaposlenika priređivača, te zaposlenika tvrtke koja je ovlaštena pružati tehničku podršku, a  koji sukladno navedenom ne mogu steći niti status dobitnika u nagradnoj igri.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik niti dobitnik u nagradnoj igri.
Radi potvrde punoljetnosti sudionik je dužan, na zahtjev priređivača predati istom na uvid važeću osobnu ispravu.
 
Trajanje nagradne igre

Članak 5.
Nagradna igra počinje 29.6.2020., a završava 7.9.2020.

Opis nagradne igre

Članak 6.
Nagradna igra priređuje se u terminu iz čl. 5. ovih Pravila, a uključuje 70 dnevnih izvlačenja (počevši od 30.6.2020. do zaključno s 7.9.2020.), 10 tjednih izvlačenja (6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8. i 7.9.) i završno izvlačenje koje će se održati 7.9.2020.
Prijave za dnevna izvlačenja započinju 29.6.2020., a završavaju 6.9.2020. U pojedinom dnevnom izvlačenju sudjeluju samo valjane prijave zaprimljene u danu koji prethodi istome (npr. za prijave zaprimljene 15.7.2020., izvlačenje se održava 16.7.2020.).
Prijave za tjedna izvlačenja započinju 29.6.2020., a završavaju 6.9.2020. U pojedinom tjednom izvlačenju sudjeluju samo valjane prijave zaprimljene u tjednu  (od ponedjeljka do nedjelje), koji prethodi izvlačenju ponedjeljkom (npr. za prijave zaprimljene  od 29.6.2020. do 5.7.2020., izvlačenje se održava 6.7.2020.) uključujući i prijave temeljem kojih su ostvarene dnevne nagrade.
U završnom izvlačenju sudjeluju sve valjane prijave pristigle u razdoblju od 29.6.2020. do 6.9.2020., uključujući i prijave temeljem kojih su ostvarene dnevne i tjedne nagrade.
 
Način sudjelovanja

Članak 7.
Sudionikom igre postaje osoba koja u terminu iz čl. 6. izvrši valjanu prijavu na način da je poslala SMS poruku na broj 60252 (cijena poruke 2,40 kn, PDV u cijeni) sljedećeg sadržaja: LUTRIJA, SMS kod za provjeru dobitka s Potvrde o uplati/e-potvrde, ime i prezime, adresa (primjer SMS-a: LUTRIJA, K2UG4S38A, Zeljka Maric, Petrinjska 1, Zagreb). Nadalje, uz prethodno navedeno, da bi prijava bila valjana uvjet je i da  temeljem SMS koda za provjeru dobitka minimalna uplata po pojedinoj prijavljenoj potvrdi o uplati/e-potvrdi iznosi 20,00 kn (neovisno o broju odigranih igara putem iste). Navedeno se odnosi na potvrde o uplati/e-potvrde za lutrijske igre na sreću Loto 7, Loto 6, Eurojackpot, Bingo 15 od 90, Bingo 24 od 75, Bingo plus, Joker, Keno, Keno-Brzih 35 uplaćene sukladno pravilima svake pojedine od navedenih igara u razdoblju od 29.6.2020. do 6.9.2020.
Duljina SMS poruke ograničena je na 160 znakova, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č,ć,š,ž,đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.
Sudionici čije prijave nisu valjane (npr. SMS poruke koje su poslana van gore navedenog termina,  sadrže pogreške u pogledu sadržaja, nedovoljnog iznosa uplate po potvrdi o uplati/e-potvrdi i dr.) ne mogu steći status dobitnika u nagradnoj igri.
Potvrdu o uplati/e-potvrdu s minimalnom uplatom od 20,00 kn za lutrijske igre na sreću Loto 7, Loto 6, Eurojackpot, Bingo 15 od 90, Bingo 24 od 75, Bingo plus, Joker, Keno, Keno-Brzih 35 (odnosno Potvrdu o isplati ukoliko je u međuvremenu isplaćen dobitak ostvaren u nekoj od igara) potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre jer ista predstavlja dokaz za sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno uvjet za preuzimanje nagrade. Jedinstveni SMS kod za provjeru dobitka može biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri samo jednom te ukoliko bude više prijava za sudjelovanje s istim SMS kodom važeća će biti samo prva zaprimljena prijava.
Svaka osoba s izuzetkom navedenih u čl. 4. ovih Pravila koja ispuni uvjete, može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta.

Nagradni fond

Članak 8.
Nagradni fond dnevnih izvlačenja sastoji se od:
  – 70 x potrošačka kartica u iznosu od 1.000,00 kn (po jedna potrošačka kartica od 1.000,00 kn za svako dnevno izvlačenje sukladno čl. 6., ukupne vrijednosti 70.000,00 kn).
Nagradni fond tjednih izvlačenja sastoji se od:
  – 10 x potrošačka kartica u iznosu od 10.000,00 kn (po jedna potrošačka kartica od 10.000,00 kn za svako tjedno izvlačenje sukladno čl. 6., ukupne vrijednosti 100.000,00 kn).
Nagradni fond završnog izvlačenja sastoji se od sljedeće nagrade:
 - Apartman u Poreču procijenjene tržišne vrijednosti od 375.000,00 kn
 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 545.000,00 kuna.
Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili novac.
 
Članak 9.
Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl. 8. ovih Pravila priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno 27.250,00 kuna, u korist Hrvatskog Crvenog križa.
 
