Pravila

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 31.7.2019. godine donijela je

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Sretni automati

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Sretni automati" je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158, MB 3278069.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe Internet casina priređivača (dalje: icasino), Cro Casina, automat klubova priređivača te uplatnih mjesta kladionica priređivača koja sadrže automate za igre na sreću.

Članak 2.

Prije početka priređivanja nagradne igre, pravila nagradne igre biti će objavljena javno, na Internet stranicama priređivača www.icasino.hr, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija RH.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.

Trajanje nagradne igre

Članak 4.

Nagradna igra počinje 15.10.2019. godine, a završava 19.11.2019. godine.
Prijave za nagradnu igru moguće je izvršiti u razdoblju od 15.10.2019. godine do 13.11.2019. godine.
Nagradna igra sastoji se od tri vrste izvlačenja:
-          30 dnevnih izvlačenja
-          Glavnog izvlačenja
-          Utješnog izvlačenja
Sva izvlačenja vrše se pomoću generatora slučajnih brojeva (GSB) u sjedištu priređivača kako slijedi:
a)      Dnevno izvlačenje za prijave zaprimljene pojedinog dana održava se sljedeći dan u 9 sati. Prijave za dnevna izvlačenja započinju dana 15.10.2019., a završavaju dana 13.11.2019. U pojedinom dnevnom izvlačenju sudjeluju samo valjane prijave zaprimljene u danu koji prethodi istome (npr. za prijave zaprimljene 15.10.2019., izvlačenje se održava 16.10.2019.). U slučaju kada izvlačenja padaju u dane vikenda ili praznika, ista će se održati prvi slijedeći radni dan prema standardnom redoslijedu (ukoliko se radi o više izvlačenja), a u terminu prije redovnog dnevnog izvlačenja.
b)      Glavno izvlačenje održava se dana 19.11.2019. u 10 sati.
c)       Utješno izvlačenje održava se dana 19.11.2019. u 11 sati.

Sudjelovanje u nagradnoj igri

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju punoljetne osobe koji se uključe u igru na temelju ovih Pravila.
U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja osobe mlađe od 18 godina, zaposlenici Hrvatske Lutrije d.o.o i članovi njihove uže obitelji te osobe koje imaju zabranu ulaska u casino ili automat klub ili su aktivirale opciju samoisključenja.
Radi potvrde punoljetnosti igrač je dužan na zahtjev priređivača predati istom na uvid valjanu identifikacijsku ispravu.

Članak 6.

