Pravila

Na osnovi članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), kao i članka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dana 11.06.2019. godine, donijela je

PRAVILA NAGRADNE IGRE „BEZ RAČUNA SE NE RAČUNA“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Bez računa se ne računa“ je Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: Priređivač), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB: 27905228158, MB 3278069.
Priređivač priređuje nagradnu igru iz st. 1. ovog članka pod pokroviteljstvom Ministarstva financija Republike Hrvatske, a s ciljem promidžbe postupka fiskalizacije, izdavanja i uzimanja računa.
 
Članak 2.
Prije početka priređivanja nagradne igre, Pravila nagradne igre biti će objavljena javno, na Internet stranicama Priređivača, Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od strane istoga.
 
Članak 3.
Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama.
 
Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe koje se uključe u igru na temelju ovih Pravila, izuzev zaposlenika Priređivača.
Fizička osoba mlađa od 18 godina ne može biti sudionik u igri.
 
Članak5.
Nagradna igra počinje 01.07.2019. godine, a  završava 24.03.2020. godine.
 
Članak 6.
Nagradna igra se priređuje u 4 kola, vezanih uz izvlačenja  kako slijedi:
1. kolo nagradne igre od dana 01.07.2019. do 13.09.2019.
2. kolo nagradne igre od dana 14.09.2019. do 15.11.2019.
3. kolo nagradne igre od dana 16.11.2019. do 17.01.2020. 
4. kolo nagradne igre od dana 18.01.2020. do 20.03.2020.
 
Članak 7.
Sudionikom igre smatra se osoba iz čl. 4. ovih Pravila koja u zatvorenoj omotnici pošalje 20 različitih originalnih računa za gotovinski promet (isključivo po jedan primjerak od svakoga), te svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, datum i godina rođenja kao obvezne podatke, te ovisno o volji sudionika i broj telefona ili mobitela kako bi ih priređivač mogao i telefonskim putem obavijestiti u slučaju ostvarivanja prava na nagradu).
Računom za gotovinski promet smatra se svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke dobara i usluga, neovisno u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.  Dostavljeni računi moraju sadržavati podatke o izdavatelju računa (ime ili  naziv, adresu, OIB, datum izdavanja računa od 01.07.2019.). Omotnice se šalju na adresu Hrvatska Lutrija d.o.o., p.p. 493, 10001 Zagreb, uz naznaku „Za nagradnu igru Bez računa se ne računa“.
 
Članak 8.
U izvlačenju nagrada pojedinog kola nagradne igre sudjeluju osobe koje su dostavile omotnice sa računima sukladno uvjetima iz prethodnog stavka najkasnije do sljedećih rokova:
-          13.09.2019. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 1. kola koje će se održati dana 17.09.2019.,
-          15.11.2019. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 2. kola koje će se održati dana 19.11.2019.,
-          17.01.2020. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 3. kola, koje će se održati dana 21.01.2020.,
-          20.03.2020. do 14.00 sati za sudjelovanje u izvlačenju 4. kola, koje će se održati dana 24.03.2020.
 
Omotnice koje stignu po isteku pojedinog navedenog termina smatrat će se da su dostavljene za izvlačenje prvog sljedećeg kola (navedeno se ne odnosi na posljednje kolo).
Omotnice koje su pravovremeno pristigle na propisanu adresu, te su kao takve sudjelovale u izvlačenju pojedinog kola, ne sudjeluju u izvlačenjima sljedećih kola.
Omotnica je dostavljena u trenutku kada ju zaprimi priređivač. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da omotnica iz bilo kojeg razloga ne pristigne na adresu (ili ne pristigne pravovremeno) iz čl. 7. ovih Pravila te radi toga ne sudjeluje u izvlačenju.
 
Članak 9.
Nagradni fond pojedinog kola iznosi 70.000,00 kuna, a sastoji se od:
 
1. nagrada-jedna potrošačka kartica u vrijednosti od 20.000,00 kuna,
2. nagrada-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 10.000,00 kuna,
3. nagrada-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 7.500,00 kuna,
4. nagrada-tri potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 5.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 280.000,00 kuna.
Nagrade iz st. l. nisu zamjenjive za novac.
                                                                                                           
Članak 10.
Na utvrđenu vrijednost nagradnog fonda iz čl. 9. st. 2. ovih Pravila Priređivač će uplatiti 5% vrijednosti, odnosno 14.000,00 kuna, u korist Hrvatskog Crvenog križa. 
   