Izvlačenje dobitnika

Članak 10.
Izvlačenje dobitnika svih nagrada održava se u prostorijama Hrvatske Lutrije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb putem generatora slučajnih brojeva.
Dnevna izvlačenja održavaju se u terminima  sukladno čl. 6. ovih Pravila, u 9:00 sati, na način da se između svih sudionika pojedinog dana, koji ispunjavaju uvjete iz čl. 7. ovih Pravila, pomoću GSB-a (generatora slučajnih brojeva), slučajnim odabirom izvlači jedan (1) koji stječe status dobitnika.
Tjedna  izvlačenja održavaju se u terminima  sukladno čl. 6. ovih Pravila, u 10:00 sati, na način da se između svih sudionika pojedinog tjedna, koji ispunjavaju uvjete iz čl. 7. ovih Pravila, pomoću GSB-a (generatora slučajnih brojeva), slučajnim odabirom izvlači jedan (1) koji stječe status dobitnika . Nadalje, nakon izvlačenja dobitnika u tjednim izvlačenjima na isti način izvlači se i pet (5) sudionika koji ostvaruju promidžbeni paket Hrvatske Lutrije. Izvlačenje tih sudionika  ne smatra se dijelom nagradne igre te sukladno tome promidžbeni paketi  ne predstavljaju dio nagradnog fonda iste.
O dnevnim i tjednim izvlačenjima vodi se zapisnik koji potpisuje tročlano Povjerenstvo određeno od strane Priređivača.
Završno izvlačenje održava se u terminu iz čl. 6. ovih Pravila u 13:00 sati, na način da se između svih sudionika, koji ispunjavaju uvjete iz čl. 7. ovih Pravila, pomoću GSB-a, slučajnim odabirom  izvlači jedan (1) koji stječe status dobitnika  nagrade završnog izvlačenja.
Za  nagradu završnog izvlačenja, Apartman u Poreču, Hrvatska Lutrija d.o.o. se obvezuje snositi trošak javnobilježničke ovjere potpisa ovlaštene osobe Hrvatske Lutrije d.o.o., trošak poreza na promet nekretnine u ime i za račun dobitnika nagradne igre, a na temelju Rješenja Porezne uprave. Troškove u svezi sa zemljišno-knjižnim prijenosom s priređivača na dobitnika nagradne igre snosi dobitnik nagradne igre.
Tročlano povjerenstvo imenovano od strane priređivača i javni bilježnik nadgledati će regularnost završnog izvlačenja nagrada, a o tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena članova povjerenstva, način izvlačenja dobitnika, podatke o dobitnicima (ime, prezime, adresa, SMS kod ili redni broj zapisa) te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova povjerenstva priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana završetka nagradne igre.
 
Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 11.
Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena na Internet stranicama priređivača www.lutrija.hr.
Priređivač će obavijestiti sve dobitnike o ostvarenim nagradama i načinu preuzimanja istih u roku osam dana od dana ostvarivanja pisanim putem.
 
Članak 12.
Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je dužan identificirati se valjanom osobnom iskaznicom. Dobitnikom se smatra samo ona osoba čiji su osobni podaci navedeni u prijavi iz čl. 7. ovih Pravila istovjetni onima u valjanoj osobnoj iskaznici. Nadalje, kao dodatni uvjet za ostvarivanje nagrade, dobitnik je obvezan predati  original Potvrdu o uplati/e-potvrdu (odnosno Potvrdu o isplati) koja sadrži SMS kod za provjeru dobitka istovjetan navedenom u prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Dobitnik  nagrade završnog izvlačenja biti će pozvan u sjedište Hrvatske Lutrije d.o.o. gdje će preuzeti svoju nagradu.
Dobitnici tjednih i dnevnih nagrada svoju potrošačku karticu zaprimit će putem pošte, a nakon što popune i potpišu pristupnicu u nazočnosti predstavnika Priređivača uz predočenje valjane osobne iskaznice/isprave te predaju Potvrdu o uplati (odnosno Potvrdu o isplati) za koju će dobiti Zapisnik o primopredaji, a temeljem kojeg će imati pravo daljnjeg sudjelovanja u igri.  
Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako u roku iz prethodnog stavka dobitnici ne podignu svoje nagrade, priređivač će ih pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada, od osam dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a priređivač iz st. 1. ovog članaka dužan je popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
 
Članak 13.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.
 
Korištenje osobnih podataka

Članak 14.
Osobni podaci sudionika nagradne igre prikupljaju se u svrhu priređivanja nagradne igre, temeljem Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 (u daljnjem tekstu : Pravilnik).
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre.
Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika, broj telefona) omogućuju identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje pravnih obveza Voditelja obrade, Hrvatske Lutrije d.o.o. Nagradnom igrom Voditelj obrade preuzima obvezu dodjele nagrade dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka je izvršenje obveza prema ispitaniku koje proizlaze iz nagradne igre.
Voditelj obrade, osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Voditelj obrade će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 5 godina.
Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.
Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka, te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade) sudionik nagradne igre se može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: osobni.podatci@lutrija.hr.
Ako sudionik nagradne igre smatra da se podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te se obratiti priređivaču radi objašnjenja.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.
 
Završne odredbe

Članak 15.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 
Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre. 
 
Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 17.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 29.6.2020.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I-460-02/20-01/215 ur. broj: 513-07-21-01-20-2 od 2. lipnja 2020. godine.