Sudionikom nagradne igre postaje osoba koja ispuni jedan od sljedećih uvjeta:
a)      Na zemaljskim lokacijama; u Cro Casinu i/ili automat klubu i/ili na uplatnom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću izvrši povezanu akciju jednokratne kupnje promo buyable ticketa u vrijednosti 100,00 kn te potom isti odigra.
Pri prvoj prijavi za nagradnu igru igrač je obvezan Priređivaču ustupiti slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj mobitela i/ili broj telefona i/ili e-mail adresu, OIB te datum rođenja, uz predočenje valjane osobne iskaznice.
Priređivač će po uspješno izvršenoj prijavi igraču uručiti karticu s barkodom koju igrač mora čuvati do završetka nagradne igre. Kartica je neprenosiva na drugu osobu i služi igraču za daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri (i preuzimanje bonusa za igru) te ju je obavezan pokazati osoblju priređivača pri sljedećim kupnjama promo buyable ticketa radi evidencije prijave u nagradnu igru.
b)      Na internetu - u sklopu icasina izvrši povezanu akciju jednokratne nadoplate HL računa u vrijednosti najmanje 100,00 kn  te potom odigra icasino igre za najmanje 100,00 kn.
Igrač u korisničkom profilu treba imati uključenu opciju da želi sudjelovati u promocijama, bonusiranju i primati informacije o posebnim ponudama te ispunjene podatke: ime i prezime, adresu, broj mobitela i/ili broj telefona, e-mail adresu, OIB te datum rođenja.
Jedan igrač može dnevno izvršiti najviše 5 prijava za nagradnu igru na zemaljskim lokacijama i 5 prijava za nagradnu igru na internetu, na način da pet puta ispuni uvjete iz stavka 1. ovog članka. Ukoliko igrač igra i na zemaljskim lokacijama i na internetu, prijave se zbrajaju te taj igrač može dnevno izvršiti najviše 10 prijava za nagradnu igru; 5 sa zemaljskih lokacija i 5 sa interneta.
Pojašnjenje za zemaljske lokacije:
Na zemaljskim lokacijama moguće je kupiti isključivo promo buyable ticket u vrijednosti od 100,00 kn. Jedan igrač može dnevno kupiti najviše 5 promo buyable ticketa. Ovisno o broju kupljenih promo buyable ticketa, igraču se pomoću njegove kartice s barkôdom bilježe prijave za nagradnu igru. Promo ticketi, ostale vrste promo buyable ticketa i cash out ticketi ne sudjeluju u prijavama za nagradnu igru.
Pojašnjenje za internet:
Ako je igrač uplatio na HL račun npr. 500,00 kn, a 300,00 kn odigrao u icasinu, u pojedinom dnevnom izvlačenju nagradne igre sudjeluje 3 puta. Isto tako, ako je npr. na HL račun uplatio 200,00 kn, a u icasinu odigrao 500,00 kn (jer je koristio dobitke ili sredstva koja otprije ima na svom računu), u izvlačenju sudjeluje samo sa 2 prijave.
Priređivač će u svrhu zaštite igrača nagradne igre poduzeti mjere sprječavanja eventualne zlouporabe i manipulacije u sudjelovanju u igri, a koje bi rezultirale stjecanjem prednosti određenih osoba nad ostalim sudionicima nagradne igre.

Izvlačenja nagrada

Članak 7.

Dnevno izvlačenje

U pojedinom dnevnom izvlačenju sudjeluju svi valjano prijavljeni sudionici prethodnog dana, neovisno jesu li pravo sudjelovanja stekli prijavom na zemaljskim lokacijama ili putem interneta.
Dnevno izvlačenje vrše se na način da se između svih valjano prijavljenih igrača (pojedinog dana) sukladno čl. 6. ovih pravila, pomoću GSB-a (generatora slučajnih brojeva) izvlači njih 40. Tako izvučeni igrači stječu status dobitnika dnevnih nagrada, a ujedno stječu i status sudionika glavnog izvlačenja nagradne igre.
Jedan igrač u jednom dnevnom izvlačenju može ostvariti više nagrada.
Kod sudjelovanja putem interneta igrač u trenutku izvlačenja mora imati aktivnu privolu za slanje promotivnih obavijesti i ispunjene podatke sukladno čl.6.st.1.b. U suprotnom isti ne sudjeluje u dnevnom izvlačenju.

Glavno izvlačenje


U glavnom izvlačenju sudjeluju dobitnici dnevnih izvlačenja.
Za razliku od dnevnih izvlačenja, u glavnom izvlačenju jedan igrač sudjeluje samo jednom prijavom bez obzira na broj prijava za dnevna izvlačenja i broj ostvarenih dnevnih nagrada.
Kod sudjelovanja putem interneta igrač u trenutku održavanja glavnog izvlačenja mora imati aktivnu privolu za slanje promotivnih obavijesti i ispunjene podatke sukladno čl.6.st.1.b. U suprotnom isti ne sudjeluje u glavnom izvlačenju neovisno o činjenici što je ostvario nagradu u dnevnom izvlačenju.
Izvlačenje se vrši pomoću GSB (generatora slučajnih brojeva) na način da se prema redoslijedu prvo izvlači prva nagrada, potom druga, treća te istim načinom do posljednje. Tako izvučeni sudionici stječu status dobitnika nagrada glavnog izvlačenja.