Članak 11.
Nagradna igra odvija se na način kako slijedi:
Igra se priređuje kroz 4 kola sukladno odredbama čl. 6. ovih Pravila.
Izvlačenje svakog pojedinog kola odvija se na način da ovlaštena osoba ručno između pristiglih omotnica izvlači osam. Prvo se izvlače dobitnici četvrte nagrade-tri potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 5.000,00 kuna, drugi se izvlače dobitnici treće nagrade-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 7.500,00 kuna, treći se izvlače dobitnici druge nagrade-dvije potrošačke kartice u vrijednosti svaka po 10.000,00 kuna i  četvrti se izvlači dobitnik prve nagrade-jedna potrošačka kartica u vrijednosti od 20.000,00 kuna.
Dobitnik u nagradnoj igri postaje osoba koja je dostavila omotnicu sukladno uvjetima iz čl.7. ovih Pravila, a potom ista bude izvučena sukladno odredbama ovog članka.
U slučaju da izvučena omotnica ne udovoljava odredbama iz čl. 7. ovih Pravila, sudionik čiji su podaci navedeni u istoj ne stječe status dobitnika te će se pristupiti izvlačenju druge omotnice (tj. dobitnika). Postupak će se ponavljati sve dok ne bude izvučena omotnica koja udovoljava navedenim odredbama.
Rok za sudjelovanje u nagradnoj igri definiran je čl. 8. ovih Pravila.

Članak 12.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre je, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 javno.
Izvlačenje će biti održano u Zagrebu u prostorijama Hrvatske radiotelevizije, Prisavlje 3 u terminima propisanim čl. 8. ovih pravila, a točan termin emitiranja biti će određen sukladno rasporedu emitiranja HRT-a.  .
Ispravnost izvlačenja nadgleda tročlano Povjerenstvo koje imenuje priređivač.
O tijeku izvlačenja vodi se Zapisnik.

Članak 13.

Osobni podaci sudionika nagradne igre prikupljaju se u svrhu priređivanja nagradne igre te u svrhu ispunjavanja obveza iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN br. 08/10 (u daljnjem tekstu : Pravilnik). Obzirom na Pravilnikom propisanu javnost izvlačenja priređivač će u sredstvima javnog obavješćivanja objaviti osobne podatke dobitnika nagrade i to: ime, prezime, mjesto prebivališta i nagradu na koju je ostvario pravo.
Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagrada dostavit će se Ministarstvu financija RH. U slučaju uskrate osobnih podatka nije moguće sudjelovati u nagradnoj igri.    
Voditelj obrade, Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72,  Zagreb, osobne podatke sudionika nagradne igre čuvati će do isteka zakonskog roka zastare odnosno pet godina, računajući od proteka roka za predaju nagrade (30 dana od dana izvlačenja posljednje nagrade), a povjeriti će ih na čuvanje izvršitelju obrade, Ministarstvu Financija RH, koje će ih uništiti protekom prethodno navedenog zakonskog roka zastare.
Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka, te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade) sudionik nagradne igre može se obratiti službeniku za zaštitu  podataka putem adrese e- pošte : osobni.podatci@lutrija.hr. Ako sudionik nagradne igre smatra da se podaci obrađuju suprotno  propisima, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana ostvarivanja dobitka.
 
Članak 14.
U svrhu preuzimanja nagrade dobitnik je dužan ispuniti pristupnicu za izdavanje platne kartice i prihvatiti uvjete poslovanja izdavatelja kartice-poslovne banke.
Dobitnik nagrade svoju potrošačku karticu zaprimit će izravno od poslovne banke-izdavatelja kartice, ugovornog partnera priređivača, i to poštom preporučeno ili u poslovnici banke, ovisno o izboru dobitnika, a nakon što popune i potpišu pristupnicu u nazočnosti predstavnika Priređivača uz predočenje valjane osobne iskaznice/isprave.  
Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako u roku iz prethodnog stavka dobitnici ne podignu svoje nagrade, Priređivač će ih pisano obavijestiti o nagradi i odrediti im naknadni rok od osam dana za podizanje nagrada. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
 
Članak 15.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Priređivač nije izdavatelj platne kartice te se na pravne odnose koji nastaju korištenjem platne kartice primjenjuju uvjeti koje je propisala poslovna banka-izdavatelj kartice.
Priređivačeva obveza prema dobitniku u cjelosti je izvršena u trenutku kada dobitnik preuzme nagradu navedenu čl. 9. ovih pravila. 
 
Članak 16.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile, odnosno okolnosti koje Priređivač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Promjenu pravila nagradne igre Priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.
 
Članak 17.
Uključenjem u nagradnu igru sudionik prihvaća obaveze i prava iz ovih Pravila.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s preostalim nagradama će se postupiti u skladu s čl. 69. Zakona o igrama na sreću.
 
Članak 18.
U slučaju da je pojedina odredba ovih pravila ništetna ista će se zamijeniti valjanom odredbom koja u najvećoj dopustivoj mjeri odgovara ništetnoj odredbi.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
 
Članak 19.
Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja, a primjenjuju se od 01. srpnja 2019.

Hrvatska Lutrija d.o.o. 
predsjednik Uprave 
Mario Musa, MBA

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH, rješenjem klasa:
UP/I-460-02/19-01/387, ur. broj: 513-07-21-01/19-2 od 19. lipnja 2019. godine.