Utješno izvlačenje


U utješnom izvlačenju sudjeluju svi igrači koji do kraja nagradne igre nisu niti u jednom od dnevnih izvlačenja ostvarili nagradu. U utješnom izvlačenju svaki igrač može sudjelovati samo jednom bez obzira na broj prijava za dnevna izvlačenja. Internet igrači u trenutku izvlačenja moraju imati aktivnu privolu za slanje promotivnih obavijesti i ispunjene podatke sukladno čl.6.st.1.b. U suprotnom isti ne sudjeluje u utješnom izvlačenju.
Utješno izvlačenje vrši se na način da se između svih igrača nagradne igre pomoću GSB (generatora slučajnih brojeva) izvlači njih 100. Tako izvučeni igrači stječu status dobitnika utješnih nagrada.
 
Nagrada 'bonus voucher' dobitnicima koji su u igri sudjelovali prijavom na zemaljskim lokacijama (čl.6.st.1.a. ovih pravila) i potom ostvarili navedenu nagradu odnosi se na bonus vouchere koje je moguće odigrati samo na zemaljskim lokacijama.
Nagrada 'bonus voucher' dobitnicima koji su u igri sudjelovali prijavom putem interneta (čl.6.st.1.b. ovih pravila) i potom ostvarili navedenu nagradu odnosi se na bonus vouchere koje je moguće odigrati samo putem interneta.

Članak 8.

Sva izvlačenja održavaju se na lokaciji i u terminima navedenim u čl. 4. ovih Pravila.
Tročlana komisija, imenovana od strane priređivača nadzirat će dnevna izvlačenja i utješno izvlačenje te o tijeku izvlačenja sastaviti zapisnik.
Tročlana komisija, imenovana od strane priređivača i javni bilježnik nadzirat će glavno izvlačenje te o tijeku izvlačenja sastaviti zapisnik.
Zapisnike potpisane od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana završetka nagradne igre.

Objave dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 9.

Liste dobitnika nagradne igre bit će objavljene na Internet stranicama Priređivača www.icasino.hr po završenim izvlačenjima: dobitnici dnevnih izvlačenja, dobitnici glavnog i dobitnici utješnog izvlačenja.

Dobitnici robnih nagrada

Priređivač će pisanim putem (mailom ili poštom) obavijestiti dobitnike robnih nagrada (prve tri nagrade glavnog izvlačenja) o ostvarenoj nagradi u roku osam dana od dana ostvarivanja nagrade.  
Rok za preuzimanje nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi sukladno odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10). Prvu nagradu dobitnik preuzima u Zagrebu uz prethodni dogovor. Drugu i treću nagradu dobitnici mogu preuzeti u Cro Casinu, automat klubu ili uplatnom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću uz prethodni dogovor.
Ako u roku iz prethodnog stavka dobitnici ne podignu svoje nagrade, priređivač iz st.1. ovog članka će ih još jednom pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada od osam dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

a)      Dobitnici bonus vouchera (igrači sa zemaljskih lokacija)

Priređivač će mailom, telefonom ili putem obavijesti na uplatnom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću, obavijestiti dobitnike bonusa za igru koji su sudjelovali u nagradnoj igri u Cro Casinu, automat klubu ili na uplatom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću u roku osam dana od dana ostvarivanja dobitka.
Svaki sudionik nagradne igre koji je sudjelovao u igri u Cro Casinu, automat klubu ili na uplatnom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću može putem svoje kartice s barkôdom i sam provjeriti status u Cro Casinu, automat klubu ili uplatnom mjestu kladionice priređivača koje sadrži automate za igre na sreću te preuzeti bonus ukoliko ga je ostvario. Dobitnici bonusa koji su sudjelovali u nagradnoj igri na navedenim lokacijama, bonus preuzimaju na lokaciji po odabiru.
Svi dobitnici bonus vouchera na lokacijama prilikom preuzimanja istih dužni su potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom te svojom karticom sa barkôdom.

b)      Dobitnici bonus vouchera (igrači sa interneta)

Priređivač će dodijeliti bonus za igru na HL račun dobitnika u roku osam dana od dana ostvarivanja nagrade te ga obavijestiti o ostvarenoj nagradi pisanim putem (mailom).
 
U slučaju da je više nagrada nego sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s nepodijeljenim nagradama postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara, izuzev bonus vouchera kojima istječe vrijednost zaključno s datumom 19.12.2019. sukladno čl. 11. st.2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nagradni fond

Članak 10.

Nagradni fond se sastoji od:
a)      dnevnih nagrada tijekom 30 dana ukupne vrijednosti 600.000,00 kn
1.-40. nagrada: bonus voucher od 500,00 kn
b)      nagrada za glavno izvlačenje ukupne vrijednosti 339.731,00 kn
1.       nagrada: Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER SMART TSS vrijednosti 235.192,00 kn
2.       nagrada: Apple iPhone X i Apple Watch S3 vrijednosti 12.299,00 kn
3.       nagrada: Samsung Galaxy S9+ i Samsung Gear S3 vrijednosti 8.240,00 kn
4.-10. nagrada: bonus voucher od 2.000,00 kn za igru
                       11.-20. nagrada: bonus voucher od 1.500,00 kn za igru
                       21.-50. nagrada: bonus voucher od 1.000,00 kn za igru
                       51.-100. nagrada: bonus voucher od 500,00 kn za igru
c)       nagrada za utješno izvlačenje ukupne vrijednosti 20.000,00 kn
      1.-100. nagrada: bonus voucher od 200,00 kn za igru
Ukupna vrijednost fonda nagradne igre iznosi 959.731,00 kuna.
Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili usluge.

Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Obrada osobnih podataka

Članak 13.

Osobni podaci sudionika nagradne igre; ime prezime, adresa, broj telefona za kontakt prikupljaju odnosno obrađuju se u svrhu priređivanja nagradne igre temeljem odredaba Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 (u daljnjem tekstu : Pravilnik) te legitimnog interesa Priređivača te u svrhu obavješćivanja sudionika nagradne igre o proizvodima i uslugama Hrvatske Lutrije d.o.o. i pogodnostima na koje ostvaruje pravo i to isključivo pod uvjetom da je igrač prethodno dao privolu za takovu obradu. U slučaju obrade osobnih podataka u svrhu obavješćivanja sudionika nagradne igre o proizvodima i uslugama Hrvatske Lutrije d.o.o. i pogodnostima na koje ostvaruje pravo Priređivač će osim podataka potrebnih za sudjelovanje u nagradnoj igri tražiti i e-mail te OIB.  
Obzirom na Pravilnikom propisanu javnost izvlačenja priređivač će u sredstvima javnog obavješćivanja objaviti osobne podatke dobitnika nagrade i to: ime, prezime, mjesto prebivališta i nagradu na koju je ostvario pravo.
Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagrada dostavit će se Ministarstvu financija RH.
U slučaju uskrate osobnih podatka koji se prikupljaju temeljem zakonske osnove i legitimnog interesa i to: ime, prezime, adresa i broj telefona za kontakt  nije moguće sudjelovati u nagradnoj igri, a uskrata ostalih podataka ne utječe na pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.   
Voditelj obrade, Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72,  Zagreb, osobne podatke sudionika nagradne igre čuvati će do isteka zakonskog roka zastare odnosno pet godina, računajući od proteka roka za predaju nagrade (30 dana od dana izvlačenja posljednje nagrade), a u slučaju da se osobni podaci obrađuju temeljem privole u svrhu obavješćivanja sudionika nagradne igre o proizvodima i uslugama Hrvatske Lutrije d.o.o. te pogodnosti na koje ostvaruje pravo dok sudionik nagradne igre želi primati takove obavijesti odnosno dok ne povuče privolu koju je slobodan povući u bilo kojem trenutku i koje povlačenje ne utječe na zakonitost obrade učinjene do trenutka povlačenja.
Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka, te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade) sudionik nagradne igre može se obratiti službeniku za zaštitu  podataka putem adrese e- pošte: osobni.podatci@lutrija.hr. Ako sudionik nagradne igre smatra da se podaci obrađuju suprotno  propisima, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Članak 14.

Uključenjem u nagradnu igru sudionik prihvaća obaveze i prava iz ovih Pravila.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika mjesno i stvarno nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 15.10.2019. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem  klasa:
UP/I-460-02/19-01/529 , ur. broj: 513-07-21-01-19-2  od 12. rujna 2019. godine.